Matiu 2
KMUNT
2
Kanale haviyaami hanea vayamoya Yisasina agegahe emainae.
1Helotia Yutia kotega ala sauve kano mainea kanafina Yisasina Petelehemu osi Yutia kumate atene. Atetegeya haenagaa yage vayi nehilegati kanale haviyaami hanea vayamoya Yelusalemu evayi hu-mainae. 2Evayi huteya mage huya hae “Menima atea nafanea, Yuta vayamogami sauve kanoa, hanate atene? Nagola haegafa kanefila yagema evayi nehilegati evayi higeta ageteta ‘Ago atene.’ huta agai agi alisaga hugahe neone.” huya hae. 3Hageno sauve kanoa Helotiene mukia Yelusalemu mainaya veanene ani kea haviteya atali talu hu-mainae. 4Atali talu hageno Helotia mukia mono note kava vayafeene kahegi kema havilinaya anagafeene ke higeya agaite ageno mage huno hama-vige “Anumaya Kotima taugafa ali-gatigahema hu-tesia kanoa hana kumate ategahie?” huno hama-vi-ge-maine. 5Hama-vi-gegeya mage huya hae “Ani nafanea Petelehemu ategahie. Nayona Anumaya Koti aune kanomoa mage huno kae-maleneane
6‘Kagaya Petelehemu kumamoga Yutia kotega mainananagi Yutia kumayaga ago amakaseka hai-mainananagino kagaipiti ala kava kanoa falote huteno nagai veala Isaleli veate kava yakaigahie.’ huno kae-maleneane.” huya hae.
7Hageno Helotia yage vayi nehilegati emainaya kanale haviyaami hanea vayayagahena kesi huno ke higeya ageno “Ani haegafa kanefila na yu falote hu-maine?” huno hama-vige. 8Hama-vigeteno Petelehemu hu-ma-tegahe mage huno hie “Utama ani nafanehena ati-yetama age-falotema hinutamahena etetama me naha-paigena nagaienena ania huna agia molisaga hano.” huno hu-maine. 9Higeya sauve kanomo kea haviteya mogayana yagema vayi nehilegati age-mainaya kanefimoa uhagote-ma-teno viayamo ani nafanema mainea nomo amupale umaineno amave-li-maine. 10Amave-ligeya ageteya amaipamoa kanale higeya tusia muse hu-mainae. 11Muse hu-teteya ani nopi hai-faleya agayana ani nafanegi itaamoa Maliaagi huana mainaageya mogeteya mopafi mope huya agia alisaga nehuya kuamifiti muse yana amigahe monegi manaage tanefagi kule fuki kana huno manaage mea tinagi huya aminae.
12Amiteya himona agayana Anumaya Kotia himonafi mage huno hama-paiye “Heloti mainesilega etetama oviho” huno higeya alu kate uteya kumaamilega umainae.
Yosefea Maliaene nafanene anavaleno Isipi kotega umaine.
13Kanale haviyaami hanea vayala utageno Yosefea Anumayamo ensole kanoa himonafi agegeno mage huno hie “Hetika nafanene itaamoene Isipi kotega tamaiya-yetama viho. Anilega umainegena nagayama etena hisugetama etetama egahae. Helotia kagai nafanehe ati-yeno haesia ke nehie.” huno hie. 14Higeno Yosefea ani himona ageteno aupaa hetino nafanene itaamoene ani kegela anavaleno Isipi kotega ugahe umainae. 15Ani kotega ayaaya kanagefa umainageno Helotia falitegeya neataleya emainae. Ani yafena nayona Anumayamoa aune kanomo avayafiti mage huno hu-maineane
“Isipi kotegati nagaini nafanea ke hisugeno egahie” huno hu-maineane.
Nayoma hu-mainea kemoa ani yupa ago efalote huno tamage hu-maine.
Helotia higeya kasagoya nafaneyaga hamayageya fali-mainae.
16Helotia agesa havitenoe “Ani kanale haviyaami hanea vayamoya aye-navataga hae.” huno tusia ke vai-maine. Kanale haviyaami hanea vayamogami kea haviteno “Yisasia ani augafa kafua hane.” huno nagoa vayala hu-ma-tegeya Petelehemu kumateene atupa kumayagaleene mukiama yaufa tole (2) kafua ohunaya nenafaneyaga “Hamaegeya faliho.” huno hu-ma-tene.
17-18Yelemaiyaa nayona Anumaya Koti aune kanomoa mage huno hu-maineane
“Lama kumategati mukia veamoya ala kefiti ke huya hamau huya avi-taya kea vayamoya havimainae. Leselina aginagomogami nafaneyagahe tusia avi-tegeya nafaneyagaama faliya yafe veamoya aipa ali falu hutayanagi tusi avi-te-maine.” huno hu-maineane.
Ani yupa nayoma hu-mainea kemoa ago efalote huno tamage hie.
Yosefeene Maliaene nafaneaene eteya Nasaleti emainae.
19Helotia falitegeno Yosefea Isipi kotega maineno himonafi Anumayamo ensole kanomona agegeno mage huno hapaiye. 20“Hetika nafanene itaamoene neanavaleka Isaleli kotega viho. Kagai nafanema haesaya amakesa haviya vayala ago faliye.” huno hie. 21Higeno Yosefea hetino nafanene itaamoene neanavaleno Isaleli kotega umainae.
22Umainagi “Helotia ago falitegeno agaia nafanemoa Akelausia Yutia kotega kava hu-maine.” huya haya kea Yosefea haviteno koli huno “Anilega ougahue.” huteno himonafina “Anilega oviho.” huno hia kea haviteno Kalili umaine. 23Kalili viana osi kumala Nasaleti uno maine. Nayona Anumaya Koti amaune vayamoya Yisasifena mage huya hu-mainayane
“Agaya Nasaleti kano maine.” huya hugahae huya hu-mainayane
Ani yupa nayoma hu-mainaya kemoa ago efalote huno tamage hu-maine.

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Anumayamoʼa haegafa alino hagelafilatenea kea