YouVersion Logo
Search Icon

Jean 2

2
Vi öyö rö Kana
1Tèi pèkarir̂i nédaa, na bör̂i wii na bwêê né vi pè öyö tö Kana rö Galilé. 2Aè na tö-i bar̂ee na pâni Ièsu. Aè é nôâ yè Ièsu mâ pâi pa pâgür̂ü xi-e yè vi pè öyö. 3Na bör̂i wê yèri viné xé-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè Ièsu na pâni-e êr̂ê: “Na wê yèri viné xé-r̂é.” 4Na bör̂i êr̂ê yè pâni-e na Ièsu êr̂ê: “Nyanyâ, jië na kââ ka yè wii yè-i mâ yè-nyâ? Na na da tö pwa na nédaa xi-nyâ.” 5Na bör̂i êr̂ê na pâni-e yé pâr̂â pa waa nêr̂ê, êr̂ê: “Ö kââ-ré nè yè êr̂ê yè-ve na ce, gëve bör̂i waa.” 6Aè na tö-i na kanii na ma rhaaxâ pâr̂â mwâ rhëë pèyaa pè vi ga, na ûr̂û ké waa i pâi xè Juda, na kaar̂u mâ karir̂i na dâ-né. 7Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: Kö vè rhâri pâr̂â mwâ rhëë ré i dö rhëë. Cér̂é bör̂i wê kö vè rhâri kwéyë. 8Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na ce, êr̂ê: “Kö mâ pè vèr̂i xina ma nââ yè kaavûû vi ara.” 9Cér̂é bör̂i wê rhéxar̂a yè-è. Na bör̂i néwaa rhëë ré é pugèwè vè viné na kâmö kaavûû vi ara, wè na da tâwai ö kââ-ré é pè xè-i, aè cér̂é dè tâwai na pâi pa waa nêr̂ê pa kö rhëë. Na bör̂i aʼyè kâmö ré yè öyö, 10mâ êr̂ê yè-è êr̂ê: “Ké waa i pâr̂â kâmö, wè cér̂é vi wii baayê pâr̂â viné ka e, aè é wê wâyö vè kau; é bör̂i vi wii bar̂ee viné ka yaané, aè gèi wè gè bâ tö xar̂a viné ka e cêmè rua xina.”
11Ökâré nêr̂ê ka ar̂inadö ré na rhavûû baayê na Ièsu rö Kana rö Galilé, mâ êr̂ê vèa rhîrhér̂é xi-e, cér̂é bör̂i tâ néwèi-e na pâi pa pâgür̂ü xi-e. 12Tèi nédèè, na bör̂i rhééröö ria mi na Kapérénaum na Ièsu cér̂é pâni-e mâ pâr̂â pâvâdii-e mâ pâi pa pâgür̂ü xi-e, aè na da pôr̂ô na pâr̂â nédaa né ké tö-i xé-r̂é
Ièsu Rö Mwâ Ka Ar̂ii
Mat 21.12-13; Mar 11.15-17; Luk 19.45,46
13Na wê tö vè ubwa na nédaa né Paséka i pâi xè Juda, na bör̂i wê vi na Iérusalèm na Ièsu. 14Na bör̂i tö rhûû na ce pâr̂â kâmö rö léwé mwâ waa ar̂ii na cér̂é vi rhöwöi pâr̂â pôr̂ômökau mâ pâr̂â mutô, mâ pâr̂â mawi, mâ pâr̂â kâmö bar̂ee pa vi rhöwöi mwâné, wè, cér̂é vi cuè. 15Na bör̂i waa rha kwé ka yar̂i na Ièsu vè pè kwijir̂è-r̂é, mâ rhau yayâwâ-r̂é xè léwé mwâ ka ar̂ii, cér̂é vèâ pâr̂â mutô mâ pâr̂â pôr̂ômökau, mâ virai mwâné i pâi pa vi rhöwöi mwâné, mâ puwir̂i ria pâr̂â taapër̂ë. 16Na bör̂i êr̂ê na ce yè pâi pa vi rhöwöi mwâné, êr̂ê: «Pè koa pâr̂â kââ xè-a, aè koa yè waa mwâ i Pevaa vè mwâ vi rhöwö.» 17Aè cér̂é bör̂i tâ néxâi na pâr̂â pa pâgür̂ü xi-e rha ka yu, êr̂ê: «Na bâ arai-nya na rhî vè e vè kau né mwâ waa ar̂ii xi-i.»
18Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi xè Juda êr̂ê: «Jië na pètâbâ yè-vé, êr̂ê, gè waa pâr̂â kââ-ré?» 19Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Ièsu, êr̂ê: «Rhâi virai ö mwâ waa ar̂ii-a, wè gö yè mâ pè tömâ tëë rèi karir̂i nédaa.» 20Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è na pâi xè Juda, êr̂ê: «Kaar̂u kâmö nédö na ma kanii na ma rhaaxâ né ké waa mwâ-â, aè gè êr̂ê, gè yè pè tömâ tëë rèi karir̂i rö nédaa?» 21Aè ö mwâ waa ar̂ii ré na êr̂ê na Ièsu, wè na dè êr̂ê kar̂ö-è. 22Na wê mör̂u tëë na ce xè-i ka pèii mé xi-e mâ, cér̂é bör̂i tâ néxâi na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e ö nô ré na êr̂ê mâ' xiréé, cér̂é bör̂i wê cê tâwai pâr̂â ka yu mâ' xiréé, mâ nô ré na êr̂ê mâ' na Ièsu.
Na Rhîâgür̂ü-E Vi Tâ Néxâi Kâmö Na Ièsu
23Na mö tö Iérusalèm na ce rèi nédaa né Paséka, cér̂é pôr̂ô yéyé na pâr̂â kâmö ré tâ néwèi rö-i néé-é, wè cér̂é wê tö rhûû pâr̂â nêr̂ê ka ar̂inadö ré na waa. 24Aè Ièsu, wè na da bör̂i tö kâyâi-e yè-r̂é, wè na wê dè rhîâgür̂ü-r̂é wânii na ce. 25Wè na da dö kââ yè-è na ki mâ êr̂ê yè-è ké waa i dèxâ kâmö, wè na dè rhîâgür̂ü na ce pâr̂â kââ ré tö pwéé kâmö.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy