La Bible en français courant (FRC97)

Français [French]

Llegeix aquesta versió: La Bible en français courant

Bible en français courant © 1997, Société biblique française. Pour vous procurer une Bible imprimée, rendez-vous sur www.editionsbiblio.fr.

Editor

Alliance biblique française

Altres versions d'aquesta editorial

Bible en français courantE Nevi Viasta o Psalmo 2004La Bible en français courantNouvelle Bible SegondNouvelle Segond réviséeParole de Vie 2017

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.