Génesis 1:3

Génesis 1:3 AGUBI

Itzun bantz, nin tal Ryos: “Na waj yil jal yi tkan skil.” Jale'n nintzun ban tkan skil.
AGUBI: Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Génesis 1:3