Matei 2
LBV
2
Iwahenza kulawa ubali wa kwalilawila litsua
1Yesu tsakoneka mne ghumji ghwa Betilehemu mne isi ya Yudeya, ghamatsuwa ghala Herodi hakalile Imndewa. Iwanu iwomanya igholawila kwa kulola tsinondo iwalawile ubali wa kwalilawila litsua tsawatsa Yerusalemu, 2waghutsa, “Yalikwani imndewa wa Wayahudi yelekighwe? Tuyona inondo yake kulawa ubali wa kwalilawila litsua, kuya tutsa kumtamanila.”
3Imndewa Herodi na iwanu wose iwali Yerusalemu hawahulike apfo, tsawaghanzika. 4Herodi kawakema hamwe iwatambika wakulu na iwolangulitsa Ghamalaghitso, kawaghutsa, “Kiristu Mkombotsi yatsakonekela kwani?”
5Wamwidika, “Katsakonekela Betilehemu mne isi ya Yudeya, kwaapfila yandikighwa na nabii, 6‘Naghwe Betilehemu yuli mne isi ya Yuda, ng'auli mdodo bae mne ipfilongotsi wa Yudeya, kwaapfila kuna ghweghwe katsolawila chilongotsi, naye katsokuwa imdimi we iwanu wangu we Isiraeli.’ ”
7Kuya Herodi kawakema chinyelenyele awala iwanu iwomanya igholawila kwa kulola tsinondo ili wamlongele inondo tsailawile tsuwachi. 8Kuya kawatuma Betilehemu, kawalongela, “Mghende mkabame pfinoghile kwayali imwana. Baho hamtsomwona muye mnilongele ili na nene nighende nikamtamanile.”
9Nawo hawamalitse kumhulikitsa imndewa tsawoka, na inondo iyawonile kulawa ubali wa kwalilawila litsuwa iwalongotsa na ukwima hanu kwayakalile imwana. 10Hawayonile inondo ayo, wadeng'elela sideke. 11Apfo wengila mng'anda, wamwona imwana hamwe na Mariya mai wake, nawo wenama hambele hake, wamtamanila. Kuya wapfughula imikoba yawo, wamwing'a nzawadi, nzahabu, upfumba na dawa inoghile iikemighwa manemane.
12Kuya woya ukaye yawo kwa inzila ingi, kwaapfila Imulungu tsakawakanya mndoto waleke kumuyila Herodi.
Kutsumila Misiri
13Iwanu awo hawokile, malaika kamlawila Yosefu mndoto kamlongela, “Winuke, umsole imwana na mai wake, mtsumile Misiri. Mkale ako mbaka hanitsokulongela, kwaapfila Herodi kobama yamkome imwana.” 14Apfo Yosefu kalamka, kamsola imwana na mai wake ichilo chicho, waghenda Misiri. 15Tsakakala ako mbaka Herodi hayafile. Chinu acho chitendeka ili imbuli yalongile Imtwatsa kubitila nabii itimile, “Tsanimkema mwanangu kulawa Misiri.”
Iwana wadowado wokomighwa
16Herodi hayatangile ka iwanu iwomanya igholawila kwa kulola tsinondo wamghutsukila, tsakona maya ng'ani. Kalapfa laghitso iwana wose iwamale iwali Betilehemu na awala iwali habehi wakomighwe, iwana iwakalile na miyaka mili na awala ing'awapfikile miyaka mili kulawa litsuwa lila iwanu wala hawayonile inondo. 17Kuya achila ichilongighwe na nabii Yeremiya chitimila,
18“Listi lyohulikighwa ako Rama,
chililo cha usungu mkulu,
Raheli kowalilila iwanaghe
naye kolema kukanzighwa,
kwaapfila wose wafa.”
Ukuya kulawa Misiri
19Herodi hayafile, malaika we Imtwatsa kamlawila Yosefu mndoto mne isi ya Misiri, 20kamlongela, “Winuke, umsole imwana na mai wake muye Isiraeli, kwaapfila awala iwabamile kumkoma imwana, wose ma wafa.” 21Apfo Yosefu kenuka, kamsola imwana na mai wake woya Isiraeli. 22Lekeni Yosefu hayahulike Akelao kawa mndewa hanu ha Herodi, aba wake ako Yudeya, tsakapfuka kughenda ako, naye kwaapfila kakanyighwa mndoto, tsakaghenda Galilaya, 23kuya kakala mne ghumji ghwa Natsareti. Apfo chitimila achila ichilongighwe na manabii,
“Katsokemighwa Mnasaleti.”

© 2014 Pioneer Bible Translators and The Word for the World

Learn More About Laghano Lya Sambi Kwe Iwanu Wose