มัทธิว 1
LNB
1
ลำดับ/ผะกุ๋น/ป้อ/อุ๊ย/แม่/หม่อน/ของ/พระเยซู
1นี้/เป๋น/บันทึก/ราย/จื้อ/ป้อ/อุ๊ย/แม่/หม่อน/ของ/พระเยซู/คริสต์ ผู้/ตี้/เป๋น/ลูกหลาน/ของ/กษัตริย์/ดาวิด/ใน/ผะกุ๋น/อับราฮัม
2อับราฮัม/เป๋น/ป้อ/อิสอัค อิสอัค/เป๋น/ป้อ/ยาโคบ ยาโคบ/เป๋น/ป้อ/ยูดาห์ ตึง/หมู่/น้อง/บ่าว/ของ/เขา
3ยูดาห์/เป๋น/ป้อ/เปเรศ/กับ/เศราห์ แม่/จื้อ/ทามาร์ เปเรศ/เป๋น/ป้อ/เฮสโรน เฮสโรน/เป๋น/ป้อ/ราม
4ราม/เป๋น/ป้อ/อัมมีนาดับ อัมมีนาดับ/เป๋น/ป้อ/นาโชน นาโชน/เป๋น/ป้อ/สัลโมน
5สัลโมน/เป๋น/ป้อ/โบอาส แม่/จื้อ/ราหับ โบอาส/เป๋น/ป้อ/โอเบด แม่/จื้อ/รูธ โอเบด/เป๋น/ป้อ/เจสซี
6เจสซี/เป๋น/ป้อ/ดาวิด/ผู้/เป๋น/กษัตริย์ ดาวิด/เป๋น/ป้อ/ซาโลมอน แม่/ของ/ซาโลมอน/เกย/เป๋น/เมีย/ของ/อุรียาห์/มา/ก่อน
7ซาโลมอน/เป๋น/ป้อ/เรโหโบอัม เรโหโบอัม/เป๋น/ป้อ/อาบียาห์ อาบียาห์/เป๋น/ป้อ/อาสา
8อาสา/เป๋น/ป้อ/เยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัท/เป๋น/ป้อ/โยรัม โยรัม/เป๋น/ป้อ/อุสซียาห์
9อุสซียาห์/เป๋น/ป้อ/โยธาม โยธาม/เป๋น/ป้อ/อาหัส อาหัส/เป๋น/ป้อ/เฮเซคียาห์
10เฮเซคียาห์/เป๋น/ป้อ/มนัสเสห์ มนัสเสห์/เป๋น/ป้อ/อาโมน อาโมน/เป๋น/ป้อ/โยสิยาห์
11โยสิยาห์/เป๋น/ป้อ/เยโคนิยาห์ ตึง/หมู่/น้อง/บ่าว/คน/อื่น/ๆ ของ/เขา ใน/เวลา/นั้น/หมู่/จาว/ยิว/ถูก/บังคับ/ไป/เป๋น/เชลย/ตี้/ประเทศ/บาบิโลน
12หลัง/จาก/เหตุก๋ารณ์/นั้น/แล้ว เยโคนิยาห์/ก็/มี/ลูก/จื้อ/เชอัลทิเอล เชอัลทิเอล/เป๋น/ป้อ/เศรุบบาเบล
13เศรุบบาเบล/เป๋น/ป้อ/อาบียุด อาบียุด/เป๋น/ป้อ/เอลียาคิม เอลียาคิม/เป๋น/ป้อ/อาซอร์
14อาซอร์/เป๋น/ป้อ/ศาโดก ศาโดก/เป๋น/ป้อ/อาคิม อาคิม/เป๋น/ป้อ/เอลีอูด
15เอลีอูด/เป๋น/ป้อ/เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์/เป๋น/ป้อ/มัทธาน มัทธาน/เป๋น/ป้อ/ยาโคบ
16ยาโคบ/เป๋น/ป้อ/โยเซฟ ตี้/เป๋น/ผัว/นาง/มารีย์ แม่/ของ/พระเยซู ตี้/ฮ้อง/กั๋น/ว่า/พระคริสต์
17ย้อน/จาอั้น/ตั้งแต่/อับราฮัม/ลง/มา/จ๋น/เถิง/กษัตริย์/ดาวิด/นับ/ได้/สิบ/สี่/เจ้น/คน ถ้า/นับ/ต่อ/จาก/ดาวิด/ลง/มา/จ๋น/เถิง/ต๋อน/ตี้/ถูก/บังคับ/ไป/เป๋น/เชลย/ตี้/ประเทศ/บาบิโลน ก็/นับ/ได้/แหม/สิบ/สี่/เจ้น/คน ตั้งแต่/ถูก/บังคับ/ไป/เป๋น/เชลย/จ๋น/เถิง/พระคริสต์/ก็/นับ/ได้/แหม/สิบ/สี่/เจ้น/คน
พระเยซู/คริสต์/มา/เกิด
18เรื่องราว/ตี้/พระเยซู/คริสต์/มา/เกิด/นั้น/เป๋น/จาอี้/คือ มารีย์/ตี้/เป๋น/แม่/ของ/พระเยซู/ได้/หมั้น/กับ/โยเซฟ/ไว้/แล้ว แต่/ก่อน/ตี้/ตึง/สอง/จะ/อยู่/กิ๋น/ตวย/กั๋น ป๋ากฏ/ว่า/มารีย์/มาน/เหีย/ก่อน/โดย/ฤทธิ์/เดช/ของ/พระวิญญาณ/บริสุทธิ์ 19โยเซฟ/กู้/หมั้น/ของ/มารีย์/นั้น/กึ๊ด/ใจ๋/จะ/ยกเลิก/ก๋าน/หมั้น/กับ/นาง แต่/เขา/เป๋น/คน/ถูกต้อง/ต๋าม/ธรรม/บ่/อยาก/หื้อ/นาง/อับ/อาย จึง/กะ/จะ/ยกเลิก/โดย/บ่/หื้อ/ใผ/ฮู้/เรื่อง/นี้ 20หลังจาก/ตี้/โยเซฟ/กึ๊ด/จะ/เยียะ/จาอั้น ทูตสวรรค์/ของ/พระเจ้า/องค์/นึ่ง ก็/เข้า/ฝัน/โยเซฟ/บอก/ว่า <<โยเซฟ/ลูก/หลาน/ของ/กษัตริย์/ดาวิด/เหย บ่/ถ้า/กั๋ว/ตี้/จะ/ฮับ/มารีย์/มา/เป๋น/เมีย/เน่อ ย้อน/ว่า/หละอ่อน/ใน/ต๊อง/ของ/นาง/นั้น เกิด/ขึ้น/จาก/ฤทธิ์/เดช/ของ/พระวิญญาณ/บริสุทธิ์ 21มารีย์/จะ/เกิด/ลูก/ป้อจาย เมื่อ/เกิด/มา/แล้ว/หื้อ/ตั้ง/จื้อ/ว่า <เยซู>#1:21 เยซู เป๋น/ภาษา/กรีก เซิ่ง/เป๋น/กำเดียว/กับ/กำ/ว่า โยชูวา ใน/ภาษา/ฮีบรู แป๋/ว่า องค์/พระผู้เป๋นเจ้า/จ้วย/หื้อ/รอด ย้อน/ว่า/ต้าน/จะ/จ้วย/คน/ของ/ต้าน/หื้อ/รอด/ป๊น/บาป/โต้ษ>>
22เรื่อง/ตึง/หมด/นี้ เกิด/ขึ้น/เปื้อ/จะ/เป๋น/ไป/ต๋าม/ตี้/พระเจ้า/ได้/อู้/ผ่าน/ตาง/ผู้/เป๋น/ปาก/เป๋น/เสียง/แตน/พระองค์/ว่า 23<<จะ/มี/แม่ญิง/สาว/บริสุทธิ์/คน/นึ่ง/มาน แล้ว/ก็/เกิด/ลูก/ป้อจาย คน/ตังหลาย/จะ/ฮ้อง/ต้าน/ว่า/อิมมานูเอล>> แป๋/ว่า <<พระเจ้า/อยู่/กับ/เฮา>>
24เมื่อ/โยเซฟ/ตื่น/ขึ้น/มา ก็/ได้/เยียะ/ต๋าม/ตี้/ทูตสวรรค์/ของ/พระเจ้า/สั่ง/ไว้ คือ/ฮับ/มารีย์/มา/เป๋น/เมีย/ของ/เขา 25แต่/บ่/ได้/มี/อะหยัง/กับ/นาง/จ๋น/เต๊า/ฮอด/มารีย์/เกิด/ลูก แล้ว/โยเซฟ/ก็/ฮ้อง/จื้อ/ลูก/คน/นั้น/ว่า <<เยซู>>