GÉNESIS 1:7

GÉNESIS 1:7 NCHBI

Huajca Toteco Dios quichijqui nopa ajacat cati quixelo nopa at para tajco nopa at mocajqui tatzinta huan ne seyoc tajco mocajqui huejcapa.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:7