Gênesis 1:4

Gênesis 1:4 GUNBIBLE

Hexakãa Nhanderuete oexa rã ha'eve va'e. Ha'e vy omboja'o hexakãa ha'e pytũa.
GUNBIBLE: Nhanderuete ayvu iky'a e'ỹ va'e
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Gênesis 1:4