1 Petr 5
B21

1 Petr 5

5
Pokorné zahrne milostí
1Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena: 2Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. 3Nepanujte nad svěřeným stádem,#Eze 34:4; Mat 20:25–26 ale jděte mu příkladem, 4abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.
5Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť
„Bůh se staví proti pyšným,
pokorné ale zahrne milostí.“#Přís 3:34
6Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. 7Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.#Žalm 37:5; 55:23; Mat 6:25–34
8Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. 9Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.
10Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. 11Jemu náleží moc navěky! Amen.
12S pomocí Silvana,#tj. Silase (Skut 15:22; 16:19 aj.) kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v ní pevně.
13Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu#nejspíše symbolické označení Říma a Marek, můj syn. 14Pozdravte se navzájem polibkem lásky.
Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21