GÉNESIS 1:25

GÉNESIS 1:25 NCHBI

Huajca quej nopa Toteco Dios quinchijchijqui nochi tapiyalme huan quintachili huan nochi quiitac para cuali.
NCHBI: Icamanal toteco; Santa Biblia
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb GÉNESIS 1:25