Dzohane 1
GHSNT
1
OHONGAHO TOO NOOI ABIHO SAMA AIMATA
1Dzoobe Dzairamane:
Khoobanipamuta too noo teei qaata noio Ohongake tuuhoro qaata. 2-3Ma too noo oi Ohongaho isakinipamu ooqi noi khoobanipamuta Ohongama nopo qesa dzaga boboto qaata.
Noomae hiiremi quba minarai biranateta. Oonihe biranatetaho neta quba teei teqaha noomae biranatara, baamu, 4-5Noio qaraqaraho khooba oonita qaraqara oi abi minarake baiburoqi qupi ma khoukhau ma basesa nokohoke suqobire baaorai.
6-7Qate abi tee, dzapa noho Dzohane, noke Ohonga dzoobiremi noi dzadza oho isere abiho toro mootomi noko Ohongake nooka hisi eetarota. 8Oi Dzohane te oho dzadza ooraranihe noi dzadza maikhataho isere mootareiqi baata.
9Oonita dzadzaho maikhata noomae ttokata biranateqi abi gama susupu baiburorai. 10Noi hiiremi ttoka ma quba minarai biranatemi noi oho bisata oota oonihe ttokaho abi ikake eeteqi te noke gesina naatara? 11Noi qubatu nomeho bisata biranatemi qesamane nohoi noke raraku biidzaama naatetahe, basesa eeteta.
12Oonihe oberaqai noke raraku biireqi noho dzapata atimami noi nokoke beedzaenomaitemi Ohongaho khameto naatorai. 13Noko te abiho ttarita biranatara, te abiho dza quba biranataranihe Ohongai dza nometa nokoke dzoomami oorai.
14Oonita Ohongaho too noo oi abiho sama aimaqi napaho bisata habese qaami napai dzapa pobi nohoke moomi noi baruna heena ma noi meenomanipamu. Oonihe mai noi khata teena nomeho dzapa pobi minaitoraiho isakita noi qaata. 15Nohoke Dzohane sobasobai hiireqi hiireta, Anai bosata hee, Teei naho tumena baaqorai noi naho bosa qobaqobani. Oi ana biranataamake qaami noi agoba baa qaabi. Oonita abi oioniqi hiireta.
16Oonita abi oonomaho iisuta napai gama ari ma mosu saridzorai. 17Oi hu nooi Moseho neta biranateta oonihe, baruna heena ma quba mee oio Dzesu Kiristuho nena biranatorai. 18Oi abi Ohongaho mee mooraamanipamu oonihe Ohonga khata teena Maiho dzagaqata agoba oorai noi noomae Ohongaho khooba paanaitetai paanaitorai.
DZOHANE SOBASOBAHO NOO
(Mat 3:1-12; Mar 1:7-8; Ruk 3:15-17)
19Qate Dzerusaremuta Dzuta abi mimi nokoi dzube abi ma Rebi abi qesa dzoobiremi noko Dzohane sobasobaho toro biranate toronaiteqi hiireta, Nii ape oni? Hiiremi noi isere mootoqi te dzaheitaranihe paanaiteqi hiireta, Anai te Kiristu Ohongaho Soopara abi oonidzara.
20Oiqi hiiremi noko hee, Oonita nii Eria ooni mae ape? Hiiremi noi hee, Eo bamu. 21Hiiremi noko hee, Too abi baabakoiqi Mosei hiireta oi nii oni? 22Hiiremi noi paha bai hiireta.
Bai hiiremi noko noke hee, Qesai nanake dzoobiremi baaqi oorai noo apeke nana noko paha pobi hiibaqu? 23-24Oho quba nana niike hee, Nii ape oniqi hiire, Nii sama niimeho ikaqi hiireo?
Hiiremi noi erake hiireta, Totoho teei haba habanata sokateqi hee, Ohongai baahubita tete nikeme pobitareiqi Dzesea hiiretanita anai oho isaki oni.
25Hiiremi noko Pariseoho nena ooqi tototo hiireqi hee, Nii Kiristu oonidzarani Dzesea oonidzarani. Too abi oonidzaranita nane quba nii abi obama soororai?
26-28Oiqi hiireta oi teeho bahe, Dzohanei Dzotani oba qee ne Bettania nagapata abi obama sooromi ota oho noo biranateta. Hiiremi Dzohane nokoke hee, Oore anai abi obama soororaihe, nikeho bisata teei oorai noho khoobake nike ruumeni. Noi naho tumena baaqorami noho isaki nahoke suqobirorai. Anai abi oho oko sasa eka saqoba quba isanataama.
OHONGAI NAPAHO QUBA HOO DZOOBA BIRAITETA OI KIRISTU
29Qate iihai mootomi Dzohane moomi Dzesui noho toro baahumi noi qesamane nomeke hee, moorare. Ohongaho kiridza qeeremi ttoka abiho kahosa aima baamuitaquho Hoo Dzooba erani.
30Abi erahoke anai hee, Naho tumena abi teei baaqorai noi naho bosa qobaqobaniqi hiireta oi ana biranataamake qaami noi agobake baa qaabi. 31Ma ana te noke oho isakita gesina naate qaarara oonihe noke Isirae abiho quba paanaitareiqi ana abi obaqama soororai. Oiqi hiireta.
32Qate Dzohane noi paha isere mootoqi hiireta, Ana moomi Sumasai qusubibiho isaki qusu neta qurateqi noho irita dzuubata. 33Meeke ana te bosata noke oho isakita gesina naate qaararanihe, anai abi obama soobareiqi Ohongai ana dzoobiremi baata, teena noi paha anake hee, Nii moomi Sumasai qurateqa teeho irita biranate qaaraqu noio abike Qaheuba Sumasama soobakoiqi hiireta.
34Oonita noi Ohongaho khata oke ana nese namema moo pobiteqi oho isere moote. Oiqi Dzohane hiireta.
DZESUI TUMAKHAMETO ESERISA ESERI QUBA HIIRETA
35Qate iihai mootomi Dzohane sobasoba noi tumakhameto eseri nomema oomi Dzesui girodzohimi noi hee, 36Ohongai napaho Hoo Dzooba roibetoraita noke mooro!
37Hiiremi noho tumakhameto eseri oke nookaqi ao Dzesuke iihata. 38Iihami Dzesu burisi eete nopo mooqi hiireta, Nipe naane qiri? Hiiremi nopo hee, Banaita, (oonihe nokoho totohoi Rabi) nii ika neta meeqorai? Hiiremi no hee, Baaqu moorare.
39Oonita oi tteni kiroko naatemi nopo tuumaqi noho teka mooqi noma nokoi gamaqa oota. 40Oi ao nopoi Dzohaneho noo nookaqi Dzesuke iihata.
Oonita nopohota tee, dzapa noho Attereo, Siimo Peetoroho noma, 41noi ao tuumaqi Siimo nane gotta nomeke saridzeqi hee, Nookare. Nanai aoke Kiristu (oonihe Heboro totohoio Mesia) noke saridzemi oorai. 42Hiireqi noi noke dzeima Dzesuho toro biranateta.
Biranatemi Dzesu noke mooqi hiireta, Nii Siimo, Dzohane temuho khata. Oonihe dzapa niihoke Peetoro ooniqi hiibakoi (nokoho totohoi Kepa oi Podza).
DZESUI PIRIPI MA NATTANAEHO KIRA HIIRETA
43Iihai mootomi Dzesui Garirea habata tuumare hiireqi Piripi saridzeqi hee, Nii ana iiha qaarare oiqi hiireta.
44-45Qate Piripi noi Attereo ma Peetoro ma nokoi gama Besaita nagapaho nena ooqi noi tuumaqi Nattanae saridze noke hee, Maaqa, Mose ma too abi qesai teeho noo qeeteta abi oke nanai saridzemi oorai. Noi Nadzarette nagapa nena Dzosepeho khata Dzesu oni.
46Hiiremi Nattanae misi teteqi hee, Quba qidza apei Nadzarette nagapata biranataqu? Hiiremi Piripi hee, Seke baa mooro.
47Hiireqi nopo baahumi Dzesu Nattanae mooqi nohoke hee, Moorare. 48Isirae abi dzadzanoma, noonoma erani. Hiiremi Nattanae roqobeteqi hee, Ika neta nii anake gesina naateqi oke hiire? Hiiremi Dzesu noke hee, Eo, Piripi niiho kira hiibaamake oomi ana ao moohimi nii ee dzunaho pesuta oori. 49Hiiremi Nattanae hiireta, Banaita name, nii Ohongaho khata Isiraeho abi qibanipamu.
50Hiiremi Dzesu hiireta, Anai hee, Nii ee dzunaho pesuta ooriqi hiiremi ooqaho quba nii nooka hisi eete mae? 51Nookao, Abiho Isaki anai quba teema teeke qupadzohima qusu papatemi oho qaru samanei naho irita biranatemi nike moorakoi.

© 1975, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Poro tongo usaqe