THILSIAM THU 1
VAIP
1
Ni guk Sung ah Thilsiamna leh Sabbath
1Pathian in a lim tak ah lei leh vânte a siam lai ah khan,
2lei chu mêl leh puam nei nai lo leh a hawm mai ahi’n, tui thûk takte chung chu thim in a khû ah; chuleh, Pathian Thagau chu tuipi chung in a leng tawl tawl zing hi.
3 Pathian in, “Vâk hung um hen,” a ti’n; tichun, vâk chu a hung um tai.
4Pathian in vâk chu a mu phât in pha a sa’n; tichun, Pathian in vâk leh thim chu a khendan tai.
5Pathian in vâk chu, “Sûn” a sak in, thim chu, “Jan” a sa ta’n; chun, nitâk lam a um ah, jingkal lam le a hung um gêl tai, a ni khat ni ah chun.
6 Pathian in, “Tui leh tui kikâl ah chun van awng lian tak um hen la, tui leh tui chu kikhen ta hen,” a ti’n.
7Chutichun, Pathian in vânthamjawl lian tak chu a siam ah, vânthamjawl nuai ah tui umte leh chung lam vânthamjawl ah tui umte chu a khendan ta’n: zia gual chun a hung um tai.
8Tichun, Pathian in vânthamjawl lian tak chu van a sak hi. Chutichun, nitâk lam a um ah, jingkal lam le a hung um gêl tai, a ni ni ni’ chun.
9Pathian in, “Vân nuai ah tuite chu mun khat in um khawm hen la, khawmual hung kilang hen,” a ti’n. Zia gual chun a hung um tai.
10Pathian in khawmual chu Lei a sak in, tui umkhawmte chu Tuisuagiat a sak tai. Pathian in ziate haw chu a mu in pha a sa ma ma hi.
11Chuleh, Pathian in, “Lei in hampate, thâichite, theikung amau chi dungzui chiat ah ga leh a ga sung ah amau chi umte hun kêdawsak tau hen,” a ti’n. Zia gual chun a hung um tau hi.
12Lei chun hampate, amau umdan ding gual chiat ah chi nei ah gate leh a ga sung ua a chiteu um dingin a umsak ta’n: Pathian in ziate chu a mu in pha a sai.
13Chutichun, nitâk lam a um in, jingkal lam le a hung um gêl tai; a ni thum ni’ ah chun.
14Pathian in, “Sûn leh Jan khendanna dingin van awng lian tak ah chun vâk um hen la, ziate chu teptênate, hunbîte, nite leh kumte hetna ding hi hen la,
15lei chung salvâk dingin vânthamjawl lian tak ah chun vâk um hen,” a ti’n; a ti gual ah chun a hung um tai.
16Chutichun, Pathian in vâk lian tak pani, a lianzaw chu sûn ah vaihawm dingin, a neuzaw chu jan ah vaihawm dingin a siam ah; aksitele ama siam ahi.
17Ziate chu Pathian in lei salvâk dingin vânthamjawl lian tak ah chun a koi ta’n;
18sun leh jan chung ah vaihawm ding leh thim leh vâk khendanna dingin a siam hi; Pathian in zia chu a mu in pha a sai.
19Tichun, nitâk lam a um in, jingkal lam le a hung um gêl tai, a ni li ni’ ah chun.
20Pathian in, “Tuite chun hinna nei ganhing tam tak hung pawtsak uh hen la, vachate le vanthamjawl lian tak ah, lei chung in lêng tau hen,” a ti’n.
21Chutichun, Pathian in tuisuagiat ah ganhing lianpi pite a siam in, ganhing tawithei zosia, tui in a pawt sak zosiate chu amau umdan ding gual chiat un a siam ah, vacha tha nei chitinte, amau chi umdan ding gual chiat un a siam ah: Pathian in zia chu a mu in pha a sai.
22Pathian in, “La hin lapo uh pha hen la, la suanteu tam tak ah hung pung in, tuisuagiat tui in lua dim henla, vachate le lei ah pung tau hen,” ti’n a maljawl tai.
23Tichun, nitâk lam a um ah, jingkal lam le a hung um gêl tai, a ni nga ni’ ah chun.
24Pathian in, “Lei in thilhing amau chi umdan ding gual chiat un, ganchate leh lei ah bokvâkte leh gamsate amau chi gual chiat un um tau hen,” a ti’n; zia gual ah chun a hung um tau hi.
25Chutichun, Pathian in gamsa amau chi dungzui chiat leh, ganchate chu amau chi dungzui chiat un, lei ah bokvâk zosia le amau chi dungzui chiat un a siam ah. Pathian in zia chu a mu in pha a sai.
26 Ziaphatchun, Pathian in, “I kibatpiu, eimau gual mêlpu’n mihing siam hitiu; amau chu tuisuagiat ah sangate chung leh, chunglêng vachate, gancha leh gamsa zosiate chung leh lei chung ah bokvâk zosia chung ah thu neisak hitiu,” a ti’n.
27 Tichun, Pathian in ama mêl tawh kipua in,
mihing a siam ta’n,
Pathian mêl kibatpi ma ma in ahi a siam;
pawsal leh numei hi Ama siam a hiu.
28Chutichun, Pathian in amau chu a maljawl ah: Pathian ma ma chun a kiang un, “Chi tam tak suan ah nei in hung pung unla, lei chung hi lua dim unla; la thu thu un umsak un: tuisuagiat ah sangate, chunglêng vachate leh ganhing lei ah bokvâk zosiate chung ah thu nei un,” a ti’n.
29Pathian in, “Ngai un, lei chung pumpi ah thâichi zosia, thingga a mu nei zosia ka piak la hiu: ziate chu la an ding uh ahi;
30chuleh, lei ah hinna nei gamsa zosia â ding, chunglêng vacha zosia â ding leh lei chung ah bokvâk zosia an dingin, hampa hing zosia ka pia ahi,” a ti’n. Zia gual chun a hung um chiat tau a.
31Chutichun, Pathian in a thilsiam zosia chu a en ah; ngaitia, pha a sa ma ma hi. Nitâk lam a um ah, jingkal lam le a hung um tai; a ni guk ni’ah chun.