1 Korintským 16
B21

1 Korintským 16

16
Plány a pozdravy
1Pokud jde o sbírku na svaté, řiďte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii: 2Prvního dne v týdnu ať každý z vás dá stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. 3Jakmile přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. 4Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou.
5Přijdu k vám, až projdu Makedonii. Makedonii totiž jen procházím, 6ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mě mohli vypravit, kamkoli půjdu. 7Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. 8Až do Letnic ale zůstanu v Efesu, 9neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti,#dosl. dveře (2.Kor 2:12; Kol 4:3; Zjev 3:8) i když je tu mnoho protivníků.
10Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte se, ať se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako já; 11ať jím tedy nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám.
12Pokud jde o bratra Apolla, velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde však, až bude mít možnost.
13Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní. 14Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.
15Bratři, víte, že Štěpánova rodina je prvním ovocem Řecka#dosl. Achaje a že se vydali službě svatým. Prosím vás tedy, 16abyste takové lidi následovali, a stejně tak i každého, kdo se podílí na tomto díle. 17Mám velikou radost, že dorazil Štěpán, Fortunát a Achaikos, protože mi vynahradili vaši nepřítomnost. 18Občerstvili mě na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte.
19Pozdravují vás sbory v Asii. Velmi vás v Pánu pozdravuje Akvila s Priscillou i církev u nich v domě. 20Pozdravují vás všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem.
21JÁ PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU.
22Kdo nemá rád Pána, ať je proklet. Maranatha!#aram. Pane, přijď!
23Milost Pána Ježíše s vámi.
24Má láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.#Někt. rukopisy přidávají Amen.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21