Matyu 2
ARUNT
2
Saghon itir fofozir gumaziba Iesus bagha ize
1Maria Distrigh Judian aven itir nguibam Betlehemɨn Iesus bate. Dughiar kamɨn Herot, Atrivimɨn iti. Amebam Iesus batezɨma fofozir gumazir maba aruem anadi naghɨn ikegha Jerusalemɨn ize.#(2:1) Atrivim Herot Judia ko Judian boroghɨn itir distrigh bar gari. Herot Atrivimɨn ikia, uaghan Romɨn Atrivir Ekiam Sisarɨn apemɨn iti. 2Egha me kamaghɨn azai, “Borir Judabar Atrivimɨn ikiamim, amebam a batezɨ a managh iti? E an gun mɨgeir mɨkovezim aruem anadi naghɨn an ganigha an ziam fasa izi.” 3Ezɨ Herot akar kam baregha an dɨghorim a bɨra. Ezɨ Jerusalemɨn itir darazi uaghan kamaghɨn ami. 4Egha Herot ofa gamir gumazir ekiaba ko Judan arazibagh fozir gumazibar diagha me akuvagha kamaghɨn men azai, “God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, an amebam managh a batam?” 5Ezɨ me ghaze, “Judian Distrighɨn aven itir nguibam Betlehemɨn, an amebam a batam. E bizir kam kamaghɨn a gɨfo, Godɨn akam inigha izir gumazimɨn osizirim kamaghɨn iti,
6‘Nɨ Betlehem, nɨ Judan nguazimɨn aven iti.
Nɨ Judabar nguibar ekiabar tongɨn uaghan ziam iti,
nɨn aven atrivir ekiatam azenim giram,
egh a nan gumazamiziba Israelbagh ativagham.’ ”
7Ezɨ Herot averara aruem anadi naghɨn izezir gumazibar diagha mɨkovezim otozir dughiam bagha men azai. A me faraghavɨra mɨkovezimɨn apizir dughiam gɨfogha, 8egha me isa Betlehemɨn me amadagha kamaghɨn me mɨgei, “Ia mangɨ borim bativsɨ deraghvɨra rui. Ia a batoghɨva ua na bagh mɨgɨrɨgɨam amadagh. Eghtɨ kɨ uaghan mangɨ, an ziam fam.”
9Me Herot baregha zuima mɨkovezir me faragha aruem anadi naghɨn ganizim, men faragha ghua borim itir danganim batogha a gisɨrara iti.#(2:9) Betlehem a Jerusalemɨn saghon itir puvatɨ. Aning tɨzim 8 kilomitan iti. 10Me mɨkovezimɨn ganigha bar akonge. 11Egha me dɨpenimɨn aven ghua borim bato, a uan amebam Maria ko. Me tevibar pɨrigha avigha ghuaghira borimɨn ziam fe. Egha me uan mɨtariba kuigha bizir aghuir a bagha inigha izezibar an ekarim gami. Me gol ko mughuriar aghuim itir borem ko avir mɨgharir muguriar aghuim gamim da isava a ganɨngi.
12Ezɨ God irebamɨn me batogha Herot bagh ua mangan me anogoroke. Ezɨ me tuavir igharazimɨn uamategha uan nguibamɨn ghue.
Josep ko Maria borim inigha Isipɨn zui
13Fofozir gumaziba ghuezɨma Ekiamɨn enselɨn mam irebamɨn Josep batogha a mɨgɨa ghaze, “Nɨ dɨkavigh borim iniva an amebam sara inighɨva ia arɨ Isipɨn mangɨ. Herot borim bagh ruiva amɨsueghtɨ an aremeghasa. Kamaghɨn amizɨ ia mangɨ maghɨra ikɨ mangɨtɨ, dughiar kɨ ua nɨ mɨkɨmamim.” 14Ezɨma Josep dɨkavigha borim isa an amebam inigha me dɨmagarir kamra Isipɨn ghue. 15Egha Josep Isipɨn ikia ghua, dughiar Herot ovengezim. Arazir kabanagh otiva Ekiamɨn akam inigha izir gumazir mamɨn akatorimɨn mɨkemezir mɨgɨrɨgɨabar mɨn otifi. A kamaghɨn mɨkeme, “Nan Otarim Isipɨn itima kɨ an diazɨma a ize.”
Atrivim Herot mɨkemezɨma, me borir avɨribav soghezɨma da ariaghɨre
16Ezɨ Herot garima, fofozir gumazir aruem anadi naghɨn izeziba a gifara. Ezɨ Herot bar puv atara uan mɨdorozir gumaziba amadagha, mɨgɨrɨgɨar gavgavim me ganɨga, me amadima me ghua, Betlehem koma an boroghɨn itir nguibaba bar dar ghua borir otarir azenir pumuning ko an apengan itiba, me mɨsozima me ariaghɨre. Kar ana aruem anadi naghɨn izezir fofozir gumazibar mɨgɨrɨgɨamɨn gɨn ghua kamaghɨn ami. 17Arazir kabanagh otiva Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia mɨkemezɨ moghɨn, otifi. A ghaze, 18“Me Raman nguibamɨn tiarir mam barasi, azir akam ko tuatem. Reselɨn boriba ua itir puvatɨ. Kamaghɨra a uan ovengezir boriba bagha azi. An navir amɨrizim inian aghua.”
Josep amuim ko Iesus inigha uamategha uan nguibamɨn ize
19Herot ovengezɨma, Josep Isipɨn itima, Ekiamɨn ensel irebamɨn Josep bato. 20Egha kamaghɨn a mɨgei, “Borim mɨsoghasa amir darazi me ovenge. Kamaghɨn amizɨ, nɨ dɨkavigh borim koma an amebam inigh ua Israelɨn mangɨ.” 21Ezɨ a dɨkavigha borim isa an amebam inigha me ua Israelɨn ghue.
22Egha an orazima, Arkelaus uan afeziam Herotɨn danganim inigha Judian Atrivimɨn iti. Ezɨ Josep Judian Distrighɨn mangan atiatingi. Egha God da irebamɨn mɨgɨrɨgɨam inigha egha Galilin Distrighɨn ghu.#(2:22) Herot ovengezɨma Romɨn gavman a garir kantri abɨgha an otaribagh anɨngi. Ezɨ Arkelaus atrivimɨn ikia Distrigh Galili ko Distrigh Judian gari. A 10 plan azenibar atrivimɨn ike. 23A ghua Galilin Distrighɨn nguibar mam, Nasaretɨn apera. Bizir kaba otiva Godɨn akam inigha izir gumazim mɨkemezɨ moghɨn otifi, a ghaze, “Me Nasaretian gumazim, a darɨgham.”

The copyright is jointly held by:

Copyright © 2004 by the Bible Society of Papua New Guinea

Copyright © 2004 by Pioneer Bible Translators

Més informació sobre Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam