JENESIS 1
NAGZ
1
Ka’ndambe Rasam
1Bepîbang ge Hera ne ting benai kedei ka’ndam de lei. 2Kedei peluî hang ga zai perua ze bam de lei, zai kemuîbe ne sungkling peireige chuangpuigit ze bam de lei; zai hedui peireige Hera gu Herui kinrua ze bam de lei.
3Zai Hera ne, “Peize kebabe bam de zu lau,” acheu bei de lei; zai chige kebabe bam di de lei. 4Zai kebabe â yi de lei be Hera ngau di de lei; chidadege Hera ne kemuîbe gene kebabe teichâm gai de lei. 5Hera ne kebabe ze “’Nrîmbeting” ze ku lei, zai kemuîbe ze “Tingmuîzeu” ze ku lei. Zai chige hechua benai hegî bam di de lei, chize mai kat te lei.
6Chidadege Hera ne, “Peize hedui ramme ze pebâm kena teichâm gai ra hangge tingsung bam de zu lau,” acheu bei de lei. 7Chidadege Hera ne tingsung tew gai lu, zai tingsung peireige benai bekang ge hedui bambe ze teichâm gai bei ze bam di de lei. 8Zai Hera ne chi tingsung bâm je, “Tinggîm” ze ku de lei. Zai muîkeu gai lu hechua bapat dai di de lei, chize pakenabe mai de lei. 9Chidadege Hera ne, “Tinggîm kangge hedui bambe ramme peize bâm kat ge wangherua de zu lau, zai peize kedei changbe bâm pat te zu lau,” ze acheu bei de lei. Chidadege chize bam di de lei. 10Hera ne kedei kechangbe je, Kedeirei ze acheu ku, zai hedui wangheruagaibe bâm je Sungkling acheu ze ku de lei. Zai chiramme yibe Hera ngau di de lei. 11Chidadege Hera ne, “Peize kedei ge hingbang zat ramme leine pechêu patbe zat ramme benai pechî ’nchikeube zat ramme ’ndetpat te zu lau,” ze acheu bei de lei. Zai chize bam di de lei. 12Chidadege kedei ge mâ-hêrachi bang zat gechâm-châmbe patbe ngau lu Hera pe suiyi di de lei. 13Zai muîkeu gai lu hechua bapat dai di de lei, chize pakechumbe mai de lei.
14Zai Hera ne, “Tingmuî benai ’nrîmbeting teichâm ra hangge peize tinggîm ge kebabe bam de zu lau; zai chize ne ’nchetrabe ramme hang, beting-panehî ramme hang, patingnaimikpui ramme hang zai patingkum ramme chakchilerabe hang chang de zu lau, 15zai chiramme ’mbi zene kedeirei hangge peize kebabe peibe chang de zu lau,” ze acheu bei de lei. Zai chize bam di de lei. 16Zai Hera ne kebabe pa’mbi yi-kadesangbe kena tew gai de lei, pa’mbi yibibe zene ’nrîmbeting ge besuitew ra zai pa’mbi peran-gabibe zene tingmuî ge besuitew ze bam ra hangge zeu; pa ne hegi ramme ze du tew gai de lei. 17Zai kedeirei ge ba bam ra Hera ne chiramme tingsung ge ling gai bei de lei, 18’nrîmbeting peireige benai tingmuî peireige besuitew ra zai kemuîbe benai kebabe tewchâmchi le ra hangge zeu. Zai chize ngau lu Hera pe suiyi di de lei. 19Muîkeu gai lu hechua bapat dai di de lei, chize pamedaibe mai de lei.
20Zai Hera ne, “Peize hedui ramme ge mârekaune keringbe zat ramme puigit ze bam de zu lau, zai kedeirei ge benai ’nrei ’mbe tinggîm ge ’nruine ramme ne peize liamrua ze bam de zu lau,” ze acheu bei de lei. 21Chidadege Hera ne sungkling ge hekaune kedibe ramme benai mâkâupui hedui ge ring ze ka’ngngaibe zat ramme tew gai de lei, zai ’nruine zat ramme leine tew gai de lei, chize ngau lu Hera pe suiyi di de lei. 22Zai chiramme peireige Hera ne ’nnam gai ze, “Pung-ze-sa ze sungkling ramme ge hedui bambe ge lungpuigit ze bam de zu lau, zai ’nruine ramme du kedeirei ge pung-ze-sa ze bam de zu lau,” ze acheu gai lei. 23Zai muîkeu gai lu hechua bapat dai di de lei, chize pamengeube mai de lei.
24Chidadege Hera ne, “Kedei ge mârekaune keringbe zat leine peize bam de zu lau: kaurui ramme, zai liaruabe zat ramme, zai kedeirei ge hekaune zat leine peize bam de zu lau,” ze rang gai bei de lei. Zai chize bam di de lei. 25Chidadege Hera ne kedei ge mârekaune pezat cham-châmbe zai kaurui benai kedei ge liaruabe zat leine bam de ra tew gai bei de lei. Zai chize ngau lu Hera pe suiyi de lei.
26Chidadege Hera ne, “Ziemmena je anui luigum ’nzuâsiak ze tew gai kei lei; zai peize penui ne sungkling ge hekâ ramme peireige zai tingkai ge ’nruine ramme liamruabe ramme peireige, zai kauruidung peireige, zai kedeirei leine ge, zai kedei ge liaruabe zat leine peireige rezietei ze bam de zu lau,” ze acheu bei de lei. 27Chidadege Hera ne ziemmena je pe luî gum ze ’ndam gai de lei, pe luî run ze bam ra Hera ne ziemmena je ’ndam gai de lei; zai ’mpeumi benai ’mpuimi je pa ne ’ndam gai de lei. 28Chidadege Hera ne penai je ’nnam gai de lei, zai Hera ne penai je, “Pung-ze-sa ze, zai kedeirei lungpuigit ze, zai ningnai gu rezie kangge kai kam lu ze bam de zu lau; zai sungkling ge hekâ ramme peireige tingkai ge, ’nruine liamruabe ramme peireige zai mâ-keringbe zat kedeirei ge ’ngngai ze bambe peireige rezietei ze bam lau,” ze rang gai bei de lei. 29Zai Hera ne, “Pie le lau, I ne mâ-hêrachibang ramme pechêu patbe zat ramme benai mâ-hêrachi pelung ge pechêu teube bang zat ramme ningnui hetak hangge pei gai de lei. 30Zai kedei ge hekaune zat leine hang, zai tingkai ge ’nruine liamruabe leine hang, zai kedeirei ge liaruabe kau zat leine hangge zai pechui lu ze ringbe zat leine hangge reheubang ka’ndiakbe zat leine I ne hetak hangge pei gai de lei,” ze rang gai bei de lei. Zai chize bam di lei. 31Chidadege Hera pa ne ’ndamgaibe zat leine hezêu gai de lei, zai pie le lau, chize yi-kadesang de lei. Zai muîkeu gai lu hechua bapat kadai de lei, chize paserukbe mai de lei.

©2009 Bible Society of India

Més informació sobre KEMCI BIBLE