Matiu 1
KMUNT
1
Yisasina aginago-mogami amakia.
1Mamona Yisasi Kalaisina aginagomogami amaki hane. Yisasia Teviti nofipiti kano maineanagino Tevitia Apalahamu nofipiti kanoe. Apalahamua Yisasina aginagomo maine.
2Apalahamua Aisakina nefae.
Aisakia Yekopuna nefae.
Yekopua Yutagami konagamogami neamafae.
3Yutaa Pelesigani Silagani neanafa maineanagino itaanimo agia Tamae.
Pelesia Hesalonina nefae.
Hesalonia Lamana nefae.
4Lamaa Aminatapina nefae.
Aminatamia Nasonina nefae.
Nasonia Salamonina nefae.
5Salamonia Poasina nefa maineanagino itaamo agia Lahapue.
Poasia Opetina nefa maineanagino itaamo agia Lutie.
Opetia Yesina nefae.
6Yesia Tevitina nefa maineanagino Tevitia Isaleli veamogami ala sauve kanoami maineane.
Tevitia Solomonina nefa maineanagino itaamoa hagoteno Yulia a maineane.
7Solomonia Lehopoamina nefae.
Lehopoamia Apiana nefae.
Apiaa Asana nefae.
8Asaa Yehosafatina nefae.
Yehosafatia Yeholamina nefae.
Yeholamia Usiana nefae.
9Usiaa Yotamina nefae.
Yotamia Ahasina nefae.
Ahasia Hesekiana nefae.
10Hesekiaa Manasena nefae.
Manasea Emonina nefae.
Emonia Yosaiyana nefae.
11Yosaiyaa Yehoiyakiniene ani koganamogami neamafae. Ani kanafina Papiloni kotega vayamoya tu huteya Isaleli veala amavaleya Papiloni kotega nofi mo hu-ma-tageya miya oali aliya ali-mainae.
12Ani veamoya Papiloni kotega nofi huma-tageya miya oali aliyana aliya mainayanagino Yehoiyakinina Sealitielona nefae.
Sealitieloa Selapapelina nefae.
13Selapapelia Apiutana nefae.
Apiutaa Eliakimana nefae.
Eliakimaa Asolana nefae.
14Asolaa Satokina nefae.
Satokia Akimina nefae.
Akimia Eliutina nefae.
15Eliutia Eleasana nefae.
Eleasaa Matanana nefae.
Matanaa Yekopuna nefae.
16Yekopua Yosefena nefa maineanagino Yosefea Maliana anauamoagino ani amoa Yisasina ategeya agaifena Kalaisie huya Anumaya Kotia taugafa aligatigahe hu-tenea kanoe huya hu-mainae.
17Apalahamua hagoteno maineno falitegeya haenagaa fotinia (14) aginagomoya maime maime haiya mo falitageno anile Tevitia evayi huno maineno falitegeya haenagaa fotinia (14) aginagomoya maime maime haigeya Papiloni vayamoya eya Isaleli veamogamina nofi hu-ma-tageya miya oali aliyana aliya mainageno haenagaa fotinia (14) aginagomoya maime maime haigeno Kalaisia falote hu-maine.
Maliaa Yisasina atene.
18Yisasi Kalaisima atenea kea mage huno hu-maine itaamo agia Maliae Yosefete ago hage-malenaya munalagino nagola vene ofaenea munamoa aipaene maine. Anumaya Kotina Alu Aotage Avamualeti aipaene hu-maine. 19Yosefetema, hage-malenaya kanoa, fatago kano maineanagino havigu Maliaa agaye huyafenagina kesi atalesue agesa havimaine. 20-21Ani kehena agesa havige havigeteno faeno maineno himona ageana Anumayamo ensole kanoa evayi huno mage huno hie “Yosefegae, Tevitina neamogae, kolia ohuka Maliaa akamoagi afaa avalo. Anumaya Kotina Alu Aotage Avamualeti aipaene maineanagino nenafane ategahie. Ani nafanemoa agaia veamogamina kefo yaamimo nofi hu-matenea veala ali kalu heno amaugafa ali-gatisiafe agia Yisasie huka malegane.” huno hu-maine.
22-23Nayona Anumayamo aune kanomo avayafiti mage huno hama-pai-maineane
“Haviho nagola vene ofaenesia munamoa aipaene huteno nenafane ategahie. Ani nafanemo agia mage huya ayegahae Imanuelie huya ayegahae.” huno hu-maineane.
“Tagai kefina ani agimoa Anumaya Kotia tagaiene maine.” huno hu-maine. Yisasina atenea yupa ani kemoa ago falote huno tamage hu-maineane.
24Yosefea ani himona ageteno aupiti hetino Anumayamo ensole kanomoma hapaiya kea havino akave maleteno “Maliaga animogae.” huno ali-tene. 25Yosefea ani afena “Animogae” huteno alave yana ohuno afaa maineana ani nafanea ategeno Yosefea agia Yisasie huno malene.

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Anumayamoʼa haegafa alino hagelafilatenea kea