Tio 2
IXL
2
Uvaʼs ex itxhokox u neʼ taʼn inqʼa qʼian tetz txʼumil
1Eenetz alalik Jesuus tu tenam Veleen tuulbʼal Judeea. Aʼxhetz talal Jesuus tuulbʼal uvaʼs atich ok Eroodes s-mam iqʼesal. Tul ul vet jolol inqʼa vinaq tu tenam Jerusaleen, inqʼa een tzajnaʼqich tu tzaebʼ qʼij, inqʼa qʼianich tetz txʼumil.{*}#2.1 Nik tal Tio u yol uvaʼ: —...ul vet jolol inqʼa vinaq, —chiche. Aʼ s-tiʼil nik talvat Tio, tan aʼ atich Tio tu tenam Jerusaleen uvaʼs itzʼibʼat u tuʼ. 2Tul exaq tabʼi vet itziulal tiʼ u neʼ. Tul ech nikich motx tal s-eche: —¿Qatxh u neʼ uvaʼ toq bʼanon mam iqʼesalil tiibʼa inqʼa tij imam Israeel uvaʼ qat alaliya? Tan qat qil u txʼumil uvaʼ nik kʼutxhun u neʼ tu tzaebʼ qʼij. Echetz qat qule tiʼ inatxhkʼuulaleʼ, —xeʼtaqe.{*}#2.2 ¿Kamichetz inatxhbʼe inqʼa vinaq, inqʼa qʼian tetz txʼumil, oq uvaʼ aʼich vet u qʼije uvaʼ laʼich alal val u neʼ uvaʼ laʼich ul bʼanon iqʼesalil tiibʼa inqʼa tij imam Israeel? Aʼetz motx bʼenk s-te, tiʼ uvaʼ, aʼ nikich isikʼle inqʼa yol uvaʼ motx itzʼibʼa ka Danieel. Aʼetz itzʼibʼat Danieel u tuʼ tu yaʼbʼ 538 y.u.J. Tan yekich itzʼibʼa Danieel inqʼa yol uvaʼ motx ikʼutxh quBʼaal Tiuxh s-te, ile nik tal t-Danieel 9.20-27 tiʼ u laval imutxʼ (70) xhemaana. Tan tira tzaqʼbʼel Danieel taʼn quBʼaal Tiuxh, uvaʼs nikich ijaqt Danieel kuya tiʼ inqʼa ipaʼv te quBʼaal Tiuxh, atz nikichat ijaq kuya tiʼ vipaʼv u tenam, inqʼa tij imam Israeel. Tzitzi talvat quBʼaal Tiuxh, tiʼ uvaʼ tetxhal laʼich ul u Mesiias. Niketz tal inqʼa aj txumbʼal tiʼ viyolbʼal quBʼaal Tiuxh uvaʼ nikich tatxh qʼiji vet inqʼa qʼian txʼumil inqʼa qʼij tiʼ tul u Mesiias, xaʼtetze bʼenaq vet tiʼ itxhokox u neʼ. Poro paletz vet paʼl kajvaʼl sieen yaʼbʼ tuchʼ laval toʼkʼal (490), yaʼne ex alaloq vet u Mesiias; aʼe u quBʼaal Kriisto Jesuus.
3Tabʼietz vet Eroodes u yol uvaʼe, tul yekichxh yan ikʼuul Eroodes s-tiʼ. Tul jankʼal vet inqʼa aj tenam Jerusaleen txumun veteʼ.{*}#2.3 ¿Kametz s-tiʼil yan ikʼuul Eroodes? Tiʼ uvaʼ tan, txhoʼn vet te Eroodes uvaʼ vaʼlen vet laʼich ok siqʼesalil. Tan aʼ kʼaqich taʼn Eroodes uvaʼ antxh inqʼa ikʼaol Eroodes, atz inqʼa tij imam, laʼich ok siqʼesalil. ¿Kametz s-tiʼil txumun inqʼa aj Jerusaleen? Tiʼ uvaʼ tan, aʼ nikich motx titzʼa uvaʼ kamebʼ vet laʼich yaʼk u tenam tiqʼabʼ Eroodes.
4Yaʼne imol vet Eroodes inqʼa iqʼesal oksan yol vatz Tiuxh tuchʼ inqʼa nikich txhusun inqʼa tij imam Israeel tiʼ inqʼa bʼekʼbʼal tetz u tenam. Tul tabʼi vet Eroodes s-te tale uvaʼ laʼich alalik u Kriisto.{*}#2.4 ¿Jabʼiletze inqʼa nikich txhusun ibʼekʼbʼal inqʼa tij imam Israeel? Aʼetze jolol inqʼa xaol uvaʼ fariseeoich u tuqʼeʼybʼal; antxh iqʼesalich xoʼl inqʼa fariseeo. Antetzxhte uvaʼ ‹escribas› nik tal tu kastiiya. Tan sibʼxh txhusbʼal eesamalich taʼn tiʼ inqʼa ibʼekʼbʼal inqʼa tij imam Israeel. Aʼetz nikich itxhus te inqʼa xaol kam uvaʼ nik tal inqʼa ibʼekʼbʼal, atz kam laʼ tulbʼe inqʼa xaol inimal inqʼa bʼekʼbʼal. Jitetz kuxh taʼne, pet nikich motx ixeel inqʼa xaol taʼn oq bʼaʼnxh nikich iqejt inqʼa xaol inqʼa bʼekʼbʼal, atz maq yeʼle. ¿Kam bʼekʼbʼalil nikich itxhus inqʼa iqʼesal fariseeo xoʼl inqʼa xaol? Aʼ nikich motx itxhus inqʼa bʼekʼbʼal tetz u tenam. Poro kaʼvalenich ixeʼal inqʼa bʼekʼbʼal nikich motx taleʼ. Aʼ bʼaxa ixeʼal nikich motx taleʼ, aʼe inqʼa bʼekʼbʼal uvaʼ ikʼul Moisees te quBʼaal Tiuxh viʼ u vitz Sinaii s-naʼya, jankʼal eche inqʼa bʼekʼbʼal tuchʼ inqʼa albʼal inuqul inqʼa yol. Tan ile tzʼibʼamal ka tu Eeksodo, Leviitiko, Nuumeros, Deuteronoomio. Aʼetz nik tal tiʼ kam laʼ ibʼan inqʼa xaol tiʼ inatxhax Tiuxh. Atz vaʼte, kam laʼ motx ibʼan tiʼ tatin s-vatzaq. Atz vaʼte, kam laʼ motx ibʼan, tiʼ uvaʼ at bʼaʼnil ikʼuul vatz yaabʼil laʼ motx ibʼana. Vikaʼv tanul ixeʼal inqʼa bʼekʼbʼal nikich motx tal inqʼa nikich txhusun inqʼa bʼekʼbʼal xoʼl inqʼa tij imam Israeel, aʼe jolol inqʼa bʼekʼbʼal uvaʼ motx itzʼibʼa ka inqʼa iqʼesal uqʼeʼybʼal. Tul aʼ nikich motx itzʼibʼa tiʼ kame uvaʼ nikich isaʼon te inqʼa xaol tiʼ u tatineʼ nikich motx tileʼ. Atetz inqʼa bʼekʼbʼal uvaʼ bʼaʼnich te u tenam. Tul atich inqʼa bʼekʼbʼal nikich motx taleʼ uvaʼ oqxhich itzaʼlal inimal te inqʼa xaol. Pet aʼich vatz inqʼa iqʼesal uvaʼ oq tzaʼlxh invaʼq inqʼa bʼekʼbʼal laʼ nimali, tul aʼetz uvaʼ nik ichiibʼ quBʼaal Tiuxh s-tiʼ s-vatz. Atz atich jolt bʼekʼbʼal nikich kuyun uvaʼ kam kuxh laʼich ibʼan inqʼa xaol, tan aʼ, uvaʼe nikich kuyun ibʼant inqʼa iqʼesal u tatxhaʼv vitxhiʼoʼl. Pet aʼetz nikich motx tal vet te inqʼa xaol uvaʼ quBʼaal Tiuxh bʼekʼon, atz quBʼaal Tiuxh nikich motx alon s-te. Aʼetz inqʼae, nik tal tu kastiiya ‹tradición de los ancianos.› Tul: —jeqel tzaan taʼn inqʼa kʼuy qumam, —chich t-quyolbʼal. Xaʼtetze motx iyaj quBʼaal Jesuus inqʼa iqʼesal uqʼeʼybʼal, tiʼ uvaʼ motx kuxh itxhuli inqʼa bʼekʼbʼal s-junal, eche uvaʼ nik tal t-Tio 15.2.
5Tul echaq tal te Eroodes s-eche: —Een tu tenam Veleen tuulbʼal Judeea. Tan ech nik tal val u yol uvaʼ tzʼibʼamal ka taʼn val u qʼexsanich tetz viyol quBʼaal Tiuxh s-eche:
6«Ex, u aj tenam Veleen,
uvaʼ at tuulbʼal vitxʼavaʼ
inqʼa aj Judaa,
tan kʼuxh tal tenam kuxh ex
xoʼl jolt inqʼa nimla tenam
uvaʼ at tuulbʼal vitxʼavaʼ
inqʼa tij imam Judaa,
poro aʼ laʼ txhejk
vaʼl iqʼon bʼey sexoʼl
uvaʼ laʼ ilon vintenam
Israeel,»#Mikeeas 5.2
chich u yol,
—xeʼt inqʼa iqʼesal te Eroodes.
7Yaʼne jutx kuxh isaʼt Eroodes inqʼa vinaq, inqʼa qʼianich tetz inqʼa txʼumil. Tul tekʼxh tabʼi Eroodes inuqul te inqʼa vinaq tiʼ jatvaʼlich vet qʼij tilt itxhej u txʼumil. 8Yaʼne itxhaq vet bʼen Eroodes inqʼa qʼian tetz txʼumil tu tenam Veleen. Tul ech tal Eroodes s-eche: —Bʼenoq ex tu tal tenam Veleen. Tul tekʼxh bʼen etabʼi inuqul u yol tiʼ u neʼ. Laʼetz eleq u neʼ, tul nal kuxh laʼ ul etal s-ve tal atila. Tul laʼat bʼen in tiʼ inatxhkʼuulaleʼ, —xeʼt Eroodes.
9Taʼnetzxh tabʼi vet inqʼa vinaq viyol Eroodes, u mam iqʼesal, tul bʼenaq veteʼ. Tul txhʼuyichaq kuxh vet bʼen tiʼ u txʼumil uvaʼ maʼtich tilt s-bʼaxa tu tzaebʼ qʼij. Tul aʼxh ex txakeʼvk u txʼumil tal uvaʼ atich u neʼ. 10Tiletz vet inqʼa vinaq tal uvaʼ ex txakeʼvk u txʼumil, tul mam chiibʼichil motx ibʼanaq veteʼ. 11Tul palaq vet ok tu otzotz. Tul tilaq veteʼ uvaʼ atich u neʼ kʼatz Mal, vitxutx u neʼ. Tul ijoqbʼaaq vet kuʼ tibʼ inqʼa vinaq tiʼ inatxhkʼuulal u neʼ. Tul motx ijaq vet inqʼa talaq ikolbʼal, inqʼa atich kuʼ bʼaʼnla txhaq kam s-tuul. Tul toksaaq vet ooro tuchʼ insieenso, atz tuchʼ taʼlil tzeʼ, u miira, s-oya vatz u neʼ.
12Poro alaxaq vet s-te t-vatzikʼ uvaʼ yeʼich laʼ pal tal vet u yol te Eroodes. Echetz motx ijaltaq vet ibʼeye tiʼ iqʼaʼv t-vitenam inpaqte.
Uvaʼs itxhaqax bʼen Xhuʼl tuchʼ Mal, atz tuchʼ u neʼ, tuulbʼal Ejiipto taʼn val u aanxel, tan tiʼ uvaʼ laʼich ibʼekʼ Eroodes iyatzʼax el inqʼa neʼ xaak
13Yaʼne qʼaʼv vet inqʼa vinaq titenam inpaqte. Tul il bʼak val viaanxel quBʼaal Tiuxh nikich ikʼutxh tibʼ te Xhuʼl t-vatzikʼ. Tul ech tal te Xhuʼl s-eche: —Nal abʼan avutxheʼ. Tul eeqʼo u neʼ tuchʼ vitxutx. Tul yekl axh tuulbʼal Ejiipto tiʼ atzʼeqt eebʼ. Atoqetz vet axh tzitzi. Pet in naletz laʼ alon see jatu laʼ qʼaʼv axh inpaqte. Tan toq itxhok Eroodes u neʼ tiʼ iyatzʼax el, —xeʼt u aanxel te Xhuʼl.
14Uletz vet ivatz Xhuʼl, tul nal kuxh ilakp veteʼ. Atz tiqʼo vet Xhuʼl Mal tuchʼ u neʼ tuulbʼal u aqʼbʼal uvaʼe. Tul bʼenaq vet t-Ejiipto. 15Atichetz kuxh vet Xhuʼl tuchʼ Mal, atz tuchʼ u neʼ t-Ejiipto tetxhal kam nalich vet Eroodes.
Maʼtichetz ikam vet Eroodes, tul elaq vet tzaan inpaqte t-Ejiipto. Echetz telaʼpune val u yol uvaʼ tal ka quBʼaal Tiuxh, tul itzʼibʼa ka val u qʼexsanich tetz viyol quBʼaal Tiuxh uvaʼ ech nik tal s-eche: —Een qat veesavat tzaan vinKʼaol tuulbʼal Ejiipto, —chich u yol.#Oseeas 11.1
16Yaʼne bʼen vet te Eroodes uvaʼ eesal kuxh Eroodes t-bʼey taʼn inqʼa qʼian tetz txʼumil. Tul mam kʼaʼnal ibʼan vet Eroodes. Tul nal kuxh ibʼekʼ vet Eroodes iyatzʼax el jankʼal inqʼa neʼ xaak, inqʼa atich tu tenam Veleen, atz t-inqʼa tenam, inqʼa naqlich s-kʼatza, inqʼa neʼ xaak, inqʼa yeʼxnaqich eloq kaʼl yaʼbʼ. Tan aʼ bʼenk Eroodes tiʼ kam uvaʼ tabʼi te inqʼa vinaq, inqʼa qʼian tetz txʼumil. 17Echetz telaʼpune u yol uvaʼ maʼtich itzʼibʼat ka Jeremiias, u qʼexsanich tetz viyol quBʼaal Tiuxh, uvaʼ ech nik tal s-eche:
18—Qat abʼil val u qul
tu tenam Ramaa
uvaʼ mam oqʼel,
atz mam txumlebʼal,
atz mam sichʼiʼm
nik tutxheʼ.
Tul nik toqʼ ixoq u Rakeel
tiʼ inqʼa tal.
Tul tira yeʼ isaʼ ixoq
laʼ kʼuqbʼal ikʼuul,
tan qat kamy inqʼa tal ixoq,
—chich u yol.#Jeremiias 31.15{*}#2.18 Aʼ Jeremiias bʼaxabʼsan talaxeʼ uvaʼ mam oqʼel laʼich utxh tuulbʼal u tenam Ramaa uvaʼ naqlich kuxh ixoʼl tuchʼ u tenam Veleen. Aʼ tiqʼo tzaan Jeremiias, tiʼ uvaʼs toqʼ Jakoov tiʼ vikam Rakeel, u tixqel, uvaʼs imuqt ka tu tenam Veleen tu yaʼbʼ 1,910 y.u.J. Ech uvaʼe nik tal t-Jeenesis 35.19-20. Tul echxh ibʼane. Tan opoon invaʼl qʼij, tul mamala inqʼa isol u tenam Vaviloonia ex okebʼen u tenam Israeel tu yaʼbʼ 586 y.u.J. Tul mam vet tijaq imam Israeel motx molox vet tu tenam Ramaa tiʼ tiqʼolaq s-pereexhoil taʼn inqʼa sol tuulbʼal uvaʼs atich ok Navukodonosoor s-mam iqʼesal. Tul tzitzi motx ijatxvataq vet tibʼ, tul motx iqʼolaq s-pereexhoil t-invaʼt tenam. Echetz s-tiʼile mam oqʼel motx ibʼanaq vet inqʼa tij imam Israeel s-vatzaq tiʼ ijatxtaq vet tibʼ, atz, tiʼ uvaʼ motx bʼen vet s-pereexhoil, ech uvaʼe nik tal t-Saalmo 137. Tiqʼoetz tzaan Tio u yol inpaqte uvaʼ alelich ka taʼn Jeremiias, tiʼ uvaʼ mam oqʼel utxh tu tenam Ramaa. Pet naqlichetz ixoʼl u tenam Ramaa tuchʼ u tenam Veleen. Xaʼtetze antxh u tenam Veleen tal Tio, s-tiʼ uvaʼ mam oqʼel utxh s-tuul. Tan aʼetz uvaʼs ibʼekʼt vet Eroodes iyatzʼax el inqʼa neʼ, inqʼa kaʼvaʼlich iyaʼbʼ. Tul mam oqʼel utxh s-tiʼ. Echetz s-tiʼile nik taleʼ uvaʼ: —Tul nik toqʼ Rakeel tiʼ inqʼa tal, —chiche. Pet jitxh Rakeel oqʼi, pet iqʼol kuxh vet tzaan Rakeel tiʼ u yol, tan ixaʼnilich tibʼ Rakeel tuchʼ inqʼa ixoq inqʼa motx yatzʼax el vineʼ.
Uvaʼs itxhaqax vet bʼen Xhuʼl tuchʼ Mal, atz tuchʼ u neʼ inpaqte, t-vitenam taʼn u aanxel, tan maʼtich ikam vet Eroodes
19Maʼtichetz ikam vet Eroodes, tul ikʼutxh tibʼ val viaanxel quBʼaal Tiuxh te Xhuʼl t-vatzikʼ tuulbʼal uvaʼ eenich Xhuʼl tuulbʼal Ejiipto. 20Tul ech tal u aanxel te Xhuʼl s-eche: —Quuxh. Tul iqʼo Mal tuchʼ vineʼ. Tul qʼaʼven bʼen xoʼl inqʼa tij imam Israeel, tan qat kamy vet inqʼa saʼich yatzʼon el u neʼ, —xeʼt u aanxel te Xhuʼl.
21Yaʼne ibʼan vet Xhuʼl tutxheʼ. Tul yekich tzaj vet Xhuʼl tuchʼ Mal, atz tuchʼ u neʼ. Tul ulaq vet xoʼl inqʼa tij imam Israeel. 22Tabʼietz vet Xhuʼl uvaʼ aʼich Arkelaao, vikʼaol Eroodes, kaj vet ka s-mam iqʼesalil tuulbʼal Judeea sivatzil Eroodes, tul ixoʼva vet Xhuʼl ibʼen tzitzi. Poro alaxetz vet te Xhuʼl t-vatzikʼ taʼn quBʼaal Tiuxh uvaʼ een laʼich bʼenk vet Xhuʼl tuulbʼal Galileea. Tul bʼen vet Xhuʼl.
23Opoonetz vet Xhuʼl tuulbʼal Galileea, tul yekichaq vet jeqloq tu tenam Nasareet. Echetz telaʼpune val u yol uvaʼ tzʼibʼamich ka taʼn inqʼa qʼexsanich tetz viyol quBʼaal Tiuxh uvaʼ ech nik tal s-eche: — «U Kriisto uvaʼe, tan aj Nasareete,» chaq eʼli, —chich u yol.#Isaiias 11.1, 3, 5