HAK-NGÎ SṲN-KÎN – Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún – Sîn-Khiu Yok Chhiòn Sû (Lò-mâ-sṳ pán); (THV12Rdb)

Hakkafa (Roman script) [Chinese, Hakka]

Llegeix aquesta versió: HAK-NGÎ SṲN-KÎN – Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún – Sîn-Khiu Yok Chhiòn Sû (Lò-mâ-sṳ pán);

序 言

《客語聖經:現代臺灣客語譯本》(The Hakka Bible : Today's Taiwan Hakka Version)經過二十六年的努力,終於出版了,感謝上帝多年的引導。回顧聯合聖經公會在臺灣於1960年開始臺灣客語新約聖經的翻譯,1965年出版約翰福音單行本。二十年後,在多方的奔走努力之下,於1985年成立臺灣客語聖經翻譯委員會,歷經八年,譯成新約和詩篇,於1993年出版。1995年出版箴言,接著翻譯舊約聖經其他各卷,並重新修訂新約、詩篇、箴言,再經過十六年,終於完成,於2012年出版。

如今出版《客語聖經:現代臺灣客語譯本》,顧名思義,是以臺灣現代通行的客語文體和語法,並以現代聖經翻譯的原則和方法譯成的。其特點有:

一、依照聯合聖經公會新譯原則-意義相符,效果相等(Functional Equivalent Translation)-來進行。換句話說,就是讓現今的讀者能與原著當時的讀者有相同的了解和感受。此譯本的新約是根據聯合聖經公會第四修訂本的希臘文聖經(UBS Greek New Testament,Fourth Edition),舊約則根據德國聖經公會出版之第五修訂本的希伯來文聖經(Biblia Hebraica Stuttgartensia,Fifth Edition)。此譯本也參照現代中文譯本、中文和合本、和合本修訂版、河洛話羅馬字聖經、呂振中譯本…等,英文(RSV,NRSV,NIV,TNIV,TEV…等)和日本語聖書…等,各譯本為輔來譯成。

二、聖經有些譯本把上帝的名字音譯為「雅威」或「耶和華」。此譯本依舊約聖經希臘古譯本,和教會史上翻譯的傳統譯為「上主」。遇到「上主」和「上帝」同時出現時,就譯為「主上帝」。

三、本譯本採取包容性語言,在適當的經文使用,如「兄弟」,譯為「兄弟姊妹」(使徒行傳十六:40;哥林多前書一:10~11等)。有關度、量、衡的用詞,採用現代用語,如公升、公里…等。

四、此譯本是以苗栗腔(四縣)為主,但仍力求臺灣各地的客家人皆能以親切的母語(阿姆話)來研讀。盡力兼顧閱讀和聆聽,口語和思考,四縣和海陸。如:「耶穌召學生」,因「召」和「笑」在四縣的讀音相同,故譯為「耶穌呼召學生」;「我們」的讀音在臺灣有四種,最後採用較通用的「ʎ等」做為人稱複數代名詞;「這些」則用「這兜」。儘量以通順達意,包容各種讀法為上,但仍難免有各地不同用法,懇請包容接納。

五、本譯本採漢羅對照。

A. 漢字部份盡力使文字和口語一致,遇到有音但漢字不明時,依下列優先順序解決:1.找出本字,如:「孻仔」(兒子),「大噭」(大哭),音義皆合,當然使用。2.採常用字,如:「ʎ」(我),「㧯」(和)。3.採堪用字,如:「還吂」(尚未)。4.採同源字,如:「頭擺」(以前)。5.借音,如:「黏時」(立刻)。

B. 羅馬字是採用臺灣教會已使用百多年的羅馬字系統,一方面是承繼歷史性的用法,可以和既有系統互通;更重要的是此系統能正確完整地表達口語的四縣客話,彌補漢字讀音上的不足。此外,本系統容易學,快明白,不論長幼,也不論客家人,或想學客語的人皆能順利學會,以客語來研讀聖經。

此譯本承繼先賢之精神,以嚴謹專一,謙卑敬畏的心情來從事此重要聖工。如今譯成新舊約客語聖經呈獻在讀者面前。從1865年福音傳到台灣至今將近150年,深願此臺灣第一本的客語經典,不僅能成為客家語言和文字的範本,更能使謙卑研讀的人,因聖靈的啟示而明白聖經的真理,領受慈愛主上帝的「痛惜」。我們在世上雖是「客人」,耶穌基督卻是照亮我們人生旅程的真光,是引領我們得到永恆生命的道路,得以成為上帝兒女,進入上帝的家。

Editor

Bible Society in Taiwan

Altres versions d'aquesta editorial

HAK-NGÎ SṲN-KÎN – Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún – Sîn-Khiu Yok Chhiòn Sû (Lò-mâ-sṳ pán);Ngudradreadrekadhane Ka Sisiu 魯凱語聖經Seysyo No Taobuacou seiso no faeva esvʉtʉ四福音書 – 共同譯本客語聖經 – 現代臺灣客語譯本,新舊約全書客語聖經 – 漢字版

Versions disponibles

Versions totals:2,009
Idiomes totals:1,363

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.