YouVersion Logo
Search Icon

Luc 24

24
Ké Mör̂u Tëë i Ièsu
Mat 28.1-10; Mar 16.1-8; Ioan 20.1-10
1Tèi nédaa ka baayêr̂î néjêr̂ê ar̂ii, tèi wêê daa, cér̂é bör̂i vi na ka tö rhûû kaa vi uyû xar̂a pâr̂â kââ ka borhêê ré cér̂é kâ vè tö vâ na pâr̂â powè-ré. 2Cér̂é bör̂i tö rhûû pèyaa, na é wê pûû-é virai xè-i mèö kaa vi uyû. 3Cér̂é wê vi ru, cér̂é bör̂i rhî vè yèri kar̂ö Ör̂ökau Ièsu. 4Cér̂é mö ké tâ vi nénââ, aè tö rhûû duö kâmö cur̂u tömâ rö pwar̂a-r̂é, cur̂u cur̂i pâr̂â cur̂i ka kar̂a. 5Cér̂é bör̂i bar̂a mâ rhè nôô ria rö bwêê jë na pâr̂â powè, cur̂u bör̂i êr̂ê yè-r̂é êr̂ê: «Gëve vi mèyè xi-yé kâmö ka mör̂u rö pwar̂a pa wê mé? 6Na wê yèri-e rö-a, wê na wê mör̂u tëë. Tâ néxâi na gëve nô ré na êr̂ê yè-ve na gëve mö ké tö Galilé. 7Na êr̂ê: “É yè kâyâi O i kâmö yè pâr̂â kâmö pa yaané, cè ké-r̂é pè cevè-è, aè nè yè mör̂u tëë na ce rèi pèkarir̂i nédaa.”»
8Cér̂é bör̂i cê tâ néxâi tëë nô xi-e. 9Cér̂é wê pwa mi tëë xè kaa vi uyû, cér̂é bör̂i vi yëwaa yè pâi pa pârör̂ö na ma rhaaxâ, mâ pâr̂â pâ ker̂e-r̂é wânii xè-i pâr̂â kââ-ré. 10Aè pâr̂â néé-r̂é, wè, Maria Magadaléna, mâ Ioana, mâ Maria pâni Iakobo, aè bör̂i powè pa tö cér̂é-ré, wè cér̂é vi yëwaa yè pâi pa pâgür̂ü pâr̂â kââ-ré. 11Aè na ûr̂û na da dö kââ yè-r̂é na nô i pâr̂â powè, mâ cér̂é da cëi. 12Na bör̂i tömâ rua na Pètèru mâ rhâmâ na kaa vi uyû, na bör̂i tâ nôô mâ jömè yè-è, na bör̂i tö rhûû rö pâr̂â mwââlöö lino na na kur̂u rhar̂i, na bör̂i vi tëë na wêê mwâ xi-e mâ vi buèi ö kââ-ré wê pwa.
Rö Wêyê Na Émmaüs
Mar 16.12,13
13Aè tö rhûû dè bâ tèi rö rha nédaa, cur̂u bör̂i vi na kaar̂u kâmö rai-r̂é na névâ rö Émmaüs na néé-é, wè na tö vè mwâi rai Iérusalèm na ûr̂û pârör̂ö na ma rhaaxâ kilomèèti. 14Cur̂u bör̂i vi tëvë wa pâr̂â kââ ré wê pwa. 15Cur̂u mö ké vi tëvë wa mâ vi yëwaa, na bör̂i vi vè ubwa i-r̂u na Ièsu, mâ vi cér̂é vèâ. 16Aè cur̂u da tâwai rhîâgür̂ü-é na duö pièmè-r̂u. 17Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na ce, êr̂ê: «Ö jië na pâr̂â nô ré göu vi tëvë wa vi?» Cur̂u bör̂i tömâ, wè cur̂u dö vi nénââwêr̂ê? 18Na bör̂i aʼcëi yè-è na dèxâ rai-r̂u, néé-é na Kaléopa, êr̂ê: «Na ûr̂û gèi rhâri rö kâmö döwöö rö Iérusalèm, wè gè da tâwai pâr̂â kââ ré wê pwa rèi nédaa xina?» 19Na bör̂i aʼcëi yè-r̂u, êr̂ê: «Pâr̂â jië ré wê pwa?» Na bör̂i aʼcëi yè-è êr̂ê: «Xè-i Ièsu, kâmö xè Nazarèt, ökâré pérövéta ka ar̂inadö rö-i nêr̂ê mâ nô rö némèè Bâô mâ pâr̂â kâmö wânii. 20Wè cér̂é kâyâi-e na pâi pa winô yè-vé cè ki mâ pè yerii-e yè mé, cér̂é bör̂i pè cevè-è. 21Aè gèvé tâ néwèi-e, wè, dè ce ré kâmö ré yè pè mör̂u pâi xè Israèl. Aè dèxâ bar̂ee, wè, ökââ pèkarir̂i nédaa tèi nédèè pâr̂â nô ré. 22Bör̂i ökâré bar̂ee pâr̂â powè ker̂e-vé, cér̂é ya vè cêrhö-vé xè-i ké mi xé-r̂é xè kaa vi uyû rèi wêê daa, 23wè, cér̂é rhî vè yèri kar̂ö-è, cér̂é bör̂i pwa mâ êr̂ê, na tö vèa yè-r̂é na duö angéla, duö kâmö ré êr̂ê, na wê mör̂u tëë na ce. 24Aè cér̂é mi xè kaa vi uyû bar̂ee na bör̂i pâ ker̂e-é mâ tö rhûû ûr̂û ké vi yëwaa i pâr̂â powè, aè cér̂é da tö rhûû-é.» 25Na bör̂i êr̂ê yè-r̂u na Ièsu êr̂ê: «Göu duö da tâ pâgür̂ü mâ dua yidöö na wêê nénââ xi-r̂u rai ké yè cëi pâr̂â kââ ré cér̂é êr̂ê mâ na pâr̂â pérövéta! 26Na wêr̂êi, na da nêr̂ê Kérisö na ké yè cëi pâr̂â bwêêpë-ré, mâ vi ru rö rhîrhér̂é xi-e?» 27Na bör̂i rhavûû na ce rö-i Mosé mâ pâr̂â pérövéta wânii, ké yè êr̂ê vèa yè-r̂u pâr̂â ka yu wânii wa-è.
28Cér̂é bör̂i wê pwa vè ubwa i névâ ré cur̂u vi nai, aè ce, wè na ûr̂û ké köiwaa wêyê. 29Cur̂u bör̂i aʼrhua-è, mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Tö pwar̂a-vu wîr̂î, wè na wê rhêêrè, mâ nè yè wê luu na mèèxa.» Na bör̂i vi ru na ce mâ tö cér̂é vèâ. 30Na mö ké cuè rö taapër̂ë cè ki ara, na bör̂i pè var̂awa mâ ëi, mâ kâvii mâ nââ yè-r̂u. 31Na bör̂i wê cê cîî-e na duö pièmè-r̂u, cur̂u bör̂i rhîâgür̂ü-é, aè na cê yèri-e rai-r̂u. 32Cur̂u bör̂i dè vi tëvë yè-r̂u, êr̂ê: «Na wêr̂êi, na wê dö uu na duö wêê nénââ xi-ru rö ké tëvë xi-e yè-ru rö wêyê, mâ ké pèri vèa yè-ru pâr̂â ka yu?»
33Cur̂u bör̂i wê tömâ rua rèi pè mèèxa-ré, mâ vi tëë na Iérusalèm mâ tö rhûû pâi pa pârör̂ö na ma rhaaxâ, na cér̂é vi kâ vèâi-r̂é cér̂é pâr̂â kâmö pa tö cér̂é-ré. 34Cér̂é bör̂i êr̂ê: «Avâr̂i, na wê mör̂u tëë na Ör̂ökau, wè, na wê tö vèa yè Simona.» 35Cur̂u bör̂i êr̂ê vèa pâr̂â kââ ré tö vèa yè-r̂u mi rö wêyê, mâ ké tö vèa xi-e yè-r̂u rö ka kâvii var̂awa.
Na Pèri Vèa-È Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E
Mat 28.16-20; Mar 16.14-18; Ioan 20.19-23; Apos 1.6-8
36Cér̂é mö ké vi tëvë wa pâr̂â kââ-ré, na bör̂i tömâ rö négowé né-r̂é na Ièsu, mâ êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ki tö pwar̂a-ve na nâânévâ!» 37Cér̂é bör̂i bar̂a mâ keexer̂e mâ tâ néxâi, êr̂ê, cér̂é tö rhûû ko. 38Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Gëve keexer̂e xi-yé? Mâ na vi rhèè xi-yé na wêê nénââ xe-ve? 39Tö rhûû duö köwi-nya xè rua mâ duö köwi-nya xè ria, wè dè gènyâ-â; paxè-nya na gëve mâ tö rhûû; wè na da wii na ko ka wii na pie-é mâ juu-é ûr̂û ké tö rhûû-nya xe-ve.» 40Na wê cowa êr̂ê ûr̂û-ré, na bör̂i pèri duö néxar̂a â-ê xè rua mâ duö néxar̂a â-ê xè ria. 41Aè cér̂é da tö cëi-e xè-i ké vi or̂o xé-r̂é mâ buèi, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «Na wii na néara-ve rö-a?» 42Cér̂é bör̂i nââ yè-è pie êêwâ é wör̂ö mâ böömèè jâr̂â dörö. 43Na bör̂i pè mâ ara rö némèè-r̂é. 44Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce êr̂ê: «Ökââ pâr̂â nô ré gö wê êr̂ê yè-ve mâ', na gö mö ké tö pwar̂a-ve, êr̂ê na e na ki yè yexèvè na pâr̂â kââ ré é wê yu wa-nyâ rö-i rö mââyöö i Mosé mâ pérövéta mâ Salamo.» 45Na bör̂i wê cî wêê nénââ xé-r̂é cè ké-r̂é wê rhîâgür̂ü pâr̂â ka yu mâ'. 46Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: «É wê yu röi êr̂ê, nè yè bwêêpë na Kérisö mâ mör̂u tëë xè ka mé xi-e rèi pè karir̂i nédaa, 47aè, é yè vi rö pâr̂â névâ wânii rhavûû rö Iérusalèm, na ka vi rherhîrëi vipââr̂i mâ cöö virai pâr̂â yerii rö-i néé-é. 48Aè gëve ré pâi paxa yè ye vè avâr̂i pâr̂â kââ-ré. 49Gö yè tùr̂ùwaa rö bwêêwé-ve ka é êr̂ê baayê ma' i Pevaa, aè na e na ki gëve tö-a wîr̂î rö névâ kwéyë rua i ké yè pè cur̂i-ve i awir̂è mi xè rua.»
Na Tèi Rua Na Nékö Na Ièsu
Mar 16.19-20; Apos 1.9-11
50Na vi rhè kôii-r̂é kwéyë rua rö Bétani, na bör̂i navui rua duö néxar̂a â-ê mâ aʼvui-r̂é. 51Na mö ké aʼvui-r̂é, na bör̂i vi yèri-e rai-r̂é, é bör̂i pè xi-e rua na nékö. 52Cér̂é bör̂i tâ nôô yè-è mâ tëëtëë na Iérusalèm xar̂a vi or̂o ka kau. 53Aè cér̂é bâ tö mwâ ka ar̂ii tèi pâr̂â nédaa mâ pè kau Bâô mâ aʼvui-e.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy