Genesis 2
NUYNTPO
2
1Anaani wiijamaa, anaarrawindi-lhangu ni-warra-ngu-jadugayn niga na-God, ana-wumala marri anaani ana-lhal marri anaarrawindi-lhangu wu-warra-ngu-burraa-yinyung. 2Anaarrawindi-lhangu ni-warra-ngu-jadugayn, ngarrubagi marang-aynjaabugij ngi-wulawaa ngarraaḻirr. Marri ni-warra-ngu-jadugayn anubanila ni-mijgalmini-wala. Marri ni-yanga-yangini ngarrubagi-rruj ngi-marang-aynjaabugij marri ngi-wulawaa ngarraaḻirr. 3Nga niga ngu-maṉngulg-gayn ngarraaḻirr ngarra-marang-aynjaabugij marri ngarra-wulawaa, ngarrubagi-rruj ni-yanga-yangini yamba nigawi-nyinyung ni-mijgalmini-wala niga.
Adam marri Eve.
4Yaani ana-lhaawu anubani-yung-jinyung anaarrwar marri anaani ana-lhal, anubanila na-God ni-warra-maṉdhangi-wala.
Na-Yawei na-God ni-warra-ngu-jadugayn anubani ni-warra-maṉdhangi-yinyung. 5Yagu waari anu-bal anggu-wanuynjungini anaaban-duj, nga waari anu-ḏal anggu-wal-warradangi. Yagu waari yamba angu-lharrgandi ngarraaṉbana marri waari yamba ambu-burri warra-wurruj ambu-mijgalmini yungguyung anaaban. 6Yagu anaa-gugu wu-warra-raba-rabalangi lhirribala-wala anaaban-gala aban-gaḻaḻijgaa yungguyung.
7Nga na-Yawei na-God niwu-miyn aban nga nu-maṉdhangi waḻyinyung. Nga ni-ngayn.gang nigawi-nyinyung ni-ngayn.gaani-yinyung nigawi-nyinyung yimurrg na-waḻyinyung-guy, nga ni-wiri-mayn.
8Nga na-Yawei na-God ni-wanuynjungaa, anubani ana-lhal Eden ramaliyaj, nga bagu nu-burriyn na-waḻyinyung, naagi-yung nu-maṉdhangi-yinyung. 9Nga ni-warradijgaa aynba-gaynbaj-jinyung rangag wu-mamanunggu, marri waṉijgini wungugulmung, anaambaḻaman ana-marrya. Marri bagu bandharra, wu-wal-lhaay rangag, ngarrangguuni-yinyung wiri, marri anaaynbaj ana-rangag, ngarrangguuni ngurru-marrbuy ambaḻaman marri aladi.
10Aynjaabugij anubani anaala waala-yanggi a-Eden-baj. Anaani anaala waarrangi anubani waanuynjungina-yinyung. Wugurraayung anuwagala waala-wulawaa waala-yanggi anubani-yung-guy, marri wugurraayung anuwagala waala-wulawaa anaala, wubani waala-waliynjiyn aala-wuy. 11Anubani-yung anaalaaynjaabugij wu-mayini Pishon. Anubani-yung waala-warrawarrangi, anubani anu-muwaj Havilah wu-mayini. Anubani-rruj ana-lhal-uj anubagu wu-burri wugubulu wuṉuga, gold. 12Anaani wu-mamanunggu. Marri aynba-gaynbaj-jinyung rangag anubani-yung maḏa wu-warrawuj-baynji nguynju a-dhangarra-yii wu-yamaa. Marri ṉuga-mamaaḻang anubagu ma-burri. 13Anubani-yung wulawaa anaala, wu-mayini Gihon. Anubani-yung wu-yanggi yuuguni waala-warrawarrangi a-lhal wu-mayini Cush, ana-lhal. 14Wugurraayung waala-wulaynbaj anaala wu-mayini anubani-yung Tigris. Anubani ana-lhal Assyria, ramaliyaj wu-yanggi anaala. Wugurraayung waala-wulal-wulal anaala, wu-mayini Euphrates.
15Nga na-Yawei na-God nu-burriyn nubagi na-waḻyinyung anubani-rruj wu-wanuynjungini-rruj a-Eden-duj, ni-mijgalmini yungguyung aban marri niwu-rangarrangi yungguyung. 16Nga na-Yawei nu-yamijgayn nigawi-wuy, “Nagang baarra-nguyii anaani anu-ngugulmung anu-bal-wala wu-wanuynjungina-yinyung. 17Yagu bagu wubal bani ningguuyii-yinyung nu-marrbuy anubani-yung ambaḻaman marri aladi, nagang yagi nu-ngi anu-ngugulmung anu-bal-ala. Ba-nguyii-maynji, ba-ngawang, ngarrubagi-rruj ngarraaḻirr.” Dani-yung ni-yamayn.
18Nga na-Yawei na-God ni-yamayn, “Waari anggiij-maṉdhini, naagi na-waḻyinyung ni-burrangi ni-wiri-wiri-mi-magi. Ngaya ngamba-maṉdhii ambaanggarra-ngu-burraa-yinyung, ambunu-maṉmani yadhu.” Dani-yung ni-yamayn.
19Anubanila-wala, niwaaban-miyn anaaban nga ni-warra-maṉdhangi wu-mun-bulal-wulal-inyung marri ana-ngurudhu. Nga ni-warra-yarrijgiyn anubani na-waḻyinyung-guy nguynju yadhu ni-warra-mij-guni. Nga yigaj, anubani arra-waṉagana ana-muwaj. 20Na-waḻyinyung ni-warra-mijguni anu-muwaj anaarrawindi-lhangu ana-ngurudhu marri anaarrawindi-lhangu wu-mun-bulal-wulal-inyung.
Yagu waari warraaynbaj ambaanggarra-ngu-burraa ambunu-maṉmangi yungguyung.
21Anubanila-wala, na-Yawei na-God nu-yangijgayn na-waḻyinyung, niiḏdhiyn-bindiyung. Nga ni-yaay-waj nima-miyn aynjaabugij na-waḻyinyung-gala murrguḏi, nga niwu-dhidiyn anu-dhaṉ. 22Nga ngu-maṉdhangi maṉinyung ama-murrguḏi-wala. Marri ngu-yarrijgiyn nigawi-wuy.
23Nga na-waḻyinyung ni-yamayn,
“Aḏaabilhangu yigaj! Ngayawi-nyinyung-gala a-maguḻag marri a-ngagara.
Ngarra-maṉinyung ngiga ngarra-ngarrimuwaj-jung, ngiga yamba na-waḻyinyung-gala ngu-maṉdhangi.”
Dani-yung ni-yamayn.
24Wudani-yung-gala, warra-waḻya-waḻya warraarruna warra-mininyarra-yung marri warra-mijbiibiyung. Marri niga marri nigawi-nyinyung nga-rangarrina-yung, winiiynjaabu wini-yagaynjina, nguynju aynjaabugij ngun.gu.
25Naagi na-waḻyinyung marri ngarra-maṉinyung, wuguṉi wini-mamar. Yagu waari ambiniimbulangi wuguṉi.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

Zjisti více o Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu