Gênesis 1:1

Gênesis 1:1 GUNBIBLE

Jypy'i ma Nhanderuete ojapo raka'e yva ha'e yvy.
GUNBIBLE: Nhanderuete ayvu iky'a e'ỹ va'e
Comparteix

Plans de lectura i devocionals gratuïts relacionats amb Gênesis 1:1