Matɨyui 24
BYRNTPO

Matɨyui 24

24
Jizaazai Gotɨyare Ange' kayaaka yɨgalakya'na dake'nesɨ.
(Maakɨ 13:1-2; Lukɨ 21:5-6)
1Gotɨyare Angevɨ Jizaazai yagalya'ma'na yaka kaanna wodaa'nyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara Gotɨyare Angevɨya angengɨ yɨbwarɨdaakwia'nera gamɨnyawɨnna bɨna yeva yɨbwarɨdaakuna. 2Yɨbwarɨdaakuna kye' ja'nawɨdɨna “Anga yuya da dangamanɨga'! Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Dava sɨla pwai sɨla pwarɨ yɨlarɨkerɨ wanganakɨpɨ'dei mɨ'. Arɨkewɨ. Yuya kayaaka wo'dalasɨ'na yapi kewɨnɨ pɨwɨ pɨwɨ maralɨvarabɨ'dengɨ.”
(Maakɨ 13:3-13; Lukɨ 21:7-19)
3Mugunya Wolivɨyavɨ walamwaaidɨ'nyɨ mɨdɨdɨvɨsara gavera mwaaidɨvɨ' gamɨnyawɨnna gavera bɨna yeva wɨdɨna “Gotɨyare Ange' kayaaka yɨgaibɨ'de nedɨwaanya gathɨngaa' yɨma'nadengaka? Nabaai nemɨ tɨnna berɨ' wanganawaajɨ yawɨranganaadeinaavaka? ‘Naangei yarai walaabathehaa' aya kɨgaa' yɨma'nɨwa'. Nabaai aayagaa' Kwaaka davasɨ yuyajɨ yarai yɨwodengɨra.’” 4Sara wɨdɨna kye' Jizaazai dara ja'nawɨdɨna “Mala nayaa jɨwannyɨla! A'mwe pwai kwai kwaasɨ yagaala kihɨthozɨ sarɨmɨ kwaasɨya nyɨpɨdɨka! 5Sare' dare'nesɨ. A'mwe kwalaalyara nɨmɨnne yaya' bihɨthadɨvɨ' dara dɨpɨ'dere, “Nɨmɨ sahwainyɨ Kɨraazɨtɨyainyɨreva. Gotɨyai nyɨdahɨlakaka nyɨmaryasaabakeinyɨra.” Sara kyapɨjɨ a'mwe kwalaalyara kwaasɨ yagaala wɨ'napɨjɨ kwaasɨya mɨdɨbɨ'derera. 6Malyangɨjɨ malyavɨre yɨhukyagaalyangɨjɨ kadɨka du'nabalaryideihɨlyɨ. Mala nayaa jɨwannyɨla! Lɨka miwaainɨpɨnera! Sare' dare'nesɨ. Mala sajɨ maiyagaala sajɨ yɨma'nadengɨ. Kɨrɨ' aayagaa' yaraina mɨ'. 7Sare' dare'nesɨ. Anga naanga pimagɨnyara anga naanga pimagɨnya pwaraavɨ malya' bwa'nɨpɨ'derera. Nabaai kingɨya pware yɨta pɨvaa' kingɨya pware yɨta pɨvaasɨ malya' bwa'nɨpɨ'derera. Kingɨya kwalaalyara sana sana yɨpɨ'derera. Nabaai kwaaka pɨwɨ pɨwɨ mɨjɨka naange' wiaderera. Kwaakevakɨ pɨwɨ pɨwɨ wɨnɨnya yadevakɨra. 8Taanga yuya daza yɨma'nade a'mwe' mudangegaa' kaimɨraaya maarya'ne' sɨnnawɨ aayagaa' daanga wɨvɨdevaaibɨ' yɨma'nadengɨ. Dɨvi taanga naanga yɨma'nadengɨ.
9Dazagaa' nɨmɨreihɨrɨ yɨhɨlɨmwagapɨjɨ daangejɨ taanginyajɨ yɨhɨzaaya'neraavɨna yɨhɨmarɨmwangɨpɨ'derera. Sara yɨhyadɨvɨ' daanga yɨhɨzaavapɨjɨ nabaai yɨhɨramakɨpɨ'derera. Nabaai ajɨmya yuyangɨyara sarɨmɨnyɨna sɨmɨlɨka wimwaaladerera. Nɨmɨnne yaya' yɨhwa'de'na nyɨmɨdɨdɨvɨsaihɨrɨna sɨmɨlɨka wimwaaladengɨra. 10Nabaai dazagaa' kwalaalyara nyɨlɨmwabɨzara nɨmɨnyɨ yagalya'mapɨ'derera. Yagalya'mavapɨjɨ kunnya kwɨya'mweraavɨ yɨkamaangeraavɨna yɨbwarɨdaakupɨ'derera. Nabaai kumɨ sara kunnya kwɨya'mweraavɨna sɨmɨlɨka wimwaaladerera. 11Kwaasɨya pɨropetɨya kwalaalyara yɨma'naabapɨjɨ ‘Gotɨyai kanyɨdɨwa' yɨhɨthɨvanɨgeinyɨ,’ kwaasɨ yɨhɨthɨpɨ'derera. Nabaai a'mwe kwalaalyara kwaasɨ yagaala wɨ'napɨjɨ kwaasɨya mɨdɨbɨ'derera. 12Kayaa'nanya sabwi naanga yɨma'nyɨna yadevulyɨ. Sarevɨdaa'nyɨ a'mwe kwalaalyaraavɨre kale yabwi yɨwodesɨ. Kale mwiaderera. 13Kɨrɨ' yune yɨrɨka aayagaa'na a'mwei dɨragɨnna daavajai sahwarɨ Gotɨyai padaihasamaaradelyɨra. 14Nabaai Gotɨyai maremwaaidevɨ yagaala tewaanya dazavɨna wɨjɨwaakɨpɨ'derera. Ajɨmya yuyangɨyaraavɨ jalɨkurakya'ne' Kwaaka yuyawɨ gazawɨzawɨ mwaalyaraavɨ wɨjɨwaakɨpɨ'dere. Sahɨrɨvɨ dɨvidaa'nyɨ yɨrɨka aayarɨ' yɨma'nadehaakɨ.
(Maakɨ 13:14-23; Lukɨ 21:20-24)
15Ne Deniyalɨ, pɨropetɨyai Gotɨyarɨ wɨ'naka yavɨkaryaa'. Dara dɨnɨkesɨ, “Anga nawɨ'nyavɨ kayaa'nanaangei kayaaka yɨgaidei daavadelyɨ.” Pɨkarya daza' danganajai yagaala sa' sɨmunya nayaa yawɨrana! Nabaai dara wɨdɨna “Yɨ kayaa'nanaangei kayaaka yɨgaidei Gotɨyare Angevɨ daa'dozɨyarɨ tɨnna wanganapɨjɨ sarevɨdaa'nyɨ 16Juthɨya mwaalyara mwaaibɨzara ‘Naneramakadɨka!’ dapɨjɨ mugunyangɨna lɨkaanya yɨlaawɨpɨka! 17A'mwei angevɨ a'ba yɨlamwaalojɨyai gɨlyɨvɨta maarya'nei gannya angevɨ mwalaawanna! Aawa. Lɨkaanya wawana! 18Nabaai a'mwei wawɨnyawɨ mwaalojɨyai gannya yɨvɨsa' maarya'nei ayɨna mwawanna! Aawa. Lɨkaanya wawana! 19We'! Yɨrɨka saryaavɨ a'mwe kaimɨraavɨmunnakejɨ a'mwe bwaranyangɨ aamunya wɨmaaryadaapiyajɨ lɨkaanya yarai wɨpɨ'de mɨ'. We'! 20Gotɨyarɨ nayaa duzɨla! ‘Yɨrɨlyagaa'najɨ kwazaakegaa'najɨ kayaa'nanyagaa' lɨkaanya nawaadɨka! Sarevɨdaa'nyɨ tewaanyagaa' dɨthakɨdesɨ.’ 21Sare' dare'nanyɨ. Dazagaa' taanga naange' yɨma'nade'nanyɨ. Maalɨke'na mɨ'! Sɨnnawɨ Kwaaka dava' mudɨkeva' yɨma'nyaakevɨdaa'nyɨ dahaa' kuna wa'dɨ'nyɨyagaa' sasare taanginya sabwi mima'nyaaka taanginya sabulyɨ. Nabaai dɨvi kɨgaasɨ taanginya sasarebwi yɨma'nadevwi mɨ'. 22Gotɨyai yɨrɨka sagasa myesɨmayajɨ kwajɨ a'mwe yuyara yɨwɨna yɨpɨnere. Kɨrɨ' gannya a'mwe mena dahɨlakakeraavɨna Gotɨyai yawɨ'da sarevɨ yɨrɨka sagasa yesɨma'na yadehaakɨ. 23Dazagaa' pwai kwai kwaasɨ yɨhɨthazai ‘Yɨthaanyi, dava Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabaka Kɨraazɨtɨyai mwaalɨka!’ nabaai yɨhɨthazai ‘Aagaiba mwaalɨ',’ sarɨmɨ dɨragɨnna nyawɨralɨmwabɨthɨka! 24Sare' dare'nesɨ. A'mwe pwara bɨna yapɨjɨ pwara kwaasɨ yagaala dara bihɨthɨpɨ'derera ‘Nɨmɨ Gotɨyai nyɨdahɨlakaka nyɨmaryasaabakeinyɨ Kɨraazɨtɨyainyɨ.’ Pwara dara bihɨthɨpɨ'derera ‘Nɨmɨ pɨropetɨya pwainyɨ. Gotɨyai kanyɨdɨwa' yɨhɨthɨvanɨgeinyɨ.’ Kwaasɨya sahwara yɨjɨwaainya naangejɨ atɨka maru'naryajɨ yɨpɨ'dengɨ. Gotɨyai gamɨnne mena dahɨlakakeraavɨna ‘Navɨka marayadangɨraana!’ dadɨvɨ' dahɨlakakera kwaasɨya kayaa'nanya mɨdɨnya'neraavɨ walapapalakya'na yaamɨjɨ wɨdɨpɨ'derera. 25Yɨthaanyi, sara myɨma'nyagaa' daza'na mena yɨhɨthɨwa. 26Sarevɨdaa'nyɨ kwaasɨ dara gɨthɨpɨja' ‘Yɨthaa! Kengimagɨ a'mwera maayɨmagɨ mwaalɨka!’ gɨmɨ sahimagɨnna mwɨyɨ jɨdimagɨnyɨ. Kwaasɨ dara gɨthɨpɨja' ‘Yɨthaa! Ku'dɨka lɨka yulyarɨkevɨ mwaalɨka!’ dɨragɨnna nyawɨralɨmwadɨka! 27Sare' dare'nesɨ. Nyɨlyai bilyɨrɨ'dimagɨdaa'nyɨ yune nyɨlyai walakadimagɨnna yɨnamɨraata yadevaaibɨ' A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yuyara sara nyangabɨ'deinyɨ. Walaabɨdehaa' lɨka yulya'na yɨdeinyɨ mɨ'. Ku'maayaba walaabɨdeinyɨ. 28Gazabazaba a'mwe bainɨkere kɨlaakejɨ' warɨkeba tɨka nya'nera kaamyaakera bi'bwa'nemwaaidɨvɨsabe.
(Maakɨ 13:24-27; Lukɨ 21:25-28)
29Taanginya sagaasa davwi mena kabwawojɨ maalɨkegaa' nyɨlyai jɨhɨnya ya'na yadelyɨ. Sara yojɨ lawei baaka mavi yadelyɨ. Nabaai sɨgunyavɨdaa'nyɨ sɨlɨngaamɨnya bwalapɨ'dengɨ. Nabaai sɨgunyavɨya dɨragɨnaange yonyɨ yonyɨ yɨwainɨgulaawɨpɨ'dengɨ. 30Dazagaa' sɨgunyavɨ A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨre yɨjɨwaainya' yɨma'nadesɨ. Sara kyɨma'nojɨ Kwaaka davakɨya pɨvaka yuyavakɨ kɨnna naanga dɨpɨ'derera. Kɨnna dadɨvɨ' sahwara tɨnna nyangabɨ'dere. Sɨgunyavɨya yɨraayangɨ A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yɨlamwaala'mujɨ dɨragɨnya naangesɨ byaanna naangesɨ sawaalyɨyainyɨ walaabɨdeinyɨ tɨnna nyangabɨ'derera. 31Waidavadaa'muri gware' yagaala naange' kyɨnnojɨ nɨmɨre ejelɨyaraavɨ maryasaabɨdeinyɨ. Kamaryasaaba'mujɨ sahwara nɨnnya dahɨlakeraavɨ yuyɨmagɨdaa'nyɨ Kwaakevakɨ aaya tɨya kɨwɨjɨ yunewɨdaa'nyɨ makabɨpɨ'derera.
(Maakɨ 13:28-31; Lukɨ 21:29-33)
32Ke'ba'nanya' yɨta pihɨyarɨne' sɨmunya jawɨramaarila! Gamɨre taanyabaraavɨ wɨvya naanga yada sedala pwa'nyɨna yada sarɨmɨ mena dara yawɨrangadɨvɨkɨ. Jarɨsagaa' yarai yɨma'nadesɨ. 33Sara yadevaaibɨ' yuya yɨhɨthɨwengɨ tɨnna wanganapɨri dara jawɨranganyideihɨlyɨ. Aya kɨgaa' mena jɨma'nɨwaka! Kaanyayaba bathaavadei daaka! 34Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Dazagaasa a'mwe dazara mabalyadapi yuya yɨhɨthɨwe daza yɨma'nadehaa'nanyɨ. Arɨkawɨ. 35Sɨgunyasɨ Kwaakesɨ yɨwawodesɨ. Kɨrɨ' nɨmɨre yagaalya yɨwawode mɨ'. Arɨkawɨ.
(Maakɨ 13:32-37; Lukɨ 17:26-30,34-36)
36Yɨrɨka sarɨkɨna sagaa'na yawɨrangadei a'mwe pwai kwai mɨka. Aawa. Sɨgunyavɨya ejelɨyara kwarajɨ myawɨryare. Gawaalɨ' kwalyɨ myawɨranganyalyɨ. Aawa. Nɨmwai gave pwainanyai sagaa'na yawɨ'delyɨ. 37Sare' dare'nesɨ. Nowaaregaa' sabwi yaatabaaibɨ' yadaapɨjɨ A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ ayɨna bamwaalɨdehaakɨ. 38Sare' dare'nesɨ. Aalyaaka naange' mima'nyagaa' sagaa' tɨka wapaaya nyɨna, aalya nyɨna, kwala maarɨna, kwala maa'nyɨna, dazabwi kuna yadaapi Nowaai sɨpɨyavɨ wɨlɨna yaka sagaa'na. 39Wɨlɨna yaka wɨlamwaaidɨ'nyɨ sɨmunya myawɨryara yaasɨwa' sana mwaalɨna yadapi aalyaaka naange' bathɨ'nɨgilɨna yaka a'mwe yuya dazaraavɨ maraminna. Navɨka mwaalɨna yaatabaaibɨ' a'mwera kuna yadɨvɨ' yadaapɨjɨ A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ ayɨna bamwaalɨdehaakɨ. 40Dazagaa' wawɨnyawɨ a'mwe pwaraai yɨna, ejelɨyara pwarɨna maarɨna yapɨjɨ pwarɨ marivainyɨna. 41Witɨzɨla maalɨ'na lɨlɨwadɨvɨsavɨ a'mwe pɨrɨwaai lɨlɨwanna yadaakɨlyɨ ejelɨyara pɨrɨvɨ maarɨna yapɨjɨ pɨrɨvɨ marivainyɨna. 42Sarevɨdaa'nyɨ nayaa dɨvaihanaryɨla! Sarɨmɨre Naangeinyɨ walaabɨdehaa' myawɨri jide'na nayaa dɨvaihanarila! 43Nayaa dara jawɨrila! Angevɨ gyakwai mena yawɨrajɨ kwajɨ ‘Sawɨsavɨ sagaa' kukei wɨlaabathehaakɨra,’ nayaa pada'galamaremwaaina kyadɨka! Nabaai gamɨre angevɨ wo'dalamakulajarɨ kuka dazarɨ kwanganakadɨka! Kuka dazarɨ kavadaihɨrakadɨka! 44Sarevɨ dɨvada'galemwaalyɨla! A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ walaabɨdevɨna myawɨryadaapiyagaa' walaabɨde'na sagaa'neihi nayaa dɨvada'galemwaalyɨla!
(Lukɨ 12:42-46)
45Kumɨregaa' angevɨ maremwaaidereraavɨna wapaaya wɨjaaya'nerɨ bewarɨ dahɨlakadelaka? Yɨ wɨdaayade sɨmunya' yawɨ'dei gamɨre wawɨnyavɨ nayaa pada'galamaremwaaide sahwarɨ dahɨlakadelyɨ. 46Mi'na dahɨlakojɨ pɨwɨnna wɨna. A'mwe naangei ayɨna bozɨ gannya wɨdaayaderɨ sara wɨdakabaaibɨ' sara yadaawojɨyarɨ tɨnna bwanganna yajai wɨdaayade dazai yɨlaaya yada tewaanaanga yɨnadelyɨra. 47Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Gamɨre gɨlyɨvɨta yuya sangɨne'na maremwaalya'nerɨ dahɨlakadelyɨra. 48Kɨrɨ' wɨdaayade dazai kayaa'nanyai mwaalajai gannya sɨmunyavɨ dara yawɨrajai ‘Nɨmɨre a'mwe naangei yarai bathei mɨka,’ 49gamɨre wɨgaimwadɨvɨsaraavɨ mala tamɨna yada munnejɨ tɨka nyɨna, yɨmaka widɨvɨsaraayaba ye'mwannanyɨna yajai 50‘Dahaa' ayɨna bathelyɨ,’ sɨmunya myawɨri yadaawojɨyagaa', yɨ sagaa'na sɨdu'maayai mwaaidozɨyagaa' wɨdaayade dazare naangei bathelyɨ. 51Mena bozɨ wɨdaayade dazarɨ yuna dakurakɨna yojɨ a'mwe kwaasɨyaraavɨjɨ marye'mwannamwaaihadelyɨ. Dazɨmagɨ sahwara kɨnna naanga dadɨvɨ' daange'na kunnya maangerɨka kɨjɨvainɨpɨ'derera.

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Gotɨyare Yagaala Mudɨke'