JAN 1
RNC
1
O Ježiš – o večno Lav le Devleskero
1Ešebnovarestar (peršovarestar) sas o Lav a oda Lav sas paš o Del a oda Lav sas o Del.
2Ov sas ešebnovarestar paš o Del.
3Savoro pes stvorinďa prekal leste a bijal leste na sas stvorimen ňič olestar, so hin.
4Andre leste sas o dživipen a oda dživipen sas o svetlos le manušenge.
5Oda svetlos labol andro kaľipen a o kaľipen les na.
6Sas jekh manuš bičhado le Devlestar, savo pes vičinelas Jan.
7Ov avľa te svedčinel pal oda svetlos, hoj oda savore te šunen a te pačan.
8Ov korkoro na sas oda svetlos, ale avľa te svedčinel pal oda svetlos.
9Oda čačo svetlos, so labol prekal dojekh manuš, avelas pro svetos.
10Ov sas andro svetos, so o Del prekal leste stvorinďa, ale oda svetos les na prindžarďa!
11Avľa andre peskero, ale leskere nipi les na priile!
12Ale savoren, save les priile, olen, save pačan andre leskero nav, diňa pravos te ačhen o čhave le Devleskere,
13save na uľile (narodzinde pes) le ratestar aňi olestar, so kamelas o ťelos, vaj o murš – ale le Devlestar.
14Oda Lav ačhiľa manuš a dživelas maškar amende. Dikhahas leskeri slava, e slava, so hin ča le jekhe Čhas, savo avľa le Dadestar a savo hino pherdo le lačhipnaha (milosťaha) the le čačipnaha.
15O Jan svedčinel pal leste a vičinel: “Kada hin oda, pal kaste phenďom, ‘Oda, ko avel pal mande, sas angle ma, bo sas sigeder sar me.’ ”
16Hin les pherdo lačhipen (milosť) a amen savore priiľam olestar jekh požehnaňje pal aver.
17Bo prekal o Mojžiš sas dino o Zakonos, ale o lačhipen (milosť) the o čačipen avľa prekal o Ježiš Kristus.
18Le Devles šoha (ňikda) ňiko na dikhľa, ale o jekhoro Čhavo, savo hino pašes paš o Dad, amenge les sikaďa.
Le Janoskero sveďectvo
19Kada hin oda, so svedčinel o Jan, sar ke leste o Židi bičhade andral o Jeruzalem le rašajen the le Leviten, hoj te phučen: “Ko tu sal?”
20Na garuďa andre a phenďa avri: “Me na som o Kristus.”
21A phučle lestar: “Ko akor sal? Či sal tu o Eliaš?” Ov phenďa: “Na som.” “Abo sal oda prorokos?” Odphenďa: “Na.”
22Androda leske phende: “Akor, ko sal? Hoj te džanas te odphenel olenge, save amen bičhade. So pal tute phenes?”
23Phenďa oda, so pisinďa o prorokos Izaiaš:
“Me som o hangos, so vičinel pre pušťa:
‘Rovňaren avri o drom le Rajeskero!’
24Maškar o manuša, save sas pal leste bičhade, sas the Farizeja.
25On lestar phučle: “Soske akor boles, te na sal tu o Kristus aňi o Eliaš aňi oda prorokos?”
26O Jan lenge odphenďa: “Me bolav le paňeha, ale maškar tumende ačhel oda, kas tumen na prindžaren.
27Ov hin oda, ko avel pal mande, ale me na som hodno leske te rozphandel o sirimocis pro sandalki.”
28Oda pes ačhiľa andre Betanija pal o Jordan, kaj o Jan bolelas.
29Pre aver džives dikhľa o Jan le Ježiš, hoj avel ke leste, a phenďa: “Dikh, o Bakroro le Devleskero, savo odlel o binos le svetostar!
30Kada hin oda, pal kaste me phenďom: ‘Pal mande avel murš, savo hin angle ma, bo sas sigeder sar me.’
31Aňi me les na prindžaravas, ale vašoda avľom a bolavas le paňeha, hoj les o Izrael te sprindžarel.”
32O Jan svedčinelas: “Dikhľom le Duchos te avel sar holubica tele andral o ňebos a ačhiľa pre leste.
33Aňi me les na prindžaravas, ale oda, ko man bičhaďa te bolel le paňeha, mange phenďa: ‘Pre kaste dikheha te avel tele le Duchos a hoj ačhel pre leste, oda hin ov, savo bolel le Sentne Duchoha.’
34Me dikhľom a svedčinav, hoj kada hino o Čhavo le Devleskero.”
Ešebne učeňika le Ježišoskere
35Pre aver džives ode pale ačhelas o Jan the duj leskere učeňika
36a dikhľa le Ježiš, sar odarik pašal predžal, a phenďa: “Dikhen, o Bakroro le Devleskero!”
37Ola duj učeňika šunde, so phenďa, a gele pal o Ježiš.
38O Ježiš visaľiľa a dikhľa, hoj džan pal leste, a phenďa lenge: “So roden?” On leske odphende: “Rabbi (so hin prethodo: Učiťeľina), kaj bešes?”
39Ov lenge phenďa: “Aven a dikhen!” Avke gele a dikhle, kaj bešel, a ačhile oda džives ke leste. Sas vaj štar ori#1,39 Grekengeri čhib: deš ori pal o dilos.
40Jekh ole dujendar, save oda šunde le Janostar a gele pal o Ježiš, sas o Andrej. Leskero phral sas o Šimon Peter.
41Ov ešeb (peršo) arakhľa le Šimon a phenďa leske: “Arakhľam le Mesijašis,” so hin prethodo: Le Kristus.
42A anďa les ko Ježiš. O Ježiš dikhľa pre leste a phenďa: “Tu sal o Šimon, o čhavo le Jonašiskero. Tu pes vičineha Kefas,” so hin prethodo: “Peter.”
43Pre aver džives o Ježiš kamľa te džal andre Galileja. Arakhľa le Filip a phenďa leske: “Av pal ma!”
44O Filip sas andral e Betsaida, o foros le Andrejiskero the le Peteriskero.
45A o Filip arakhľa le Natanael a phenďa leske: “Arakhľam oles, pal kaste hin pisimen andro Mojžišoskero Zakonos the andro Proroka, le Ježiš, le Jozefoskere čhas andral o Nazaret.”
46O Natanael leske phenďa: “Či andral o Nazaret šaj avel vareso lačho?” O Filip leske odphenďa: “Av a dikh!”
47Sar dikhľa o Ježiš, hoj o Natanael avel ke leste, phenďa: “Dikh, čačo Izraelitas, andre savo nane klamišagos.”
48O Natanael leske phenďa: “Khatar man prindžares?” O Ježiš leske odphenďa: “Mek sigeder, sar tut o Filip vičinďa, dikhľom tut, sar salas tel oda figovňikos.”
49O Natanael leske phenďa: “Rabbi, tu sal oda Čhavo le Devleskero! Tu sal o kraľis le Izraeloskero!”
50O Ježiš leske odphenďa: “Tu pačas, bo phenďom tuke: ‘Dikhľom tut tel oda figovňikos’? Bareder veci sar kada dikheha.”
51Paľis phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj dikhena o ňebos phundrado a le Devleskere aňjelen te džal upre a tele paš o Čhavo le Manušeskero.”

Eastern Slovak Romani New Testament+ © The Word for the World International and The Word for the World Slovakia, 2019.

Learn More About E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014