Isanquienare Mateo 2
CNINT
2
Ipoqui ioyevetariri impoquiro irineeri Jesoshi.
1Ari itimapaaque Jesoshi anta Verequi. Otimi Vere anta Joreaqui. Itimantacari Jesoshi, irio pincatsariventantatsiri Eroreshi. Ari yareetapaaca Jerosarequi poneajeitachari pashiniqui quipatsi, anta arejiqui. Iquenapaaque anta iquenapainta catsirincaiteri. Ishiavetari saserotepee, ioyevetari impoquiropee, paitaricapee. 2Isampitapaaqueri jerosaresati:
—¿Jaoca yora ivincatsarite joriopee, yora iroaquera timaintsiri? Noneaqueri anta nonampiqui impoquiro iotacaanari itimaque. Meeca nopoqui nompincatsateri.
3Iquemantacariri yora pincatsari Eroreshi, iquenqueshireanaca, aisati iquempejeitaca maaroni jerosaresati. 4Impoiji yora Eroreshi icajemacantajeitaqueri maaroni jivatacaajeitaqueriri saserotepee aisati maaroni yora oametantajeitirori sanquenarentsi. Isampijeitaqueri:
—¿Paita ocantiri Sanquenarentsi? ¿Jaoca intimapeeri yora Quirishitotatsiri?
5Yacajeitanaqueri:
—Ocanti Sanquenarentsi intimapaaque Verequi, aca Joreaqui. Irootaque isanquenatacotitacariniri peerani yora quenquetsatacantantatsiniri pajitachaniri Miqueashi: 6“Otimi Vere anta Joreaqui. Eiro itseencajeitirotsi ora nampitsi. Tempa imponeaquea anta Pincatsarisanori. Impincatsariventajeiteri maaroni joriopee”.
7Impoiji imanaquero Eroreshi icajemacantaqueri yora coatsiri irineeri Jesoshi. Isampijeitaqueri:
—¿Jaoca ocaratiri pineantacariri impoquiro piotantacari itimapaaque pincatsari? Pincamantasanotena niotasanotantearori itimantacari.
8Ari icamantaqueri. Impoiji icantaqueri aisati:
—Cameetsa pijajeite meeca Verequi, pamenaiteri jaocarica isavicasanotaqueri yora jananequi. Ariorica pineapaaqueri, pimpocaje aisati aca, pincamantapeena. Nocoaque noneeri narori, nompincatsatanteariri.
9Ari ijajeitanaque. Nianqui ineajiri aisati impoquiro ineaqueri chapinqui anta iponeacanta. Ijivatanaqueri impoquiro anta itimaquenta jananequi, impoiji yaratincapaaque anta, iojeitantapaacarori ivanco. 10Iquimoshireimentasanotacari impoquiro iotacaajeitaqueriri. 11Impoiji ijatanaque pancotsiquinta, iqueapaaque. Ineapaaqueri Jesoshi, aisati iriniro. Itiyeroashitapaacari Jesoshi, ipincatsatapaaqueri. Impoiji itatareapaajiro itsivoote, yaajiro ashirotatsiri pajitachari oro. Opinatasanotaca. Aisati yaajiro casancayetatsiri, ipajeitapaaqueri. 12Impoiji imaajeitanaque irioripee. Ineamainetaqueri Tasorentsi, icantaqueri:
—Eiro pipianajatsi anta Eroreshiqui; ariorica pimpianaje piipatsitequi, pinquenanaje pashiniqui avotsi.
Ishiajeitanaca Ejipitoqui Jose, jero Maria; yaanaqueri Jesoshi.
13Ari ipiajeitanaja yora iovetariri impoquiropee. Impoiji aisati yora Jose ineamainetaqueri inampire Avincatsarite. Icantapaaqueri:
—Meeca pijajeite: avirori, yora jananequi, aisati iriniro. Pishiajeitanaque Ejipitoqui. Pisavicajeitapaaque anta irosati noncantantempiri. Irotaintsi incoayeteri Eroreshi yora jananequi. Icoaque iroyeri.
14Irosati ijajeitantanaca, nianquiiteni tsiteniri. Yaanaqueri jananequi anta Ejipitoqui, itsipatanacaro iriniro. 15Ari osamanitanaque isavicajeitapaaque anta. Impoiji icamaque Eroreshi. Iquemacotaqueri icamaque, irosati ipiajeitantaja anta iipatsitequi. Irootaque peerani isanquenatacotaqueniri oca yora quenquetsatacaantatsiniri pajitachari Oseashi. Iriotaque Avincatsarite sanquenatacairiri. Isanquenatini: “Icanti Tasorentsi: ‘Intimavetea notomi anta Ejipitoqui, noncajemajeri impiaje aisati’ ”.
Yora Eroreshi yoacantaqueri jananequipee.
16Impoiji ionirotanaque Eroreshi yamatavitaqueri yora iovetariri impoquiropee: te impiajeji aisati. Ari iquisasanotanaca, itiancaqueri soraropee, icantiri:
—Pijajeite anta Verequi, poajeiteri maaroni jananequipee, pintsoncajeiteri maaroni shirampari: iroaquera timayetatsiri, maaroni; aisati poajeiteri moncaratainchari apite irosarintsite, maaroni.
Ja, icantaqueri chapinqui yoranqui tequera irimoncarateroji Jesoshi apite irosarintsite. 17Aisati isanquenatacotaqueroni oca yora quenquetsatacaantatsiniri pajitachaniri Jeremiashi: 18“Oncajemacotasanoteri aramasato otomipee, oshequi iraacojeiteri. Ompajitea Araquere iraacoterineri otomipee. Iro oashiretanteari iroiteetero otomipee, maaroni”.
Ipianaja Jose Nasaretequi, yaanajiri Jesoshi aisati iriniro.
19Ari impoiji icamaque Eroreshi, ainiroquera isaviqui Jose iriori anta Ejipitoqui. Impoiji ineamainetajiri aisati inampire Avincatsarite, icantaqueri:
20—Tsame pimpianaje anta piipatsitequi, paanajeri jananequica aisati iriniro. Camaque meeca coavetachari iroyerime.
Ari ipajijeitirori iipatsite Jose iipatsiteni Ishiraerini. 21Ari ijatanaji, yaajeitanajiri anta iipatsitequi. 22Iro cantaincha yareetantajari Jose, icamanteetiri:
—Irio pincatsariventajeitiriri meeca joreasati yora Arequerao. Ipoyeetajari iririni: yora Eroreshini.
Ari aisati itsaroacaapaacari Jose yora pincatsaritajantsiri, aisati ineamainetaqueri Tasorentsi, icantiri:
—Paamayeariyea yora Arequerao.
Irosati yovaantanaja Jose anta Carireaqui. 23Yareetapaaca, isavicapaaque nampitsiqui pajitachari Nasarete. Irootaque omoncaratantacari isanquenatacotiteetacariniri Jesoshi: “Imponeaquea Quirishito Nasaretequi”.