Génesis 1:4

Génesis 1:4 AGUBI

Nintzun til Ryos yi chumbalaj nin yi jale'n tkan skil. Ej nin cu jatxol yi tkan skil, tu yi tz'o'tz.
AGUBI: Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Génesis 1:4