Damina 1:27

Damina 1:27 DYU

Ala ka mɔgɔ dan ka kaɲa ni a yɛrɛ cogo ye; a k’a dan ka kaɲa ni ale Ala yɛrɛ cogo ye. A ka o dan, cɛ ni muso.
DYU: Jula NT of Côte d’Ivoire
Comparteix

Damina 1:27

Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Damina 1:27