JAN 1
NZR
1
O večno Lav le Devleskero
1Ešebnovarestar sas o Lav a oda Lav sas ko Del a oda Lav sas o Del. 2Ov, oda Lav, sas ešebnovarestar ko Del. 3Savoro pes ačhiľa prekal leste a bijal leste na ačhiľa aňi jekh olestar, so ačhiľa. 4Andre leste sas o dživipen a oda dživipen sas o svetlos le manušenge. 5Oda svetlos labol andro kaľipen a o kaľipen les na zaačhaďa. 6Sas jekh manuš bičhado le Devlestar, so pes vičhinelas Jan. 7Ov avľa te svedčinel pal oda svetlos, hoj oda savore te šunen a te pačan. 8Ov korkoro na sas oda svetlos, ale avľa vaš oda, hoj te svedčinel pal oda svetlos. 9Oda čačo svetlos, so labol prekal dojekh manuš, avelas pro svetos. 10Ov sas andro svetos, so sas prekal leste kerdo a oda svetos les na prindžarďa! 11Avľa andre peskero, ale leskere nipi les na priile! 12Ale savoren so les priile, olen so pačan andre leskero nav, diňa pravos the zor hoj te ačhen o čhave le Devleskere, 13so na uľile (*pes na narodzinde) le ratestar, aňi olestar so kamelas o ťelos - vaj olestar so kamelas o murš - ale le Devlestar. 14Ov, oda Lav, ačhiľa manuš a dživelas maškar amende. Dikhahas pre leskeri slava avke, sar pre slava so sas ča le jekhe Čhas, so uľiľa (*pes narodzinďa) le Dadestar. A ov sas pherdo le čačipnaha the le Devleskere lačhipnaha. 15O Jan svedčinel pal leste a vičhinel: “Kada hin oda, pal kaste phenďom, ‘Oda, ko avel pal mande, sas angle ma, bo sas sigeder sar me.’ ” 16Amen savore priiľam le Devlestar jekh lačhipen pal aver leskere pherďipnastar. 17Bo prekal o Mojžiš sas dino o zakonos, ale o lačhipen le Devleskero the o čačipen avľa prekal o Ježiš Kristus. 18Le Devles šoha (*ňikda) ňiko na dikhľa, ale o jekhoro Čhavo, savo hino pašes paš o Dad, ov amenge les sikaďa.
O Jan phenel ko ov hino
19Kada hin oda, so svedčinel o Jan, sar ke leste o Židi bičhade andral o Jeruzalem le rašajen the le Leviten, hoj te phučen: “Ko tu sal?” 20Na garuďa andre a phenďa avri: “Me na som o Kristus.”
21A phučle lestar: “Ko akor sal? Či sal tu o Elijaš?”
Ov phenďa: “Na som.”
“Abo sal oda Prorokos?”
Odphenďa: “Na.”
22Pre oda leske phende: “Akor, ko sal? Hoj te džanas te odphenel olenge, so amen bičhade. So pal tute phenes?”
23Phenďa avke, sar phenďa o prorokos Izaiaš: “Me som o hangos so vičhinel pre pušťa: ‘Rovňaren avri o drom le Rajeskero!’ ”
24Ola manuša, so sas pal leste bičhade, sas farizeja. 25Avke lestar phučle leske: “Soske akor boles, te na sal tu o Kristus, aňi o Elijaš, aňi oda prorokos?”
26O Jan lenge odphenďa: “Me bolav le paňeha, ale maškar tumende ačhel oda, kas tumen na prindžaren. 27Ov hin oda, ko avel pal mande a sas angle mande, kaske me na som hodno te rozphandel o sirimocis pre leskere kamašľi.”
28Oda pes ačhiľa andre Betanija pal o Jordan, kaj o Jan bolelas.
Le Devleskero Bakroro
29Pre aver džives dikhľa o Jan le Ježiš, hoj avel ke leste a phenďa: “Dikh, o Bakroro le Devleskero, so odlel o binos le svetostar! 30Kada hin oda, pal kaste me phenďom: ‘Pal mande avel murš, savo sas angle mande, bo sas sigeder sar me.’ 31Aňi me les na prindžaravas, ale vaš oda avľom a bolavas le paňeha, hoj les o Izrael te sprindžarel.”
32O Jan diňa o sveďectvo: “Dikhľom le Duchos, so sar holubica avelas andral o ňebos tele a ačhiľa pre leste. 33Aňi me les na prindžaravas, ale oda, ko man bičhaďa te bolel le paňeha mange phenďa: ‘Pre kaste dikheha te avel tele le Duchos a hoj ačhel pre leste, oda hin ov, so bolel le Sentne Duchoha.’ 34Me dikhľom a svedčinav, hoj ov hino oda Čhavo le Devleskero.”
Ešebne učeňika le Ježišoskere
35Pre aver džives ode pale ačhelas o Jan the duj leskere učeňika 36a dikhľa le Ježiš, sar odarik pašal predžal a phenďa: “Dikhen, o Bakroro le Devleskero!”
37Ola duj učeňika les šunde sar oda phenďa a gele pal o Ježiš. 38No o Ježiš visaľiľa a dikhľa len, hoj džan pal leste a phenďa lenge: “So roden?”
On leske odphende: “Rabbi” (so hin prethodo: Učiťeľina), “kaj bešes?” 39Ov lenge phenďa: “Aven a dikhen!”
Avke gele a dikhle kaj bešel a ačhile oda džives ke leste. Sas vaj deš ori.
40Jekh ole dujendar, so oda šunde le Janostar a gele pal o Ježiš, sas o Andrej a leskero phral sas o Šimon Peter. 41O Andrej ešeb arakhľa peskere phrales le Šimon a phenďa leske: “Arakhľam le Mesijašis” (so hin prethodo: Le Kristus). 42A anďa les kijo Ježiš.
O Ježiš dikhľa pre leste a phenďa: “Tu sal o Šimon, o čhavo le Jonašiskero. Tu pes vičhineha Kefaš” (so hin prethodo: Peter).
O Raj vičhinel le Filip a le Natanael
43Pre aver džives peske phenďa o Ježiš hoj džala andre Galileja. Arakhľa le Filip a phenďa leske: “Av pal ma!”
44O Filip sas andral e Betsaida, andral o foros le Andrejiskero the le Peteriskero. 45A o Filip arakhľa le Natanael a phenďa leske: “Arakhľam oles, pal kaste pisinelas o Mojžiš andro zakonos the o proroka - le Ježiš, le Jozefoskere čhas andral o Nazaret.”
46O Natanael leske phenďa: “Či andral o Nazaret šaj avel vareso lačho?”
O Filip leske odphenďa: “Av a dikh!”
47Paľis dikhľa o Ježiš, sar avel o Natanael ke leste a phenďa pal leste: “Dikh, čačo Izraelitas, andre savo nane hamišagos.”
48O Natanael leske phenďa: “Khatar man prindžares?”
O Ježiš leske odphenďa: “Mek angle oda, sar tut o Filip vičhinďa, dikhľom tut, sar salas tel oda figovňikos.”
49O Natanael leske odphenďa: “Rabbi, tu sal oda Čhavo le Devleskero! Tu sal o kraľis le Izraeloskero!”
50O Ježiš leske odphenďa: “Tu pačas, bo phenďom tuke: ‘Dikhľom tut tel oda figovňikos’? Bareder veci sar kada dikheha.” 51A dureder leske phenďa: “Čačes, čačes phenav tumenge, hoj dikhena o ňebos phundrado a le Devleskere aňjelen te džal upre a te avel tele paš o Čhavo le manušeskero.”

© The Word for the World International, 2013

Learn More About E Nevi Zmluva pal o Romanes 2014