1 Korintským 15
B21

1 Korintským 15

15
Kristovo vzkříšení
1Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte 2a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal – jinak byste uvěřili zbytečně).
3Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.#Luk 24:45 (Žalm 22; Iza 53; Oze 6:1–2) 5Ukázal se Petrovi,#dosl. Kéfovi (Jan 1:41) potom Dvanácti, 6poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije), 7poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům 8a naposledy ze všech se ukázal i mně, nedochůdčeti.
9Jsem totiž ze všech apoštolů ten nejposlednější; nezasloužím si ani být apoštolem nazýván – vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! 10Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne já, ale Boží milost, která je se mnou. 11Toto kážeme – jak já, tak oni – a tomuto jste uvěřili.
Naše vzkříšení
12Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? 13Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! 14A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! 15Z nás se pak stávají falešní Boží svědkové, protože jsme o Bohu tvrdili, že vzkřísil Krista, jehož nevzkřísil – pokud totiž mrtví nemohou být vzkříšeni. 16Jestliže mrtví nemohou být vzkříšeni, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! 17A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná – ještě jste ve svých hříších. 18Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. 19Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.
20Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. 21Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. 22Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. 23Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. 24Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. 25Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám.#Žalm 110:1; Mat 22:44 26Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. 27Vždyť „všechno položil k jeho nohám“.#Žalm 8:7 (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě Toho, který mu to poddal.) 28Až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám Syn poddá Tomu, který mu všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem.
29A vůbec, co si počnou ti, kdo se nechávají křtít za mrtvé? Proč se za ně křtí, jestliže mrtví nebudou vzkříšeni? 30Proč my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečí? 31Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. 32K čemu mi to z lidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v Efesu? Jestliže mrtví nebudou vzkříšeni, pak:
„Jezme a pijme,
vždyť zítra zemřeme!“#Iza 22:13
33Nepleťte se: „Špatné vztahy kazí mravy.“#citace ze hry Thais athénského dramatika Menandra (342–291 př. n. l.) 34Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají – říkám to k vaší hanbě!
Způsob vzkříšení
35Někdo ale řekne: „Jak budou mrtví vzkříšeni? A v jakém přijdou těle?“ 36Blázne! To, co seješ, neožije, dokud to nezemře. 37A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno – třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. 38Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. 39Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. 40Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. 41Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od druhé ve slávě liší.
42Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá#dosl. Rozsívá (tak i ve v. 43–44) se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. 43Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. 44Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.
Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. 45Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší,“#Gen 2:7 ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. 46Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní. 47První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. 48Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i nebeští. 49Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme#někt. rukopisy nesme i obraz toho nebeského.
50Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. 51Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – 52naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. 53Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. 54A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno:
„Smrt je pohlcena,
přišlo vítězství!“#Iza 25:8
55„Kde je teď, smrti, to tvé vítězství?
Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?“#Oze 13:14
56Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. 57Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!
58Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce pro Pána není zbytečná.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21