ஆதியாகமம் 1:17

ஆதியாகமம் 1:17 TAMILOV-BSI

அவைகள் பூமியின்மேல் பிரகாசிக்கவும்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb ஆதியாகமம் 1:17