1 Korintským 1
B21

1 Korintským 1

1
1Pavel, z Boží vůle povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sostenes
2církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista:
3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Je Kristus rozdělen?
4Stále za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: 5byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. 6Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, 7že nemáte nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. 8Ten vás bude posilovat až do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. 9Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!
10Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. 11Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. 12Mám na mysli to, že jeden z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“#dosl. Kéfův (viz Jan 1:42) a další „Já zase Kristův.“
13Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Byli jste snad pokřtěni v Pavlově jménu? 14Díky Bohu, že jsem nikoho z vás nekřtil, kromě Krispa a Gaia, 15aby ještě někdo neřekl, že jste byli pokřtěni v mém jménu. 16Pokřtil jsem vlastně i Štěpánovu rodinu, ale nevím, že bych křtil ještě někoho dalšího. 17Kristus mě totiž neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž.
Bláznivé kázání
18Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. 19Je přece psáno:
„Zahubím moudrost moudrých,
zavrhnu rozum rozumných.“#Iza 29:14
20Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? 21Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání. 22Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, 23ale my kážeme Krista ukřižovaného – pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství, 24ale pro povolané, ať Židy či Řeky, Krista – Boží moc a Boží moudrost. 25Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé.
26Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. 27Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. 28Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, 29aby se před Bohem nikdo nechlubil.
30Jen díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a vykoupením. 31A proto, jak je psáno:
„Kdo se chlubí,
ať se chlubí v Hospodinu.“#Jer 9:23

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21