Yoan ma Peba 1
GDRNT

Yoan ma Peba 1

1
Yɨtkak Rɨga Jɨwɨm Awonj
1God yɨmta kena komkesa gasa atobarkinonj, ajɨ Yɨtkak re adea de naska get ke yɨbnonj. Ɨ ɨtemb Yɨtkak adea de yɨbnonj God kɨma. Sɨ ɨtemb Yɨtkak re Godte. 2Otomapu wa onggɨt wɨnɨnd re God komkesa gasa atobarkinonj, ɨtemb Yɨtkak, Ton kea adea de yɨbnonj God kɨma. 3God komkesa gasa atobarkinonj re onggɨt Yɨtkakɨm pɨlkena. Sɨ onggɨt Yɨtkak kesa makwa ngai yɨpa gasa aukonj rɨnsim re otobarki wekeny. 4Yɨrkokar yɨbnonj re onggɨt Yɨtkakɨm pɨlnat, sɨ onggɨtyam yɨrkokarɨt ngaya na teteawonj rɨga wa. 5Ɨ ɨtemb ngaya b'anyoratena ikonj re sɨbɨb nat. Ajɨ onggɨt sɨbɨbɨt makwa rɨrɨr na awonj ɨtemb ngaya osoukam.
6Ɨ God yɨpa rɨga yɨtmɨkitonj, ɨ ton ket pɨta awonj. Tina nyɨ re Yoanɨt. 7Ton ikonj re onggɨt ngaya gatab yɨr ungata yɨt rɨga wa pɨtapɨta omnena mana. Nokɨm da ɨdenat tina yɨt ke komkesa rɨgap gar ke utkunda okasi. 8Yoan re ma ton tilenggyam onggɨtyam ngaya na. Ajɨ ton ikonj re onggɨt ngaya gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta omnena mana. 9Ɨtemb re ɨmɨnjog ngaya na rɨnsim re komkesa rɨga ngaya anyorkeneniny. Sɨ ɨtemb ngaya kea ikonj onggɨt gowukoi wa. 10Ɨ Ton kea onggɨt gowukoyɨnd yɨbnonj. Sɨ God onggɨtyam gowukoi Ti pɨlkena yotobarkonj. Ajɨ onggɨtyam gowukoyɨt maka Tin yongwatonj. 11Ɨ Ton ikonj Tinajog Yuda Kantri wa. Ajɨ Tinajog rɨgap Tin maka singi yiyeno, ajɨ yɨsayowa. 12Ajɨ yepiya ra Tin Yonggyamɨm ɨmjatenyi dɨde Tina nyɨwɨm pɨlɨnd gar ke utkunda oramisi, God opima towa danda takainy Tina b'ɨga awowɨm. 13Sɨ opimemb God ma b'ɨga ukukenenanj re ma rɨgaina kus nya kaim, o rɨgaina gɨm ke singi kaim, o leomna singi kaim. Ajɨ Godɨm pɨlkaima ukukenenanj.
14Ɨ ɨtemb Yɨtkak rɨga jɨwɨm awonj. Ɨ ket Ton sowa wɨngɨr nat wɨmena yikenonj. Sɨ sɨn kea Tina b'ogɨl ɨnyomarena yɨr ongong yiyenonda. Ɨtemb b'ogɨl ɨnyomarena re lesmɨta B'ɨgamna e yet re ikonj B'uɨm pɨlke. Ton re wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke yɨndangɨr omni na. 15Sɨ Yoan Ti gatab yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amneninonj, ɨ ket danda kɨma unenonj odede da, “Ɨtemb jɨ rɨga yena re kon yomnond da, ‘Yɨpa rɨga ɨta kor kak ke ik, ɨ Ton re ukoijog rɨga e, ajɨ kon re goujog rɨga en, nokɨp Ton kea de get ke yɨbnonj re kon maka ukendond.’” 16Sɨ Ton re wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak ke yɨndangɨr auki na, sɨ men komkesa Ti pɨlkaim usausapyam wurar okatena eyenindam. 17Mop nokɨp God Tina gog yɨt aramisinonj re Mosem pɨlnat, ɨ Mose akainonj Israel rɨga wa. Ajɨ osiemb wurar dɨde ɨmɨnjog yɨtkak tetkonda re dɨmdɨm Yesu Kerisom pɨlkena. 18Makwa ngai ke yɨpa rɨgat Godɨnd yɨr yongonj. Ajɨ lesmɨta B'ɨga, Ton Tilenggyam re God e yet re ikonj B'uɨm pɨlke. Sɨ Tonɨtemb rɨga wa pɨlwa Godɨnd pɨtapɨta yomnenonj.
Baptiso Yoanɨmna Yesum gatab Yɨr Ungata Yɨt
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19Ɨ Ju rɨgap yepiya re Yerusalem taunɨnd wekenonj, ton nɨnda sɨ rɨga dɨde Lebi rɨga emdɨto, ɨ ket etmɨkurto Yoanɨm pɨlwa erkenam da, “Yetet man?” Sɨ onggɨt wɨnɨnd kea Yoan yɨr ungata yɨt apulisinonj. 20Ajɨ ton maka b'aimantonj dɨde ton kea tilenggyam ɨmɨnjog ke towa pɨtapɨta amnawonj da, “Kon ma Kerisoten.” 21Seg ton ket yerkeno da, “Sɨ yetet man ket? Man Eliyatet?” Ɨ Yoan amninonj da, “Nayɨ, ma kon Ton ten.” Ɨ kwa yomno da, “Ma man onggɨtyam bageyam tet yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam?”#1:21 Ɨt re Yoan yinj da, “Onggɨtyam bageyam” ɨntemb yomɨny rɨna re God Mosend yomnonj da ɨta kon yɨpa bageyam ɨtmɨkisɨn dem. Sɨ Israel rɨga onggɨtyam gatab wumɨr na wekenonj. Ɨ ton ket mɨra amninonj da, “Nayɨ”. 22Ngɨrpu ton kikitumjog yomno da, “Sɨ yetet man ket? Man sowa mɨra yɨtkak nokaine towanɨm yepiya re sɨn nɨtmɨkuranj. Man rɨja e ket molenggyam b'atgenaet?” 23Sɨ Yoan mɨra amninonj odede rɨja na re bageyam Isaya yindonj da,
“Kon re bage yɨt unenam nonykok en wul kesa tunggɨnd da,
‘Wɨn Yonggyamɨmna nya dɨmdɨm yomnɨka!’”
24Ɨ omanda ta nɨnda Parisai rɨgaina ɨtmɨkuri rɨga wekenonj. 25Sɨ ton Yoanɨnd yerkito odedemb da, “Nangga pae man daka rɨga baptiso amnɨkinyɨt, rada man ma Kerisotet, Eliyatet, ɨ onggɨtyam bageyamtet yena re God tɨrɨr yomnonj ɨtmɨkitam?” 26Seg Yoan ten mɨra amninonj da, “Kon nyɨ kaim rɨga baptiso amnɨkinyɨn. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yɨpa Rɨga ɨta onyiti yɨbɨm yena re wɨn maka yongwasya. 27Sɨ Ton ɨta ik kor yɨmta ke. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak kai ɨtreka wɨko omnɨkam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk.” 28Onggɨtyam komkesa mɨle aukɨto re Betaniya taun nat rɨna re Yordan kɨlɨmɨnd yɨpa tab wa yɨbnonj. Yoan rɨga baptiso amnɨkinonj re onggɨtyam taun natemb.
God ma Mamoi B'ɨga Yesu
29Seg yɨpa bibɨr kak ke Yoan Yesund yɨr yongonj re Ton ti wɨpwɨp ikonj. Ɨ Yoan yindonj da, “Yɨr de, God ma Mamoi B'ɨga, yete re urowateniny gowukoi rɨgaina negɨr mɨle. 30Sɨ kon ɨnaemb jɨ rɨga yomnenond da, ‘Yɨpa rɨga ɨta kor kak ke ik. Ɨ Ton re ukoijog pumb rɨga e ajɨ kon re goujog rɨga en, nokɨp Ton kea de get ke yɨbnonj re kon maka ukendond.’ 31Koda makwa naskand Tin yongwatond. Ajɨ kon netkond dɨde yu nyɨ ke rɨga baptiso amnɨkinyɨn, nokɨm da ɨdenat kon Israel rɨga wa tauyaenyɨn onggɨtyam rɨga.” 32Ɨ Yoan ɨtemb jɨ ket yɨpa yɨr ungata yɨt pɨtapɨta amnawonj da, “Kon yɨr yongen Yɨnayɨna Wɨngawɨngand. Ɨ Ton ket eouka ik wub kumb ke gimai re dɨde, ɨ ket Ti kumbɨnd igis. 33Ɨ koda kwa maka Tin yongwasɨn. Ajɨ Godɨt ken nɨtmɨkitonj nyɨ ke rɨga baptiso omnɨkam. Tonɨtemb wumɨr nomnonj da, ‘Man ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yɨr iyɨt eoukand dɨde igitand yɨpa rɨgam kumbɨnd. Sɨ ɨndamaemb jɨ man ongwasɨt da ɨtemb jɨ Rɨga yet ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ke rɨga baptiso tamnɨkiny.’ 34Sɨ kon kea onggɨtyam mɨle yɨr yongen. Sɨ onggɨt paemb kon ket yɨr ungata yɨt nitinjɨn da, ‘Ɨt re jɨ Rɨga God ma B'ɨga e.’”
Yesu ma Naskajog Nɨmog B'auyaena Rɨga
35Yɨpa bibɨr kak ke Yoan b'usaya tina nɨmog b'auyaena rɨga kɨma owɨnki wekenonj. 36Ɨ re Yesu menon yokatonj, Yoan Ti pɨlwa yɨr b'ɨskonj dɨde ket yindonj da, “Yɨr de, God ma Mamoi B'ɨga!” 37Sɨ re onggɨtyam nɨmog b'auyaena rɨgap tina opureni yɨtkak utkundonda, ton kea ket Yesund yɨmta yundokonda. 38Ɨ Yesu ɨtaingitonj dɨde ket ten yɨr angonj Tin yɨmta undokand. Ɨ ket ten arkitonj da, “Wɨn nangga e oraka iya?” Ɨ ton ket Tin yomnonda da, “Rabi! Rokate Man mɨbnyɨt?” (Rabi engendi yɨtkak re ouyaena rɨga e.) 39Seg Yesu ten amnonj da, “Ayo tetka! Ɨ ɨta yɨr ongya.” Sɨ onggɨt penaemb ton ekonda, ɨ ket pɨpmet yɨr yongonda rɨkɨnd re Ton yɨbnonj. Ɨ ton ket Yesu kɨma adea de ebnonda onggɨt bibɨrɨnd. Ɨ wɨn re ket sɨmana gatab powa (4) kɨlok awonj. 40Sɨ osi re nɨmog rɨga yepiya re Yoanɨnd yutkundonda, ton kea ket Yesund yɨmta yundokonda. Sɨ osi re onggɨt nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd, yɨpa rɨga re Simon Petrom yɨnggan Andreat. 41Ɨ ɨtemb re rɨga Andrea naskajog gasa yomnɨkonj re tinajog nany Simon na yodaronj. Sɨ ton ket wumɨr yomnonj da, “Sɨn kea Mesiyand yodarya.” (Mesiya engendi yɨtkak re Kerisote.) 42Ɨ ton ket ti nanyɨnd iyonj Yesum pɨlwa. Ɨ re Yesu Simonɨnd yɨr yɨpkonj, Ton ket yomnonj da, “Man re Yoanɨm b'ɨga, Simontet. Rɨgap men ket nyɨ motgenai ra Kepa kae.” (Kepa engendi yɨtkak re Petrote.)
Pilip ake Natanael
43Yɨpa bibɨr kak ke re Yesu singi awonj Galili eriya wa menonɨm, Ton kea ket Pilipɨnd yodaronj. Seg Yesu ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” 44Ɨ Pilip re Betsaida taun ke rɨga na, sɨ toda Andrea ake Petro re onggɨtyam yɨpaina taun ke rɨga i. 45Ɨ Pilip ket Natanaelɨnd yodaronj dɨde ket wumɨr yomnonj da, “Sɨn kea jɨ rɨga yodaru ya gatab na re Mose gog yɨt peband yɨrɨkonj dɨde bageyamɨp erɨkto. Ton re Najaret tunggam Yesute, Yosepɨmna B'ɨga.” 46Sɨ Natanael Pilipɨnd yerkitonj da, “Ma Najaret? Sɨ ɨta nangga b'ogɨl e ik onggɨt tungg ke?” Ɨ Pilip ket daka yomnonj da, “Metkɨm! Ɨta yɨr onget.” 47Ɨ re Yesu Natanaelɨnd yɨr yongonj menonɨnd Ti pɨlwa, Ton kea ti gatab yindonj da, “Yɨr de! Ɨtemb jɨ ɨmɨnjog Israel rɨga. Ti pɨlɨnd awɨr e kwa b'anygɨnena mɨle.” 48Seg Natanael Yesund yerkitonj da, “Man nangga wumɨr kae odede nomnyɨt?” Ɨ Yesu ket mɨra yomnonj da, “Kon naska nata yɨr mongen re man pig wul wɨrand mɨbnyɨt. Ɨ ɨngkena ket Pilip men ara memok.” 49Sɨ ɨngkenaemb ket Natanael Yesund pɨtand yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Man re God ma B'ɨga et. Ɨ Man re Israel King et.” 50Ɨ Yesu ket tin yomnonj da, “Ma man onggɨt pae Kor pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisɨt re Kon wumɨr momnyɨn da Kon ke men yɨr mongen pig wul wɨrand? Onggɨtyam mɨle re ma ukoi im, ajɨ man opima ket ukoijog mɨle yɨr tanginyɨt.” 51Ɨ Yesu ket yɨt yɨsmontonj da, “Kon ɨmɨnjogjog wen tamninyɨn. Wɨn ɨta wub yɨr ongya dem ɨpangendand, ɨ ket opima aneru yɨr teyenindam dem pumb wa menonɨnd Rɨgamna B'ɨgam pɨlke dɨde pumb ke inkand kwa Ti pɨlwa.”

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Wipi Yɨt God ma Yɨna Sisɨl Yɨna Peba