JAN 1
RNC

JAN 1

1
O Ježiš – o večno Lav le Devleskero
1Ešebnovarestar (peršovarestar) sas o Lav a oda Lav sas paš o Del a oda Lav sas o Del.
2Ov sas ešebnovarestar paš o Del.
3Savoro pes stvorinďa prekal leste a bijal leste na sas stvorimen ňič olestar, so hin.
4Andre leste sas o dživipen a oda dživipen sas o svetlos le manušenge.
5Oda svetlos labol andro kaľipen a o kaľipen les na zaačhaďa.
6Sas jekh manuš bičhado le Devlestar, savo pes vičinelas Jan.
7Ov avľa te svedčinel pal oda svetlos, hoj oda savore te šunen a te pačan.
8Ov korkoro na sas oda svetlos, ale avľa te svedčinel pal oda svetlos.
9Oda čačo svetlos, so labol prekal dojekh manuš, avelas pro svetos.
10Ov sas andro svetos, so o Del prekal leste stvorinďa, ale oda svetos les na prindžarďa!
11Avľa andre peskero, ale leskere nipi les na priile!
12Ale savoren, save les priile – olen, ko pačan andre leskero nav, diňa pravos te ačhen o čhave le Devleskere,
13save na uľile (narodzinde pes) le ratestar aňi olestar, so kamelas o ťelos, vaj o murš – ale le Devlestar.
14Oda Lav ačhiľa manuš a dživelas maškar amende. Dikhahas leskeri slava, e slava, so hin ča le jekhe Čhas, savo avľa le Dadestar a savo hino pherdo le lačhipnaha (milosťaha) the le čačipnaha.
15O Jan svedčinel pal leste a vičinel: “Kada hin oda, pal kaste phenďom, ‘Oda, ko avel pal mande, sas angle ma, bo sas sigeder sar me.’ ”
16Hin les pherdo lačhipen (milosť) a amen savore priiľam olestar jekh požehnaňje pal aver.
17Bo prekal o Mojžiš sas dino o Zakonos, ale o lačhipen (milosť) the o čačipen avľa prekal o Ježiš Kristus.
18Le Devles šoha (ňikda) ňiko na dikhľa, ale o jekhoro Čhavo, savo hino pašes paš o Dad, amenge les sikaďa.
Le Janoskero sveďectvo
19Kada hin oda, so svedčinel o Jan, sar ke leste o Židi bičhade andral o Jeruzalem le rašajen the le Leviten, hoj te phučen: “Ko tu sal?”
20Na garuďa andre a phenďa avri: “Me na som o Kristus.”
21A phučle lestar: “Ko akor sal? Či sal tu o Eliaš?” Ov phenďa: “Na som.” “Abo sal oda prorokos?” Odphenďa: “Na.”
22Androda leske phende: “Akor, ko sal? Hoj te džanas te odphenel olenge, ko amen bičhade. So pal tute phenes?”
23Phenďa oda, so pisinďa o prorokos Izajaš:
“Me som o hangos, so vičinel pre pušťa:
‘Rovňaren avri o drom le Rajeskero!’
24Maškar o manuša, save sas pal leste bičhade, sas the Farizeja.
25On lestar phučle: “Soske akor boles, te na sal tu o Kristus aňi o Eliaš aňi oda prorokos?”
26O Jan lenge odphenďa: “Me bolav le paňeha, ale maškar tumende ačhel oda, kas tumen na prindžaren.
27Ov hin oda, ko avel pal mande, ale me na som hodno leske te rozphandel o sirimocis pro sandalki.”
28Oda pes ačhiľa andre Betanija pal o Jordan, kaj o Jan bolelas.
29Pre aver džives dikhľa o Jan le Ježiš, hoj avel ke leste, a phenďa: “Dikh, o Bakroro le Devleskero, savo odlel o binos le svetostar!
30Kada hin oda, pal kaste me phenďom: ‘Pal mande avel murš, savo hin angle ma, bo sas sigeder sar me.’
31Aňi me les na prindžaravas, ale vašoda avľom a bolavas le paňeha, hoj les o Izrael te sprindžarel.”
32O Jan svedčinelas: “Dikhľom le Duchos te avel sar holubica tele andral o ňebos a ačhiľa pre leste.
33Aňi me les na prindžaravas, ale oda, ko man bičhaďa te bolel le paňeha, mange phenďa: ‘Pre kaste dikheha te avel tele le Duchos a hoj ačhel pre leste, oda hin ov, savo bolel le Sentne Duchoha.’
34Me dikhľom a svedčinav, hoj kada hino o Čhavo le Devleskero.”
Ešebna učeňika le Ježišoskere
35Pre aver džives ode pale ačhelas o Jan the duj leskere učeňika
36a dikhľa le Ježiš, sar odarik pašal predžal, a phenďa: “Dikhen, o Bakroro le Devleskero!”
37Ola duj učeňika šunde, so phenďa, a gele pal o Ježiš.
38O Ježiš visaľiľa a dikhľa, hoj džan pal leste, a phenďa lenge: “So roden?” On leske odphende: “Rabbi (so hin prethodo: Učiťeľina), kaj bešes?”
39Ov lenge phenďa: “Aven a dikhen!” Avke gele a dikhle, kaj bešel, a ačhile oda džives ke leste. Sas vaj štar ori#1,39 Grekengeri čhib: deš ori pal o dilos.
40Jekh ole dujendar, save oda šunde le Janostar a gele pal o Ježiš, sas o Andrej. Leskero phral sas o Šimon Peter.
41Ov ešeb (peršo) arakhľa le Šimon a phenďa leske: “Arakhľam le Mesijašis,” so hin prethodo: Le Kristus.
42A anďa les ko Ježiš. O Ježiš dikhľa pre leste a phenďa: “Tu sal o Šimon, o čhavo le Jonašiskero. Tu pes vičineha Kefas,” so hin prethodo: “Peter.”
43Pre aver džives o Ježiš kamľa te džal andre Galileja. Arakhľa le Filip a phenďa leske: “Av pal ma!”
44O Filip sas andral e Betsaida, o foros le Andrejiskero the le Peteriskero.
45A o Filip arakhľa le Natanael a phenďa leske: “Arakhľam oles, pal kaste hin pisimen andro Mojžišoskero Zakonos the andro Proroka, le Ježiš, le Jozefoskere čhas andral o Nazaret.”
46O Natanael leske phenďa: “Či andral o Nazaret šaj avel vareso lačho?” O Filip leske odphenďa: “Av a dikh!”
47Sar dikhľa o Ježiš, hoj o Natanael avel ke leste, phenďa: “Dikh, čačo Izraelitas, andre savo nane klamišagos.”
48O Natanael leske phenďa: “Khatar man prindžares?” O Ježiš leske odphenďa: “Mek sigeder, sar tut o Filip vičinďa, dikhľom tut, sar salas tel oda figovňikos.”
49O Natanael leske phenďa: “Rabbi, tu sal oda Čhavo le Devleskero! Tu sal o kraľis le Izraeloskero!”
50O Ježiš leske odphenďa: “Tu pačas, bo phenďom tuke: ‘Dikhľom tut tel oda figovňikos’? Bareder veci sar kada dikheha.”
51Paľis phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj dikhena o ňebos phundrado a le Devleskere aňjelen te džal upre a tele paš o Čhavo le Manušeskero.”

Eastern Slovak Romani New Testament+ © The Word for the World International and The Word for the World Slovakia, 2019.

Learn More About E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014