Gênesis 1:3

Gênesis 1:3 GUNBIBLE

Ha'e gui Nhanderuete aipoe'i: — Toiko hexakãa — he'i. Ha'e ramo hexakãa oiko.
GUNBIBLE: Nhanderuete ayvu iky'a e'ỹ va'e
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Gênesis 1:3