ផាប់ គ្រែដៃ

Krung

Text Copyright © 2021 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Audio Copyright ℗ 2020 OMF International; ℗ 2017 EMU International


Wycliffe Bible Translators, Inc.

ផគដ EDITOR

Llegeix-ne més

Other Versions by Wycliffe Bible Translators, Inc.

Obtén l'aplicació de la Bíblia de YouVersion

Desa versets, llegeix fora de línia, mira vídeos d'ensenyament i molt més!