1 Letopisů 9
B21

1 Letopisů 9

9
1Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu.
Navrátilci do Jeruzaléma
2Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. 3Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:
4Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho. 5Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové. 6Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690.
7Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova; 8Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho, syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova. 9Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů – samí vůdcové otcovských rodů.
10Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, 11dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; 12Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova. 13Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě.
14Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho; 15Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova; 16Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách.
17Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. 18Ti až dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho. 19Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova. 20Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův – Hospodin s ním! 21Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání.
22Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí#starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9) Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, 23aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. 24Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. 25Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali. 26Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. 27V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat.
28Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli. 29Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu. 30Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. 31Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. 32Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu.
33Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí.
34To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě.
Rod Saulův
35V Gibeonu bydlel otec#tj. zakladatel Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, 36jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, 37Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot. 38Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
39Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.#týž jako Iš-bošet (2.Sam 2:8)
40Jonatan měl syna Merib-baala.#týž jako Mefibošet (2.Sam 9:6) Merib-baal zplodil Míku. 41Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz.#podle Syr, Vul (a Achaz v MT chybí); srov. 1.Let 8:35
42Achaz zplodil Jadu.#podle někt. hebr. rukopisů a LXX (MT: Jaru); srov. 1.Let 8:36 Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 43Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.
44Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21