Mahte 5
ATBNT

Mahte 5

5
Hkungsô Wó É Tarâ
Luk 6:20-23
1Yesuq gi, byù moq mó lé myàng jáng, bùm má doq ló luî, ló zung tô ri. Haú hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, Yhâng chyáng lé lô kôjáng, 2Yhang nhut hkum hpóng luî, yhangmoq lé mhoqshit é gi:
3"Woi-nyí má, asho awui dut é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, mauhkûng mingdán gi, yhangmoq é mingdán nghut nyi ri.
4Myit iyon huî é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, nhik lhoq tîng é hui kó râ nghut lhê.
5I-myit nú-nhâm é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, mingkan lé wó sîng kó râ nghut lhê.
6Dingmán hkyô lé mut shit nyi é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, nhik dik shoq myàng zo kó râ nghut lhê.
7Shogyo nhikmyin myit bo é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, shogyo nhikmyîn yu é hui kó râ nghut lhê.
8Myit sansêng é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, Garai Gasang lé myàng kó râ nghut lhê.
9Nguingón hkyô sô xoq byî é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, yhangmoq gi, Garai Gasâng é yhangzô pé gâ é hui kó râ nghut lhê.
10Dingmán hkyo é yanmai zing-ri huî é bang gi, hkungsô wó nyi ri; hkâsu mù gâ le, mauhkûng mingdán gi, yhangmoq é nghut nyi ri.
11Ngá é yanmai, byu pê èq, nungmoq lé rhoi é, zing-rî é, a teng a mán é dông agè ashop é dang amyû myû taí tso kô é hkûn, nungmoq hkungsô wó nyi ri. 12Nguingón gabú nyî keq, hkâsu mù gâ le, nungmoq é matú kô é chyunghuq gi, mauhkûng mingdán má joq tô ri. Nungmoq é hí lhê é myiqhtoî pé lé le, yhangmoq gi, haú dông zing-rî laî lo wú bekô nghut ri.
Xo Eq Maubó
Mrk 9:50; Luk 14:34-35
13Nungmoq gi, myidàm htoq mâ é xo nghut nyi lhê. Nghut kôlhang, xo gi, màn kân byuq jáng, haú lé hai èq dum wó lhoq ngam yù râ lhú? Shinggan shut dú pyám mù, byu pê èq nâng pyeq pyâm é mai lai luî, hai akyû le bò râ a nghut lo.
14Nungmoq gi, mingkân é maubó nghut akô; bùm htoq mâ é myuq lé gi, wó nghop to râ a nghut. 15Myibung lé tap mù, mûng èq nghop tô é ó a kut wú kó; haû su kut râ malaî, yhúmhkaû má lúng tô é bang yuq hkangmó myoq wó myâng râ matú, tsungjang má kúm tsung to râ nghut lhê. 16Haû eq rajung za, byu pé gi, nungmoq é ge é muzó pé lé byu-myàng luî, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa lé hkya-on kó sháng gaq, nungmoq é maubó lé yhangmoq é hí má duq nhang to keq.
Tarâ Lhoq Dik É Hkyô
17Ngò gi, myiqhtoî pê é dang eq jep é tarâ lé lhoq hpyoq pyám râ matú, jé lé é nghut nhô hkâ-ngâm kó; haú pé lé lhoq dik râ matú sheq jé lé é ru nghut lhê. 18Ngò, nungmoq lé teng za taí kôlé, mauhkûng eq myigùng byuq byuq le lháng, haú pé a ban lhoq dik dik gi, jep é tarâ mâ é tiq dik é dangjí eq myihkyet zo ralhum lháng byuq byuq râ a nghut. 19Jep é tarâ shí pé mâ é tiq dik é dang rahkun lé lu lai luî, góbang lé le, haú su kut râ matú mhoq byî é sû ó yuq nghut kôle, mauhkûng mingdán má tiq dik sû gâ é hui râ nghut lhê; nghut kôlhang, jep é tarâ shí pé lé châng kut luî, mhoq byi sû kúm gi, mauhkûng mingdán má, hkik sû gâ é hui râ nghut lhê. 20Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq dingmán é hkyô má, haû Hparishe pé eq tarâ sará pé dingmán é htoq je a gyaú le gi, mauhkûng mingdán má, nungmoq wó wâng kó râ a nghut.
Byù Hkâsat
21'Byù hkâsat,#Htoq Ló 20:13 sat é sû gi, jéyáng é hui râ nghut lhê' ga, hí hpyang lhê é bang lé taî tô é dang, nungmoq wó gyô wú bê nghut lhê. 22Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, gumang rayuq yuq lé nhikjum yô é sû gi, jéyáng é hui râ nghut lhê. Hau htoq agó, gumang hpó lé, 'Byù gang'#5:22 Byù gang gâ é lé, Grik dông "Raka" gâ lhê. ga taî é sû gi, Yudaq byìn tú wapdoq má jéyáng é hui râ nghut lhê; 'Byù bam ê' ga wut é sû gi, ngaraî myi eq gingdán nyi ri.
23Haû mù, hkungga gyap má, nàng hkungga nhông râ dâ é hkûn, náng é gumang rayuq yuq, nang lé mara hun é hkyô rajung jung joq é lé, myit bûn kat é nghut jáng, 24náng é hkungga lé, haû hkungga gyap hí má tô pyâm to mù, náng é gumang hpó haú yuq eq hí nguingón hkyô ló yû luî sheq, hkungga lé nhông byi aq.
25Nang lé yui tsuq sû gi, nang lé tarâ rûng má dé e ló é hkûn, hkyô má ru nghut nyi ashî u lé, yhang eq nguingón hkyô hí hân yù aq. Haû a nghut jáng, haú yuq gi, nang lé, tarâ agyi chyáng ê ap pyám mù, haû tarâ agyì gi, nang lé htóng hkyô pyám râ matú, htóng suwún hpô é loq má ap pyám râ nghut lhê. 26Ngò, nang lé teng za taí lé, yuichyîn haû a ban xap xap gi, htóng haú mai nàng wó htoq ló râ a nghut.
Su-myi Sulàng Lú É Hkyô Eq Séng Luî Mhoqshit É Dang
27'Su-myi sulàng hkâlú'#Htoq Ló 20:14 gâ é dang lé, nungmoq wó gyo wú bê nghut lhê. 28Nghut kôle, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, myiwe rayuq lé shut nau é myit èq wú é sû gi, yhâng é myit hkaû má, myiwe haú yuq eq su-myi sulàng lú hkyô kut é sû nghut bê. 29Haû mù, náng é loqyo myoq èq, nang lé mara kut shut nhang é nghut le gi, haú lé lap choq yû mù, dú pyám aq. Hkâsu mù gâ le, náng é ragùngdu gón ngaraî ming gyó râ htoq má, náng é gungsho rajung jung za htên byuq é nghut le gi, náng é matú je ge ri. 30Haû eq rajung za, náng é loqyo loq èq, nang lé mara kut shut nhang é nghut le gi, haú lé hpyit yû mù, dú pyám aq. Hkâsu mù gâ le, náng é ragùngdu gón ngaraî ming gyó râ htoq má, náng é gungsho rajung jung za htên byuq é nghut le gi, náng é matú je ge ri.
Myi Làng Gâng É Hkyô Eq Séng Luî Mhoqshit É Hkyô
Mht 19:9; Mrk 10:11-12; Luk 16:18
31'Yhumsing é yhangmyi lé kâng é sû gi, lhoq kang laiká byi râ dut lhê.'#Tarâ Pun 24:1 gâ é dang joq lhê. 32Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, myiwe dông mai làng shut é a nghut é za, yhumsing é yhangmyi lé kâng é sû gi, myiwe haú lé sulàng lú sû dut nhâng bê nghut ri; hau htoq agó, yhumsing yhanglâng eq gang bê myiwe lé hâng yu é sû le, su-myi lú é sû dut bê nghut ri.
Danggidiq
33Hau htoq agó, 'Danggidiq a zùng hkâmû; Yhumsîng lé byî tô é danggidiq eq rajung za cháng aq.' ga luî, hí hpyang lhê é bang lé, taî tô é dang lé nungmoq wó gyô wú bê nghut lhê. 34Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, hai èq le hkâdakâm kó: mauhkûng lé lang luî le, hkâdakâm kó; hkâsu mù gâ le, haû gi, Garai Gasâng é zùng tanghkuq nghut lhê; 35myigùng lé lang luî le, hkâdakâm kó; hkâsu mù gâ le, haû gi, Garaî é hkyî nang jang nghut lhê; Yerusalem lé lang luî le, hkâdakâm kó; hkâsu mù gâ le, haû gi, Hkohkâm mó é myuq nghut lhê. 36Hau htoq agó, yhumsing é ulhûm èq le, hkâdakâm kó; hkâsu mù gâ le, xâm rahkat lé lháng hpyû shoq noq shoq, nàng wó kut é a nghut. 37Náng é dang lé, 'nghut lhê' lé gi, 'nghut lhê' nghû, 'a nghut é' lé gi, 'a nghut' nghû, taí aq; haû mai laî é gi, haû agè ashop su chyáng mâ é nghut ri.
Lató Hpuq É Hkyô
Luk 6:29-30
38'Myoqjí matú myoqjí xap, zui matú zuì xap'#Htoq Ló 21:24 gâ é dang lé, nungmoq wó gyô wú bê nghut lhê. 39Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, agè ashop kut é sû lé lató hkâhpuq. Náng é loqyo bowâm má pyuq byi sû lé, loqpaî hkyam le hkâm byi shi aq. 40Byù rayuq yuq, nang lé mara tsuq mù, náng é buzo lé yu pyám byî é nghut jáng, bumó lé le, hkyut byi shi aq. 41Byù rayuq yuq, nang lé zik mù, radéng ê nhâng jáng, yhang eq rahá í déng châng ê byi aq. 42Nang lé dung sû lé, byi aq; náng chyáng mai chyi naû sû lé le, nunghtáng hkâlhik pyám.
Gyè Lé Chyitdap Râ É Hkyô
Luk 6:27-28, 32-36
43'Náng é chyangnâm mâ é bang lé gi, chyitdap mù, náng é gyè lé gi, a jú kut aq'#Nhong 19:18 gâ é dang lé, nungmoq wó gyô wú bê nghut lhê. 44Nghut kôlhang, Ngò, nungmoq lé taí kôlé, nungmoq gi, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwâ é yhangzô pé wó dut kó sháng gaq, nungmoq é gye pé lé chyitdap mù, nungmoq lé zing-ri bâng é matú kyûdung byi keq; 45hkâsu mù gâ le, Yhang gi, agè ashop bâng é ahtoq má le, gè bâng é ahtoq má le, buì tsô byi nhâng mù, dingmán bâng é ahtoq má le, a dingmán bâng é ahtoq má le, mau wô byi nhâng Sû nghut ri. 46Nungmoq lé chyitdap é bang lé za chyitdap kô le gi, nungmoq é matú hai chyunghuq wó kó râ lhú? Kang guq bang lháng, haû su kut lhê a nghut kó lhú? 47Hau htoq agó, nungmoq é gumang wuì lé za shi-kyám kô le gi, nungmoq kut é muzó gi, góbâng htoq má haî wá laklaí râ lhú? Tûngbaù pé lháng haû su kut lhê a nghut kó lhú? 48Haû mù, mauhkûng htoq mâ é nungmoq é Îwa gumjup é su, nungmoq le gumjup nyì keq.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Chyoiyúng chyumlaiká: dangshikaq asik; Zaiwa