Damina 1:1

Damina 1:1 DYU

Fɔlɔfɔlɔ, Ala ka sankolo dan, ka dugukolo dan.
DYU: Jula NT of Côte d’Ivoire
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Damina 1:1