Tte Pa̱'a̱li̱ Me' Skëköl tö Se' a̱ (bzdNTpo)

Bribri

Llegeix aquesta versió: Tte Pa̱'a̱li̱ Me' Skëköl tö Se' a̱

Bribri
bzd
Costa Rica

Copyright Information

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

  • You must give Attribution to the work.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament and Shorter Old Testament
in Bribri

Editor

Bible Society of Costa Rica

Altres versions d'aquesta editorial

Tte Pa̱'a̱li̱ Me' Skëköl tö Se' a̱

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.