1 Tesalonickým 5
B21

1 Tesalonickým 5

5
1O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. 2Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. 3Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
4Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. 5Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! 6Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. 7Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. 8My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. 9Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, 10který za nás zemřel, abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním.
11Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.
Následujte dobro
12Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás. 13Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj.
14Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. 15Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.
16Vždycky se radujte. 17Neustále se modlete. 18Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. 19Ducha neuhašujte. 20Proroctvími nepohrdejte. 21Všechno prověřujte; dobrého se držte, 22zla v každé podobě se varujte.
23Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 24Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
25Bratři, modlete se za nás.
26Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem. 27Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům.
28Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21