Matyu 1
BPR

Matyu 1

1
I dad gutambul Dyisas Krayst
(Luk 3:23-38)
1Ani sén i dad dagit i gutambul Dyisas Krayst, i bel Harì Dabid, dunan i bel Abraham. 2Mdà Abraham, kenen i mà Isaak, na Isaak i mà Dyékob, na Dyékob i mà Dyuda na i dad flanekan. 3Na Dyuda i mà Péris na Sérah, na yé dagit i yêla Tamar. Na mdà Péris, kenen i mà Hésron, i mà Ram. 4Na Ram i mà Aminadab, na Aminadab i mà Nason, na Nason i mà Salmon. 5Na Salmon i mà Boas, na yé dagit i yê Boas dunan Rahab. Na mdà Boas, kenen i mà Obéd, na yé dagit i yê Obéd dunan Rut. Na mdà Obéd, kenen i mà Dyési. 6Na Dyési i mà Harì Dabid. Na mdà Harì Dabid, kenen i mà Solomon, na yé yê Solomon i yaan Uraya. 7Na mdà Solomon, kenen i mà Rihoboam, na Rihoboam i mà Abadya, na Abadya i mà Asa. 8Na Asa i mà Dyihosafat, na Dyihosafat i mà Dyoram, na Dyoram i mà Usaya. 9Na Usaya i mà Dyotam, na Dyotam i mà Ahas, na Ahas i mà Hésékaya. 10Na Hésékaya i mà Manasi, na Manasi i mà Amon, na Amon i mà Dyosaya. 11Na Dyosaya i mà Dyékonaya, na i dad flanekan lagi. Di dad du atù, i dad to mdà di banwe Babilon, kanfèla ale gagin i dademela Dyu, na nebela ale ditù di Babilon.
12Na kanto ale kel di Babilon, nun ngà Dyékonaya, na yé dagitan Saltiyél. Na Saltiyél i mà Sorubabél. 13Na Sorubabél i mà Abayud, na Abayud i mà Ilaykim, na Ilaykim i mà Asor. 14Na Asor i mà Sadok, na Sadok i mà Akim, na Akim i mà Ilayud. 15Na Ilayud i mà Éliasar, na Éliasar i mà Matan, na Matan i mà Dyékob. 16Na Dyékob i mà Dyosip, i yaan Méri, dunan i yê Dyisas, i dnagit Krayst.
17Yé duenam man, yé kdee kastugad i to mdà di ku Abraham kel di ku Harì Dabid dunan sfalò fat. Na mdà di ku Harì Dabid kel di kgebe i dad to Israél salu ditù di Babilon, yé kdee kastugad i to lê sfalò fat. Na mdà di kgebe i dad to Israél salu di Babilon kel di ksut Dyisas Krayst, lê sfalò fat i kdee kastugad.
I ksut Dyisas Krayst
(Luk 2:1-7)
18Ani santulen gablà di ksut Dyisas Krayst. Mdà i yêan, Méri, nun yaan ton, yé dagitan Dyosip. Bay di lamla là swè, gadèan ta maltien kenen fagu di Mtiu Tulus Dwata. 19Na Dyosip i satu to too tluh, bay là mayèan ku fyàan Méri di kanfe i kdee dad to, taman, yé fandaman là fanlesan dun di landè dademe to gmadè. 20Bay di lam Dyosip famdam ani, nun satu kasaligan i Dwata msut di kenen fagu di kna, manan, “E Dyosip, bel Harì Dabid, nang ge likò msong ku Méri du i ngà lantienan mdà di Mtiu Tulus. 21Mngà kenen lagi, na yé dagitam dun Dyisas, du falwàan i dad ton di dad salàla.” 22Na mgimò i kdee ayé du fye gdohò i ta gman Dwata di munan fagu di satu tugadan, manan, 23“Tadè maltien i satu sawang libun, na mngà kenen lagi, na yé katlola kenen Imanyuél.” Na yé gumtatek Imanyuél dunan, “Ta dini Dwata sagin di gito.”
24Kanto mukat Dyosip, ta nimenan i flau i kasaligan Dwata di kenen na nsongan Méri. 25Bay silang sgafat i lawehla ta fnge sut i ngà Méri. Na kanto sut i ngà ayé, yé dagit Dyosip dun Dyisas.

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About I Falami Kasafnè (New Testament)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.