Jan 1
RNC

Jan 1

1
O Ježiš – o večno Lav le Devleskero
1Ešebnovarestar (peršovarestar) sas o Lav a oda Lav sas paš o Del a oda Lav sas o Del. 2Ov sas ešebnovarestar paš o Del. 3Savoro sas stvorimen prekal leste a bijal leste na sas stvorimen ňič olestar, so hin stvorimen. 4Andre leste sas o dživipen a oda dživipen sas o švetlos le manušengero. 5Oda švetlos labol andro kaľipen a o kaľipen les na zaačhaďa.
6Sas jekh manuš bičhado le Devlestar, savo pes vičinelas Jan. 7Ov avľa te svedčinel pal oda švetlos, hoj oda savore te šunen a te pačan. 8Ov korkoro na sas oda švetlos, ale avľa te svedčinel pal oda švetlos.
9Oda čačo švetlos, so labol prekal dojekh manuš, avelas pro svetos. 10Ov sas andro svetos, so sas stvorimen prekal leste, ale oda svetos les na prindžarďa! 11Avľa andre peskero, ale leskere nipi les na priile! 12Ale savoren, ko les priile – olen, ko pačan andre leskero nav, diňa pravos te ačhen o čhave le Devleskere, 13save na uľile le ratestar aňi olestar, so kamelas o ťelos, vaj o murš – ale le Devlestar.
14Oda Lav ačhiľa manuš a dživelas maškar amende. Dikhľam leskeri slava, e slava ča le jekhore Čhaskeri, savo avľa le Dadestar a andre savo hin pherdo milosť the čačipen.
15O Jan svedčinelas pal leste a vičinelas: „Kada hin oda, pal kaste phenďom, ‚Oda, ko avel pal mande, sas angle ma, bo sas sigeder sar me.‘ “ 16Amen savore priiľam leskere barvaľipnastar jekh požehnaňje pal aver. 17Bo prekal o Mojžiš sas dino o zakonos, ale e milosť the o čačipen avľa prekal o Ježiš Kristus. 18Le Devles šoha ňiko na dikhľa, ale ča o jekhoro Čhavo#1,18 E grecko čhib: ča o jekh Del, savo hino korkoro Del a hino nekpašeder paš o Dad, ov amenge les sikaďa.
Le Janoskero sveďectvos
19Kada hin o sveďectvos le Janoskero, sar ke leste o Židi andral o Jeruzalem bičhade le rašajen the le Leviten, hoj lestar te phučen: „Ko tu sal?“ 20O Jan viznavinďa a phenďa phundradones: „Me na som o Kristus.“
21A phučle lestar: „Ko akor sal? Či sal tu o Eliaš?“
Ov phenďa: „Na som.“
„Abo sal oda Prorokos?“
Odphenďa: „Na.“
22Androda leske phende: „Akor, ko sal? Hoj te džanas te odphenel olenge, ko amen bičhade. So pal tute phenes?“
23O Jan phenďa oda, so pisinďa o prorokos Izajaš:
„Me som o hangos, so vičinel pre pušťa:
‚Rovňinen avri o drom le Rajeskero!‘
24Maškar ola manuša, so sas pal leste bičhade, sas the Farizeja. 25On lestar phučle: „Soske akor boles, te na sal tu o Kristus aňi o Eliaš aňi oda Prorokos?“
26O Jan lenge odphenďa: „Me bolav le paňeha, ale maškar tumende ačhel oda, kas tumen na prindžaren. 27Ov hin oda, ko avel pal mande, ale me na som hodno leske te rozphandel aňi o sirimocis pro sandalki.“ 28Kada pes ačhiľa andre Betanija pal o Jordan, kaj o Jan bolelas.
29Pre aver džives dikhľa o Jan le Ježiš, hoj avel ke leste, a phenďa: „Dikh, o Bakroro le Devleskero, savo odlel o binos le svetoskero! 30Kada hin oda, pal kaste me phenďom: ‚Pal mande avel murš, savo hin angle ma, bo sas sigeder sar me.‘ 31Aňi me les na prindžaravas, ale vašoda avľom a bolavas le paňeha, hoj les o Izrael te sprindžarel.“
32O Jan svedčinelas: „Dikhľom le Duchos te avel sar holubica tele andral o ňebos a ačhiľa pre leste. 33Aňi me les na prindžaravas, ale oda, ko man bičhaďa te bolel le paňeha, mange phenďa: ‚Pre kaste dikheha te avel tele le Duchos a hoj ačhel pre leste, oda hin ov, savo bolel le Svete Duchoha.‘ 34A me oda dikhľom a svedčinav, hoj ov hino o Čhavo le Devleskero.“
Ešebna učeňika le Ježišoskere
35Pre aver džives ode pale ačhelas o Jan the duj leskere učeňika 36a dikhľa le Ježiš, sar odarik pašal predžal, a phenďa: „Dikhen, o Bakroro le Devleskero!“
37Ola duj učeňika šunde, so phenďa, a gele pal o Ježiš. 38O Ježiš visaľiľa a dikhľa, hoj džan pal leste, a phenďa lenge: „So roden?“ On leske odphende: „Rabbi (so hin prethodo: Učiťeľina), kaj bešes?“
39Ov lenge phenďa: „Aven a dikhen!“ Avke gele a dikhle, kaj bešel, a ačhile oda džives ke leste. Sas vaj štar ori#1,39 E grecko čhib: deš ori pal o dilos.
40Jekh ole dujendar, save oda šunde le Janostar a gele pal o Ježiš, sas o Andrej, o phral le Šimonoskero Peteriskero. 41Ešebno veca, savi kerďa o Andrej, sas, hoj arakhľa peskere phrales le Šimon a phenďa leske: „Arakhľam le Mesijašis,“ so hin prethodo: Le Kristus. 42A anďa les ko Ježiš.
O Ježiš dikhľa pre leste a phenďa: „Tu sal o Šimon, o čhavo le Jonašiskero. Tu pes vičineha Kefas,“ so hin prethodo: „Peter.“
43Pre aver džives o Ježiš kamľa te džal andre Galileja. Arakhľa le Filip a phenďa leske: „Av pal ma!“
44O Filip sas andral e Betsaida, oda sas o foros, kaj bešelas o Andrej the o Peter. 45A o Filip arakhľa le Natanael a phenďa leske: „Arakhľam oles, pal kaste hin pisimen andro Mojžišoskero Zakonos the andro Proroka, le Ježiš andral o Nazaret, le Jozefoskere čhas.“
46O Natanael leske phenďa: „Či andral o Nazaret šaj avel vareso lačho?“
O Filip leske odphenďa: „Av a dikh!“
47Sar dikhľa o Ježiš, hoj o Natanael avel ke leste, phenďa: „Dikh, čačo Izraelitas, andre savo nane klamišagos.“
48O Natanael leske phenďa: „Khatar man prindžares?“
O Ježiš leske odphenďa: „Mek sigeder, sar tut o Filip vičinďa, dikhľom tut, sar salas tel oda figovňikos.“
49O Natanael leske phenďa: „Rabbi, tu sal oda Čhavo le Devleskero! Tu sal o kraľis le Izraeloskero!“
50O Ježiš leske odphenďa: „Tu pačas ča vaš oda, bo phenďom tuke: ‚Dikhľom tut tel oda figovňikos‘? Dikheha mek bareder veci sar kada.“ 51Paľis phenďa: „Čačes, čačes phenav tumenge, hoj dikhena o ňebos phundrado a le Devleskere aňjelen te džal upre a te avel tele pro Čhavo le Manušeskero.“

Eastern Slovak Romani Bible© The Word for the World International and The Word for the World Slovakia, 2021.


Learn More About E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014