Matyu 1:12

Matyu 1:12 ARUNT

Ezɨ me Babilonɨn kalabusɨn ghuezɨ, gɨn Jehoiakin Sealtielɨn afeziam. Ezɨ Sealtiel Serubabelɨn afeziam.
ARUNT: Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam
Comparteix