1 Tesalonickým 3
B21

1 Tesalonickým 3

3
1Když už jsme to odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami 2a poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu, aby vás upevnil a povzbudil ve vaší víře, 3aby se nikdo z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. 4Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám předem, že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. 5Když jsem to tedy už nemohl snést, poslal jsem k vám Timotea, abych se dozvěděl o vaší víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar.
6Teď se ale Timoteus vrátil s radostnou zprávou o vaší víře a lásce. Vyprávěl nám, jak na nás pořád vzpomínáte v dobrém a toužíte nás vidět stejně jako my vás. 7Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! 8Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! 9Jak máme Bohu dost poděkovat za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? 10Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba.
11Kéž sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. 12Kéž Pán bohatě rozhojní vaši lásku k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám. 13Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním byli bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21