Apung 1
KHIA
1
Asaitsün Ngiolat
1Aya chongting nai Goa nou goum naiuso aün nouso sai; 2nungko goum nou püloikü naiuso asun tsüyangkü anyakhem nou loijeikü noiküla, naiuso Goa Onthso nou khiamnok chinai haiukeikü noiküla. 3Nungaih Goa nou ngiom, “awon nou asungi” naiuso nungko awon sungh; 4Goa nou nungh awon meikü ep, naiuso apaüh awon nou anyakhem ainou janthat. 5Nungaih Goa nou nung awon nou tü “Anyi”, naiuso anyakhem nou tü “Asoh” ta jon. Naiuso nungko Asham nou yankü khu, naiuso Ahom nou shin, nung aya chongting nyi nou noiküla.
6-7Nungaih Goa nou ngiom, “Khiam athang nimeko noiau ajanthat nungko a-eme lünoi, naiuso nungh angiotsünli noiküla.” Naiuso Goa nou ajanthat a-eme shanküta a-chi khiam ainou akhei khiam janthat, naiuso nungh nungti iulakü noiküla. 8Nungaih Goa nou ajanthat a-chi nou tü “Maou” ta jon. Nungko Asham nou yankü khu, küta Ahom nou shin, nungh nenyi nou noiküla.
9Naiuso Goa nou ngiom, “Maou nouso khemai noitsün khiam nouso athang tsak ko akamshi, küta gohwai nou asungi,” naiuso nungh sungkü noiküla. 10Goa nou nungh gohwai tü “Goh” ta, naiuso kamshikü noitsün khiam nou tü “Khiamnok” ta jon. Nungaih Goa nou nungh meikü epsan. 11Naiuso Goa nou ngiom, “Goh nou thsanyan, paisam aosam, lelu eiusantsün chihle khiamle in pungkü naiuso pai eiu ao eiu nung goh nai asungi,” naiuso nungh sungkü noiküla. 12Nungtiphe goh nou paisam aosam in pungkü nyimsani, loto nungh epnai Goa mong lengkü noiküla. 13Nungko Asham nou yankü khu, naiuso ahom nou shin, nungh samnyi nou noiküla.
14Naiuso Goa nou ngiom, “Asoh naiuso anyi janthat ao naiuso ajekhaiu nouso, pon nouso, naiuso donyam sümai yaloutsün ah-tao that hanau, maou nai awon nou asungi; 15küta goh tü awon kiuau ngüso maou nai jeekü awon lünoi,” naiuso nungh chhikü noiküla. 16Nungtiphe Goa nou awon asongthso nime- aje, naiuso alei shan, nung aje nou anyi tü awoniau naiuso alei nou asoh tü awoniau shan loüh apaüh kianthsüo nouso lüko shan. 17Naiuso Goa nou goh nai awoniau thaiutha, 18naiuso anyi si asoh khako awon kiuau anyakhem ainou awon janthattao, maou nouso ai awon kiuau lingtha, naiuso Goa nou nungh mei ta epsan. 19Nungaih asham nou yankü khu naiuso ahom nou shin- nungh pülenyi nou noiküla.
20Naiuso Goa nou ngiom, “Khiam nou aa noitsün in diodio nou miankü lünoi-i, naiuso aün wem nou ajeikeitsün waio nousoüh miankü lünoi-i.” 21Naiuso Goa nou khiamnok thainian asong nouso, naiuso khiam nai aa thainian apem, in amomo naiuso akoi potsün waio in amomo shan. Naiuso Goa nou nungh mei ta epsan. 22Naiuso Goa nou ngüso oukkiu küta ngioji, “Piakü shingkü lükhu küta khiamnok nou amian-i, naiuso goh nai waio nouso shingkü lükhu-i. 23Nungaih asham nou yankü khu naiuso ahom nou shin-nungh pungonyi nou noiküla.”
24Naiuso Goa nou ngiom, “Goh nai aa thainian in amomo, tsam thainian, liu thainian asong si ehen asungi,” naiuso nungh sungikü noiküla. 25Naiuso Goa nou goh thainian, tsam thainian, naiuso goh nai chinkeitsün aathso tilüsong lünou in amomo shan, naiuso Goa nou nungh mei ta epsan, nungko apa mong lengkü noiküla.
26Naiuso Goa nou ngiom, “Samüh khaiunia nou sam khekkü shanko, ngüso sam khekkü sam sotsomli noi-e, naiuso khiamnok nai ngou nouso chiai, maou nai waio nouso chiai, tsam thainian nouso chiai, naiuso goh apem chiai, goh ko chinkeitsün apem chiai, ngüso Apaou lüthe-i.” 27Küta Goa nou khaiunia nou meshen sotsom khekkü shansan, Goa khekkü nai apaüh khaiunia nou shan, apaüh ngüso melo naiuso menyiu shan. 28Naiuso Goa nou ngüso oukkiukü ngiom, “Chetsinyimkü lükhu naiuso piakü shingkü lükhu, naiuso goh mianküta nungh lüthatsamlou. Ngo ni khiamnok ngou nouso chiai, maou nai jeikeitsün waio nouso chiai, naiuso goh chiai chinkeitsün aa thainian in amomo chiai Apaou theau taiukiuji.” 29Naiuso Goa nou ngiom, “Athaplu, goh apemai eiu eiutsün paisi auo, nouso chikü Ngü nung asam hau kiuji, nung asam thaiutha eheshiu ao noi-e. 30Naiuso goh thainian chikü, ajeikeitsün waio nouso chikü, naiuso goh nai chinkeitsün aa thainian chikü hau, ngo eheau kiu-iu;” naiuso nungh angiotsünli chhikü noiküla. 31Naiuso Goa nou apaüh shantaiutsün alum epnai, apa thatü mong lengkü noiküla. Nungko asham nou yankü khu küta ahom nou shin- nungh luoknyi nou noiküla.

©2005 Bible Society of India

Zjisti více o ASIO THSAMLAI