GÉNESIS 1:6

GÉNESIS 1:6 NCHBI

Huan Toteco Dios quiijto: “Ma onca ajacat cati quixelos nopa at para mocahuas iyoca.” Huan quej nopa elqui.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:6