Isanquienare Mateo 1:1

Isanquienare Mateo 1:1 CNINT

Meeca nosanquenajeitempiro ivajiropee icharinepeeni Jesoquirishito. Tempa irio ishanincani Iravirini aisati Avaramani.
CNINT: Irineane tasorentsi oquenquetsatacotaqueri Avincatsarite Jesoquirishito
Comparteix