Matyu 1:1

Matyu 1:1 ARUNT

Kar Krais Iesusɨn inaziba ko ovavibar eghaghanim. Iesus a Devitɨn ovavim. Ezɨ Devit Abrahamɨn ovavim.
ARUNT: Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam
Comparteix