Makromod lalap lirna wawan (kjeNT)

Kisar

Llegeix aquesta versió: Makromod lalap lirna wawan

Copyright Information

© 2008, Yayasan Sumber Sejahtera. All rights reserved.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

  • You must give Attribution to the work.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Kisar

Editor

Yayasan Sumber Sejahtera

Altres versions d'aquesta editorial

Makromod lalap lirna wawan

Versions disponibles

Versions totals:1,970
Idiomes totals:1,350

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.