मत्ती 2
XSRNT
2
कर्मा ल्‍हानी ची कोरुपतिवा येशूला ठेतुपला वावु
1ग्‍येल्‍वु हेरोदकी ग्‍येला कितुप पेला येशू यहूदिया लुङ्‍बाकी बेथलेहेम युलला क्‍येनोक। ती पेला शरकी थाका नेमा कर्मा ल्‍हानी ची कोरुपतिवा यरूशलेमला वानी मीतिवाला दुक सिनी टिसुङ, 2“यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु क्‍येवु ति कनी वे? ङ्‍यिरा खो क्‍येकिवी सिनी छ्‍या देन्‍दुप कर्मा ति शरकी थाकाला थोङ्‍नी खोला शावा कितुपला वायिन।” 3ती ताम्‍ङे थोसिमा ग्‍येल्‍वु हेरोदकी सेम ति छासे सरङ सिरिङ गाल, तमा यरूशलेमकी तेरी मीतिवा साङ दुकै राङ गाल्‍नोक। 4तमा ग्‍येल्‍वु हेरोदकी कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा तेरीला मुला राङ जोम च्‍यिनी, “कोन्‍छ्‍योककी तोङ्‍गिवी सिनी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप ख्रीष्‍ट ति कनी क्‍येकिवी?” सिनी टिसुङ। 5तमा तिवी हेरोदला दुक सिक्‍यासुङ, “ख्रीष्‍ट ति यहूदिया लुङ्‍बाकी बेथलेहेम युलला क्‍येकिवी, च्‍यिलासिसिन तोङ्‍ला के दीकी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाकी दुक सिनी टि वे,
6‘ओ, यहूदिया लुङ्‍बाकी बेथलेहेम!
ख्‍युरुङ यहूदिया लुङ्‍बी पर ने काङ छ्‍युङा मे,
च्‍यिलासिसिन ख्‍योरो नाङ ने ग्‍येल्‍वु यी क्‍येकितो,
तीकी ङे इस्राएलकी मीतिवाला ग्‍येला कितो।’”#मीका ५:२
7ती थोसिमा हेरोदकी ती कर्मा ल्‍हानी ची कोरुपतिवाला छ्‍याकला कताङ्‍नी ती कर्मा ति चो पेला थोङ्‍सुङ सिनी टिसुङ। 8तमा हेरोदकी तिवाला दुक सिनी बेथलेहेमला ताङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ गल्‍नी ती आङा ति ल्‍यामो क्‍यानी छोल। तीला ङ्‍येसिमा ङला लेन खुर शोक। ङ साङ गल्‍नी तीला शावा कितिन।”
9तमा तिवा ग्‍येल्‍वी ताम्‍ङे थोनी गाल। तिवा डोयी कितुप पेला शरकी थाकाला थोङ्‍गुप ती कर्मा ति तिवी येलुङ थोङ्‍सुङ। ती कर्मा ति तिवी गोमा गोमाला गल्‍नी आङा क्‍येवु दासाला लेप्‍सिमा ते राङ देसुङ। 10ती थोङ्‍सिमा तिवी सेमला छासे गा लानोक। 11तिवा ती खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुनी आङा ति आमा मरियम ताङ मुला वोतुप थोङ्‍सुङ, तमा ती आङाला शावा क्‍यासुङ। तमा खोप्‍रे लोला खुरुप तेर्गाम ख पेनी सेर ताङ टि जङ्‍बु खाप पो ताङ मुर्र ति आङाला पुल्‍सुङ। 12तमा तिवी मिलामला ग्‍येल्‍वु हेरोदकी चाला लोक्‍नी माडोवा सिरुप कोन्‍छ्‍योककी क ङ्‍येसिमा तिवा लाम यम्‍बा नेसुर राङ रङगी लुङ्‍बाला लोक्‍सुङ।
योसेफकी मिछाङतिवा मिश्र लुङ्‍बाला टोनी गलुप
13कर्मा ल्‍हानी ची कोरुपतिवा लोक्‍नी गल्‍सिमा चोवोकी लेन क्‍योलुप थु यीकी योसेफकी मिलामला छ्‍यर्नी दुक सिक्‍यासुङ, “खोक लो, आङा ताङ आङी आमाला टिनी ख्‍युरुङ मिश्र लुङ्‍बाला टोन ग्‍युक। ङे सिमाक्‍यावा सेक्‍ला ख्‍यिराङ ते राङ दे, च्‍यिलासिसिन हेरोदकी ती आङाला सेतुपला छोलिन वे।” 14तमा योसेफ लानी ती नुपला राङ आङा ताङ आङी आमाला टिनी मिश्र लुङ्‍बाला टोनी गाल। 15गल्‍सिमा हेरोद माशिवा सेक तिवा ते राङ देसुङ। दी ति “ङे पुज्‍युङला मिश्र लुङ्‍बा नेसुर कताङ्‍यिन।” सिनी कोन्‍छ्‍योककी खोरे लुङ्‍तेम्‍बा नेसुर सुङ्‍गुप ति छेवुला यिन।#होशे ११:१
आङा टिक्‍पेतिवाला हेरोदकी से च्‍यितुप
16कर्मा ल्‍हानी ची कोरुपतिवी खोरुङला गो कोरुप हाक्‍कोनी ग्‍येल्‍वु हेरोद छासे ङ्‍यिर्मु क्‍यासुङ। तमा तीकी कर्मा ल्‍हानी ची कोरुपतिवी नेमा हाक्‍कोवु तुजे नेसुर बेथलेहेम ताङ ती गारी गुरी युलला वोतुप लो ङ्‍यी ताङ ती सिनाङ टिक्‍पे वोतुप पुज्‍युङतिवा तेरी से च्‍यिसुङ। 17तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यर्मिया नेसुर दुक सिनी सुङ्‍गुप सुङ ति छेसुङ,
18“रामाला ङुप्‍राङ ताङ सेम्‍दुक लावु वोरु थोसुङ।
ते राहेल खोरो आङातिवी थोक्‍ला ङुसुङ,
तमा तीकी टोङ्‍गु साङ माङ्‍येन,
च्‍यिलासिसिन तिवी आङातिवा ति मालुनोक।”#यर्मिया ३१:१५
मिश्र ने नासरतला लोकुप
19तमा हेरोद शिसिमा योसेफकी मिलामला चोवोकी लेन क्‍योलुप थु यी छ्‍यर्नी दुक सिक्‍यासुङ, 20“खोक लो। तमा आङा ताङ आङी आमाला टिनी इस्राएल लुङ्‍बाला लोङ ग्‍युक, च्‍यिलासिसिन आङाला सेतुप छोलुपतिवा शिन सिन्‍सुङ।” 21ती थोसिमा योसेफ लानी आङा ताङ आङी आमाला टिनी इस्राएल लुङ्‍बा लोक्‍सुङ। 22यिने हेरोदकी दासाला तीकी पुज्‍युङ अर्खिलाउसकी यहूदिया लुङ्‍बाला ग्‍येला किनोक सिरुप ताम्‍ङे थोनी योसेफ ते डोपला ज्‍यिवा क्‍यासुङ। तमा यम्‍बा मिलामला कोन्‍छ्‍योककी सुङ्‍गुप ति ङ्‍येन्‍नी गालील लुङ्‍बाला गाल्‍सुङ। 23तेसुर तिवा नासरत सिरुप ग्‍येसाला गल्‍नी ते देसुङ। तुक क्‍यानी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा नेसुर “खोला नासरतकी मी सिवी।” सिनी सुङ्‍गुप सुङ ति छेसुङ।