Mateu 1:10

Mateu 1:10 KDENT

Eshekiyashi kummaleka Manasheshe, Manasheshe kummaleka Amomu, Amomu kummaleka Yoshiyashi
KDENT: Ibibiliya mu Shimakonde Imbodi Yaambi na dimbande dya Imbodi Yakala
Comparteix