GÉNESIS 1:27

GÉNESIS 1:27 NCHBI

Huajca Toteco Dios quinchijqui masehualme ica itachiyalis. Quena, quej yaya itachiyalis Toteco Dios quinchijqui. Quinchijchijqui tacat huan sihuat.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

GÉNESIS 1:27

Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:27