पवित्र बाइबिल (HINIRV)

हिन्दी [Hindi]

Llegeix aquesta versió: पवित्र बाइबिल

See http://freebiblesindia.com/ and https://eBible.org for more information about this translation and more formats.

This translation is made available to you under the terms of the

Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

  • You include the above copyright and source information.
  • If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.
  • If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

Editor

eBible.org

Altres versions d'aquesta editorial

Beebaa DabuBible Kralická 1613Bible Ni ThothupDarby Unrevidierte ElberfelderGeneva BibleHethadenee waunauyaunee vadan Luke VanenānaKinh ThánhNa Taratara TeAtua i naa taratara TakuuSveta BiblijaTextbibel von Kautzsch und WeizsäckerUWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKAŎKHS' I TSĬN IK SĬN NI ST. MATTHEW OT SĬN AI PI.उर्दू बाइबिलनया नियमपवित्र बाइबिलमराठी बायबलঅসমীয়া বাইবেলবাংলা বাইবেলਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲગુજરાતી બાઇબલଓଡିଆ ବାଇବେଲதமிழ் பைபிள்తెలుగు బైబిల్ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್മലയാളം ബൈബിള്‍พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

Versions disponibles

Versions totals:1,895
Idiomes totals:1,308

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.