Génesis Tx'olbil Xo'l Yi Liwre'j
AGUBI
Tx'olbil Xo'l Yi Liwre'j
Yi yol Génesis na elepont “xe'tzbil” le ketz kayol. Ej nin ya'stzun yi bajx liwr yi na jal ka'n tul yi Bíblia. Yi chusu'n yi na jal ka'n tul cyakil yi liwr i'tz yi Kataj Ryos, i' xtxumul tetz cyakil yi e'chk takle'n yi at. Nin ncha'tz na xtxol yi ocnak Ryos tan chicawse'n yi e' pajol ca'wl. Poro ncha'tz na xtxol yi ocnak Ryos tan chiq'uicy'le'n yi e' yi na chipek' tan banlen tane'n tetz ca'wl.
Yi Weklil Yi Liwre'j
Yi bajx wekl (Cap. 1–11) na xtxol sketz yi xe'tzbil yi e'chk takle'n yi at, nin yi ẍe'n cu'n bnixe'n yi bajx wunak tan Ryos. Na xtxol yi xe'tzbil tetz yi ilc'ol. Na xtxol yi ẍe'n ban yi cwe'n jun chin wutzile'n a'bal yi xcye' tan chitzotzaje'n cyakil e' wunak te tiemp tetz Noé. Ncha'tz na xtxol yi mbi mbajij te yi tiemp yi xite'n yi torre tetz “Babel”.
Yi ca'p wekl (Cap. 12–50) na xtxol yi ẍe'n cu'n ban yi xe'te'n yi tanum Ryos te Abram, tu Isaac, nin Jacow. Ncha'tz na xtxol yi ẍe'n cu'n e' ban yi coblaj cy'ajl Jacow; nin yi ẍe'n cu'n jale'n k'ej Ẍep ẍchiwutz yi e' tetz stzicya'tz; nin yi ẍe'n cu'n ban yi tpone'n yi tanum Ryos jalen Egipto.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Més informació sobre Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament